Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

zastavení ÚŘ retenční nádrže Lidmovice p.Šoul

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/3717/8

 

Vodňany dne 27.5.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Václav Šoul
Lidmovice 31
389 01  Vodňany

 

USNESENÍ

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP jako správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

z a s t a v u j e

řízení zahájené dne 25.3.2008 na základě žádosti, kterou podal

Václav Šoul, nar.13.10.1949, Lidmovice 31, 389 01  Vodňany

(dále jen "žadatel"), ve věci vydání územního rozhodnutí na stavbu:

„retenční a akumulační nádrže v k.ú.Lidmovice“

na pozemku na pozemku p.p.č.543, 577, 544, 579, 576/2, 576/1  a  p.č.578 v k.ú.Lidmovice.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Václav Šoul, nar. 13.10.1949, Lidmovice 31, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

            Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP obdržel dne 25.3.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Přípisem ze dne 14.4.2008 oznámil stavební úřad zahájení územního řízení a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání, které se uskutečnilo dne 20.5.2008.

Správní orgán zastavil řízení podle § 66 odst. 1 správního řádu z těchto důvodů:

a)  žadatel vzal dne 21.5.2008 svou žádost zpět

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Václav Prokop, Eva Šrůtková, Obec Skočice

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1/ (dodejky)
Václav Šoul, Lidmovice 31, 389 01  Vodňany
Obec Skočice, 387 75  Skočice

 

účastníci dle § 85 odst.2/ (veřejnou vyhláškou)

Václav Prokop, Prachatická 21, 384 26  Strunkovice nad Blanicí
Eva Šrůtková, Hálkova 298, 500 02  Hradec Králové

E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek
E.ON Česká republika, s.r.o. Správa sítě plynu, Lannova 205, 371 49  Č.Budějovice
VaK JČ a.s., B.Němcové 12, 370 80  Č.Budějovice


dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany

MěÚ Vodňany, odbor dopravy a SH

 
ostatní
MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 28.5.2008 / 28.5.2008 | Úřední deska od-do: 28.5.2008-12.6.2008
 

Počet návštěv: 2225
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém