Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Vyhláška - návrh změny č. 4 ÚPnSÚ Vodňany

 

 
 

                                                                                                                                   

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

nám. Svobody 18/I, 389 01   Vodňany

 

V  E  Ř  E  J   N  Á      V  Y  H   L  Á  Š  K  A

 

o místě a době  veřejného projednání

 

změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany

 

 

I. Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle § 5 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb.v platném znění ( stavební zákon),  vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje, že byl na základě společného jednání a ve smyslu § 51 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb v platném znění  posouzen návrh změny č.4  územního plánu sídelního útvaru Vodňany.

 

 

Řízení o návrhu změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany se uskuteční

 

dne 5.1. 2010 v 10°°hod.

 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Vodňany.

 

 II Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele tj. odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany  po dobu 30 dnů . Návštěvu na úřadě doporučujeme v úřední dny  v pondělí, středa v době od 8°° hod – 17°° hod, v pátek 8°° hod do 10°° hod.

           Projektantem návrhu změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany je ing.arch Zdeněk Gottfried Novohradská 1 , 370 01 České Budějovice. Projektanta  tímto  žádáme o účast a o zajištění odborného výkladu k předkládanému návrhu změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany.

 

Adresa pořizovatele,                        Městský úřad Vodňany

územního plánu                        odbor výstavby a územního plánování

k nahlédnutí :                        Náměstí svobody 18/1

                        389 01 Vodňany

 

        Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.o územním  plánování  a stavebním řádu,  v platném znění,  námitky   proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

        Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52  odst. 2 a 3 výše citovaného zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

        Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.

         K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

 

          Návrh změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Vodňany je k dispozici k nahlédnutí také na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu v rozsahu úplné textové části a grafiky hlavního výkresu.                                   

 

 

 

                                                Věra Černá

                                 Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                              Městský úřad Vodňany

 

 

 

 

Část I. Této vyhlášky musí být v souladu s ustanovením § 25 odst.2 správního řádu zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany, část II . musí být podle § 52 odst.1 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne doručení části I. Celkem musí být proto tato vyhláška vyvěšena po dobu min. 45 dnů. 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 16.11.2009 / 16.11.2009 | Úřední deska od-do: 16.11.2009-1.1.2010
 

Počet návštěv: 1889
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém