Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy na vymezení zastavěného území pro místní část města Vodňany-Radčice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/3000/2009/DVO

MUVO 10260/2009

 

Vodňany dne 29.12.2009

 

Vyřizuje:

Aleš Dvořák

 

 

 

Tel.:

383379165

 

 

MUVOX002R8BE

 

e-mail:

dvorak@muvodnany.cz

 

 

 

 

veřejná   vyhláška

 

 

dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších přepisů

 

 

 

 

oznámení  o  návrhu  opatření  obecné  povahy na  vymezení  zastavěného  území  pro  místní  část  města  Vodňany - Radčice

a

řízení  o  jeho  vydání

 

 

 

            Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. d) a § 60 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vymezuje zastavěné územípro část města Vodňany, které se nachází v kat.
úz. Radčice u Vodňan  (rekreační oblast nad rybníkem Velká Okrouhlice).

            Návrh opatření obecné povahy na vymezení zastavěného území pro část města Vodňany (včetně grafické části), který je součástí této veřejné vyhlášky, je mimo jiné dle § 172 odst. 2 správního řádu  uložen k nahlédnutí 

 

od 31. 12. 2009 do 30. 1. 2010

 

na Městském úřadě Vodňany na odboru výstavby a ÚP a na odboru správy majetku města zdejšího úřadu. S předmětnými dokumenty je možné se seznámit zejména (v úředních dnech PO a ST od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 17.00 h, ÚT a ČT  od 8.00 h do 10. 00 h), jinak po telefonické dohodě.

            Úplné znění návrhu bude současně v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu, zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup, a to na internetových stránkách www.vodnany.eu .

            K projednávanému návrhu opatření obecné povahy mohou vlastnici pozemků uvedeních v ustanovení § 58 odst. 2 stavebního zákona a vlastnici sousedících pozemku podat námitky.

            Připomínky může podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem vymezení zastavěného území dotčeny.

            Námitky a připomínky se podávají v písemné podobě s odůvodněním a lze je uplatnit u pořizovatele (tj. Městského úřadu Vodňany odboru výstavby a ÚP zdejšího úřadu) ve lhůtě 30-ti dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy na vymezení zastavěného území pro místní část města Vodňany - Radčice (tj. nejpozději do 30. 1. 2010).  

 

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18,  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, oddělení památkové péče, č.p.18, Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám.Svobody 18/I,  Vodňany

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, nám.Svobody 18/I,  Vodňany 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 31.12.2009 / 31.12.2009 | Úřední deska od-do: 31.12.2009-30.1.2010
 

Počet návštěv: 1642
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém