Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Stožice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2873/2009/

MUVO  7876/2010

 

Vodňany dne 29.9.2010

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

 

MUVOX003BJKB

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

    V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 

O místě  a  době veřejného projednání

       změny č.1 územního plánu obce Stožice

 

 

 

I.Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle § 5 odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ( stavební zákon), vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje, že byl na základě společného jednání a ve smyslu § 51 odst.3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění posouzen návrh změny č.1 územního plánu obce Stožice.

 

Řízení o návrhu změny č.1 územního plánu obce se uskuteční

dne 24.11.2010 v 10 °° hod

v restauračním zařízení ve Stožicích  ( budova obecního úřadu).

 

II. Návrh změny č.1 územního plánu obce je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele tj. odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadě Stožice po dobu 30 dnů. Návštěvy na úřadech doporučujeme v úřední dny Městský úřad Vodňany v pondělí, středa v době od 8°° hod – 17 °° hod, v pátek 8°° hod do 10 °° hod a u starosty Obecního úřadu Stožice po telefonické dohodě dle potřeby. 

            Projektantem návrhu změny č.1 územního plánu obce Stožice je ing.arch. Š. Ťukalová Urbanisticko architektonická projekce Boleslavova 30   370 06 České Budějovice. Zástupce projektanta tímto žádáme o účast a o zajištění odborného výkladu k předkládanému návrhu změny č.1 územního plánu obce Stožice.

 

Adresa pořizovatele,                                          Městský úřad Vodňany

změny č.1 územního plánu obce                 odbor výstavby a územního plánování

k nahlédnutí :                                                    Náměstí svobody 18/I

                                                                        389 01 Vodňany

 

 

            Podle ustanovení § 52 odst.2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu  v platném znění, námitky proti návrhu změny č.1 územního plánu obce mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

            Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby dle ustanovení § 52 odst.2 a 3 výše citovaného zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

 

 

 

Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.

K později uplatněným stanoviskům,připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

          Návrh změny č.1 územního plánu obce Stožice je k dispozici k nahlédnutí také na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu  v rozsahu úplné textové části a grafiky hlavního výkresu.

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                    Městský úřad Vodňany

 

 

 

 

Část I.  Této vyhlášky musí být v souladu s ustanovením § 25 odst.2 správního řádu zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany a na úřední desce Obecního úřadu Stožice, část II. musí být podle § 52 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění vyvěšena po dobu 30 dnů ode dne doručení části I. Celkem musí být proto tato vyhláška vyvěšena po dobu min. 45 dnů.

 

 

 

Datum vyvěšení :  8. 10. 2010                                                                Datum sejmutí :

 

 

Razítko a podpis orgánu ,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky ……………………..

 

 

 

Rozdělovník :

Obec pro kterou je změna č.1 územního plánu obce pořizována :

Obec Stožice, IDDS: uxzb5bp


Sousední obce

Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm
Město Bavorov, IDDS: 3skbfjd

Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany
Tyto výše uvedené obce žádáme o vyvěšení vyhlášky na úřední desce či na jiném obvyklém místě, potvrzení data vyvěšení a následně, po uplynutí lhůty 45 dnů, sejmutí vyhlášky s vyznačením data  a vrácení potvrzené vyhlášky Městskému úřadu Vodňany odboru výstavby a územního plánování.

Projektant změny č.1 územního plánu obce Stožice

ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA Projekce, Boleslavova 30, 370 06  České Budějovice

 

 

Dotčené orgány

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP, IDDS: n75aau3
sekce nerostních surovin, energetiky a hutnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Jihočeský kraj, Krajský úřad - odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Jihočeský kraj, Krajský úřad - odbor kultury a cestovního ruchu, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, oddělení památkové péče, Vodňany I č.p. 18, Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I,   Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany,
Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
Obvodní báňský úřad, IDDS: wvpadvq
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, územní inspektorát České Budějovice, IDDS: hq2aev4
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les, IDDS: qxcdynt
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, IDDS: yphaax8

 

Ostatní organizace
Jihočeský kraj, Krajský úřad, odbor dopravy a SH, IDDS: kdib3rr
Zemědělská vodohospodářská správa, Nemocniční č.p. 204, 383 01  Prachatice
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
Ministestvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDDS: n75aau3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická č.p. 49, 370 01  České Budějovice 1
Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci č.p. 546, 140 00  Praha 4
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
Policejní přezidium České republiky, OŘ Strakonice, správa dopravní policie, IDDS: gs9ai55
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
ČEPS a.s., IDDS: seccdqd
České radiokomunikace, IDDS: 6nkdkst
Lesy ČR s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfsn
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, České Budějovice, IDDS: dkkdkdj
Agro Vodňany a.s., IDDS: wu2cna9
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, IDDS: iyxaim2
Český telekomunikační úřad, odbor pro Jihočeskou oblast, IDDS: a9qaats
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

 

Krajský úřad
Jihočeský kraj, Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, IDDS: kdib3rr

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 8.10.2010 / 8.10.2010 | Úřední deska od-do: 8.10.2010-25.11.2010
 

Počet návštěv: 2179
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém