Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu ÚP Pohorovice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2888/2009/

MUVO  4908/2010

 

Vodňany dne 3.6.2010

 

Vyřizuje:

Aleš Dvořák

 

 

 

Tel.:

383379165

 

 

MUVOX0033CXR

 

e-mail:

dvorak@muvodnany.cz

 

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

o místě a době veřejného projednání návrhu územního plánu Pohorovice

 

I.          Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje, že byl na základě společného jednání a ve smyslu § 51 odst. 3 stavebního zákona posouzen návrh územního plánu Pohorovice.

Řízení o návrhu územního plánu se uskuteční

dne 22.7.2010 ( čtvrtek )  v 10.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Pohorovice.

           

II.         Návrh územního plánu Pohorovice je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele tj. odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadě Pohorovice po dobu 30 dnů. Návštěvu na Městském úřadu ve Vodňanech  doporučujeme v úředních hodinách, tj. pondělí a středa v době od 8.00 do  17.00 hodin, úterý a pátek od 8.00 do 10.00 hodin nebo mimo úřední hodiny a na Obecním úřadě Pohorovice po předchozí telefonické domluvě.

Projektantem návrhu územního plánu Pohorovice je Ing. arch. Václav Štěpán – Architektonický atelier Štěpán, Žižkova 12, 371 22  České Budějovice. Zástupce projektanta tímto žádáme o účast a o zajištění  odborného výkladu k předkládanému návrhu územního plánu Pohorovice.

 

Adresa pořizovatele:                                                  Městský úřad Vodňany

(kde je možné do návrhu ÚP nahlédnout)                        odbor výstavby a územního plánování

                                                                                  nám. Svobody 18/I

                                                                                  389 01  Vodňany

 

Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitku proti návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle
§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

            Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám.

            K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

            Návrh územního plánu Pohorovice je k dispozici k nahlédnutí také na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu v rozsahu úplné textové části a grafické části v rozsahu hlavního výkresu.

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Část I.  této vyhlášky musí být v souladu s ustanovení §  25 odst. 2 správního řádu zveřejněna po dobu
15-ti dni na úřední desce Městského úřadu Vodňany a na úřední dece Obecního úřadu Pohorovice.

Část II. této vyhlášky musí být podle § 52 odst. 1 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30-ti dnů  ode dne doručení části I..

Celkem musí být proto tato vyhláška vyvěšena po dobu min. 45 dnů.

  

 

 

 

Datum vyvěšení:                                                        Datum sejmutí:

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

 

 

 

 

Rozdělovník:

Obdrží dotčené orgány státní správy:
¨ Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, IDDS: 9gsaax4
¨ Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí,
IDDS: n75aau3
¨ Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví, IDDS: bxtaaw4
¨ Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
¨ Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
¨ Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
¨ Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, pracoviště Strakonice,  IDDS: yphaax8
¨ Krajský úřad  Jihočeského kraje, oddělení kultury a cestovního ruchu, IDDS: kdib3rr
¨ Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: kdib3rr
¨ Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
¨ Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, oddělení památkové péče,
nám. Svobody  č.p. 18/I, 389 01  Vodňany
¨ Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám.Svobody č.p. 18/I, 389 01  Vodňany
¨ Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH, nám. Svobody č.p. 18/I, 389 01  Vodňany
¨ Obvodní báňský úřad, IDDS: wvpadvq
¨ Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice - České Budějovice,
IDDS: hjyaavk
¨ Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
¨ Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
¨ Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2aev4

 

Obdrží obec pro kterou je územní plán pořizován:

¨ Obec Pohorovice, IDDS: vevam2y

 

 

Obdrží projektant územního plánu:

¨ Architektonický ateliér Štěpán, Žižkova 12, 371 22  České Budějovice

 

 

Obdrží dotčené obce:
¨ Město Protivín, IDDS: x48bszz
¨ Město Vodňany, Nám.Svobody č.p. 18, 389 16  Vodňany
¨ Obec Skály, IDDS: uz5andu
¨ Obec Drahonice, IDDS: b83ampe
¨ Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv

 

Obdrží ostatní organizace:
¨ Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, IDDS: kdib3rr
¨ Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
¨ Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pivovarská č.p. 196, 383 21  Prachatice
¨ Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
¨ Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
¨ Ministerstvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDDS: n75aau3
¨ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická č.p. 49, 370 01  České Budějovice 1
¨ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546, 140 00  Praha 4
¨ Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
¨ Policie ČR, oddělení Strakonice, služba dopravní policie, IDDS: gs9ai55
¨ Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, České Budějovice, IDDS: gg4t8hf
¨ E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
¨ E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
¨ E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
¨ Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
¨ ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
¨ ČEPS a.s., IDDS: seccdqd
¨ České radiokomunikace, IDDS: 6nkdkst
¨ RWE Transgas a.s., IDDS: 8ecyjt9
¨ Lesy ČR s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfsn
¨ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, České Budějovice, IDDS: dkkdkdj
¨ Výrobně obchodní družstvo Lidmovice, IDDS: jx8u5pw
¨ Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
¨ Český telekomunikační úřad, odbor pro Jihočeskou oblast, IDDS: a9qaats
¨ Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, IDDS: iyxaim2 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2010 / 4.6.2010 | Úřední deska od-do: 4.6.2010-22.7.2010
 

Počet návštěv: 1904
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém