Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejné projednání opětovně upraveného návrhu ÚP Měkynec

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2507/2009/

MUVO  8844/2011

 

Vodňany dne 19.1.2011

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

 

MUVOX003E805

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 
                                                       V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

       

       o místě a době veřejného opětovně projednávaného upraveného návrhu územního plánu Měkynec

 

 

I.             Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle ustanovení § 5 odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon), vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje, že na základě veřejného projednání došlo  k podstatné úpravě návrhu územního plánu ve smyslu ustanovení § 53 odst. 2 a 3 stavebního zákona v platném znění. Po přiměřeném posouzení podle § 50  stavebního zákona v platném znění a vyhlášky č.500 /2006 Sb., zejména přílohy č. 7 a podle § 43 ve vazbě na ustanovení § 188  stavebního zákona a § 171 a 174 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění ( dále jen správní řád) se koná opětovně ve smyslu výše uvedeného ustanovení § 53 odst.2 stavebního zákona v platném znění veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu za účasti  dotčených orgánů.

 

                                Řízení o upraveném návrhu územního plánu se uskuteční

                                                      dne  8.3. 2011  v 10 °° hod. 

 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Měkynec.

 

 

II.             Upravený návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele tj. odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadě Měkynec po dobu 30 dnů. Návštěvy na úřadech doporučujeme v úřední dny Městský úřad Vodňany v pondělí, středa v době od 8 °° hod – 17 °° hod, v pátek 8°° hod – 10°° hod  a u starosty Obecního úřadu Měkynec dle potřeby.

            Projektantem úpravy návrhu územního plánu Měkynec je ing.arch. Václav Štěpán – Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 12 , 371 22 České Budějovice. Projektanta tímto žádáme o účast a o zajištění odborného výkladu k předkládané úpravě návrhu územního plánu Měkynec.

 

Adresa pořizovatele                                           Městský úřad Vodňany

upraveného návrhu územního plánu                    odbor výstavby a územního plánování

k nahlédnutí :                                                    náměstí  Svobody 18/I

                                                                         389 01 Vodňany

 

Podle ustanovení § 52 odst.2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, námitky proti upravenému návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst.2 a 3 výše citovaného zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, dále údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

            Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.

            K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

            Upravený návrh územního plánu Měkynec je k dispozici k nahlédnutí také na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany  www.vodnany.eu v rozsahu úplné textové části a grafiky hlavního výkresu.  

 

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Městský úřad Vodňany

 

 

 

Část I.  Této vyhlášky musí být v souladu s ustanovením § 25 odst.2 správního řádu zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany a na úřední desce Obecního úřadu Měkynec. Část II. musí být podle § 52 odst.1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne doručení části I. Celkem musí být proto tato vyhláška vyvěšena po dobu min.45 dnů.

 

 

 

Datum vyvěšení :                                                                                                Datum sejmutí :

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

 

 

 

Rozdělovník :

Obec pro kterou je územní plán pořizován :

Obec Měkynec, IDDS: sdjb56m

 

Dotčené obce

Obec Skály, IDDS: uz5andu

Obec Budyně, IDDS: s29ambv
Obec Bílsko, IDDS: tmxam78
Obec Krajníčko, IDDS: 7azamsa

 

Tyto výše uvedené obce žádáme o vyvěšení na úřední desce či na jiném obvyklém místě, potvrzení data vyvěšení a následně po uplynutí lhůty 45 dnů sejmutí vyhlášky s vyznačením data a vrácení potvrzené vyhlášky Městskému úřadu Vodňany odboru výstavby a územního plánování.

 

 

 

Dotčené orgány


Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, IDDS: yphaax8
Jihočeský kraj, Krajský úřad - odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Jihočeský kraj, Krajský úřad - odbor kultury a cestovního ruchu, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, odd. památkové péče, Vodňany I č.p. 18,   Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I,   Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany
Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
Obvodní báňský úřad, IDDS: wvpadvq
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, územní inspektorát České Budějovice, IDDS: hq2aev4
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les, IDDS: qxcdynt
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3

 

Ostatní organizace

Jihočeský kraj, Krajský úřad, odbor dopravy a SH, IDDS: kdib3rr
Zemědělská vodohospodářská správa, Nemocniční č.p. 204, 383 01  Prachatice
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
Ministerstvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDDS: n75aau3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická č.p. 49, 370 01  České Budějovice 1
Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci č.p. 546, 140 00  Praha 4
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
Policejní prezidium České republiky, OŘ Strakonice, správa dopravní policie, IDDS: gs9ai55
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
České radiokomunikace, IDDS: 6nkdkst
RWE Transgas a.s., IDDS: 8ecyjt9
Lesy ČR s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfsn
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, České Budějovice, IDDS: dkkdkdj
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, IDDS: iyxaim2
Český telekomunikační úřad, odbor pro Jihočeskou oblast, IDDS: a9qaats
Pivkovice a.s., IDDS: y77vd9j

 

Projektant územního plánu

Architektonický ateliér ing.arch. Václav Štěpán, Žižkova 12, 371 22  České Budějovice

Krajský úřad

Jihočeský kraj, Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, IDDS: kdib3rr

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 19.1.2011 / 19.1.2011 | Úřední deska od-do: 20.1.2011-9.3.2011
 

Počet návštěv: 1835
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém