Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

zahájení změna ÚR hala Pottinger Vodňany

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/3905/8

 

Vodňany dne 18.4.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 A.Pöttinger, spol. s r.o.
Číčenická 1192
389 01  Vodňany II

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ  O ZMĚNĚ  ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

A.Pöttinger, spol. s r.o., Číčenická 1192, IČ 63249651, 389 01  Vodňany II,
kterého zastupuje APP-PROJEKT, s.r.o., Jírovcova 24, IČ 46678301,  370 01  České Budějovice

(dále jen "žadatel") podal dne 28.3.2008 žádost o vydání  změny územního rozhodnutí o umístění stavby:

„přístavba haly č.2 výrobní závod Pottinger Vodňany“

na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany, vydaného  MěÚ Vodňany, odborem výstavby a ÚP dne 31.5.2007 čj.332/3995/7.

Popis navržené změny:

Vydaným územním rozhodnutím byla umístěna hala č.2., která měla sloužit  jako skladovací prostory. Navrženou změnou bude hala nově využívána jako hala výrobní, kde bude umístěna technologie  pro provádění úprav práškovým lakováním a kalením. Pro účely tohoto provozu budou k hale 2 přistavěny nové administrativní a sociální kontejnery  a zároveň bude rozšířen dvoupodlažní kontejnerový přístavek u stávající výrobní haly.  V ostatních částech zůstává umístění beze změn.

Uvedeným dnem bylo zahájeno  řízení o změně  územního rozhodnutí.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87  odst. 1  a § 94  odst.1 stavebního zákona zahájení řízení  o změně územního rozhodnutí a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

22. května 2008 (čtvrtek) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných na odboru výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Účastník ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají  jeho postavení jako účastníka řízení a důvody námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

            Obec uplatňuje  v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2 písm.a),b) a d) může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst.2 písm c) může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud  je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Obsahové náležitosti informace jsou stanoveny v § 8 vyhl.č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územní opatření. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní,stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

 

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Příloha:

  • Situace s umístění haly č.2 a nových přístaveb

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85  odst.1 (dodejky)
APP-PROJEKT, s.r.o., Jírovcova 24, 370 01  České Budějovice
Město Vodňany, nám.Svobody 18, 389 01  Vodňany

účastníci  dle § 85 odst.2 (veřejnou vyhláškou)

Sdružení za krásu české krajiny, Domažlická 89, 333 01 Stod

E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek

1.JVS a.s., Severní 8/2264, Č.Budějovice

 

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice
Krajská hygienická stanice České Budějovice územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01  Strakonice
Městský úřad Vodňany odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Krajský úřad odbor životního prostředí, U Zimního stadionu 1952, 370 76  Č.Budějovice
Městský úřad Vodňany odbor správy majetku města, odd.památkové péče

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 18.4.2008 / 18.4.2008 | Úřední deska od-do: 18.4.2008-5.5.2008
 

Počet návštěv: 2111
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém