Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor výstavby a územního plánování > Dokumenty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor výstavby a územního plánování

 

Veřejná vyhláška - zastavěné území Záluží

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/148/2011/JST

 

 

                              Vodňany dne 6.5.2011

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

 

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 


 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ( dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ  OBECNÉ POVAHY NA VYMEZENÍ  ZASTAVĚNÉHO  ÚZEMÍ  PRO  OBEC  BÍLSKO   MÍSTNÍ ČÁST ZÁLUŽÍ   KATASTRÁLNÍ  ÚZEMÍ  ZÁLUŽÍ

     A

ŘÍZENÍ  O JEHO  VYDÁNÍ

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 písm.d) a § 60 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění návrhu opatření obecné povahy , kterým se vymezuje zastavěné území obce Bílsko – místní část Záluží - katastrální území Záluží.

            Návrh opatření obecné povahy na vymezení zastavěného území pro obec Bílsko – místní část Záluží - katastrální území Záluží ( včetně grafické části), který je součástí této veřejné vyhlášky, je mimo jiné dle § 172 odst.2 správního řádu uložen k nahlédnutí

 

                                                          

od 11. 5. 2011  do 11. 6. 2011

 

na Obecním úřadě Bílsko  a na Městském úřadě Vodňany odboru výstavby a územního plánování. S předmětnými dokumenty je možné se seznámit zejména v úředních dnech Po a St. od 8°° hod do 12°° hod a od 13°° hod do 17°° hod, Út a Čt  od 8°° hod do 10°° hod, jinak po telefonické dohodě. Na Obecním úřadě Bílsko dle potřeby občanů po dohodě se starostou obce.

            Úplné znění návrhu bude současně v souladu s § 172 odst.2 správního řádu ,zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup, a to na internetových stránkách  www.vodnany.eu.

            K projednávanému  návrhu opatření obecné povahy mohou vlastníci pozemků uvedených v ustanovení § 58 odst.2 stavebního zákona a vlastníci sousedících pozemků podat námitky.

            Připomínky může podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být   návrhem vymezení zastavěného území dotčeny.

 

 

 

 

Námitky a připomínky se podávají v písemné podobě s odůvodněním a lze je uplatnit u pořizovatele ( tj. Městského úřadu Vodňany odboru výstavby a ÚP ) ve lhůtě 30 – ti  dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na vymezení zastavěného území   pro obec Bílsko – místní část Záluží - katastrální území Záluží ( tj. nejpozději do 11.6.2011 ).

 

 

 

Věra Černá

    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                  Městský úřad Vodňany

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Bílsko a Městského úřadu Vodňany.

 

 

Vyvěšeno dne :……………………..                                                        Sejmuto dne : ………………

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Obecní úřad Bílsko, IDDS: tmxam78
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP oddělení památkové péče, náměstí Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 11.5.2011 / 11.5.2011 | Úřední deska od-do: 11.5.2011-11.6.2011
 

Počet návštěv: 1962
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém