Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č. 11 06.06.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 06.06.2011 od 15:30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

 

Usnesení č. 317: a) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí grantu SD/OEZI/365/11 k akci „21. Vodňanské rybářské dny“ uzavřené   mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a Jihočeským krajem, zastoupené Mgr. Jiřím Zimolou, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650.

b) RM pověřuje starostu města Ing. Viktora Blaščáka  podpisem smlouvy o poskytnutí grantu uvedeného v bodě a) usnesení .

 

Usnesení č. 318:RM bere na vědomí předvedení redakčního systému Vismo Online jako jednoho z  možných nástrojů pro vytvoření nové podoby webových stránek města i pro jejich průběžnou aktualizaci.

 

Usnesení č. 319: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele p. č. 1788/10 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového vedení NN pod názvem stavby ,,Vodňany – Bavorovská, p. Suchan, p. Staněk – kabelové vedení NN na výše uvedené    parcele. Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku  pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 450,-Kč + DPH.

 

Usnesení č. 320: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na stavební parcelu p. č. 412/1 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a manželi Emilem Koptyšem, bytem Smetanova 853, Vodňany, Annou Koptyšovou, bytem Komenského 193,  Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na stavební parcele p. č. 412/1   s právem strpění přeložení kanalizační   přípojky ke  kanalizační stoce v ulici Parkánská na  pozemkové  parcele p.č. 1722 v k. ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 321: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcely p. č. 701/8 a p. č. 694/4 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a Společenstvím vlastníků pro dům  čp. 1041 a 1042 ve Vodňanech sídlem Výstavní 1041, 389 01 Vodňany, IČ: 281 11 508 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách  p. č. 701/8 a p. č. 694/4  s právem strpění uložení plynové  přípojky k bytovému domu čp.1041 na stavební parcele p. č.1943  k.ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně.  

 

Usnesení č. 322: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej  části pozemkové parcely p. č. 1788/10 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Vodňany manželům Mgr. Štěpánce Suchanové, bytem Bavorovská 83, 389 01 Vodňany  a Ing.Luďkovi Suchanovi,  bytem Stožická 1000, 389 01 Vodňany za kupní cenu  400,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 

Usnesení č. 323: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej  části pozemkové parcely  p.č. 1788/10 o výměře cca 70m2 v k.ú. Vodňany  Ing. Lence Reindlové  bytem Palackého 1232, 389 01 Vodňany za kupní cenu  400,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 

Usnesení č. 324: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej  části pozemkové parcely  p. č. 1788/10 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Vodňany  Ing. Pavlu Lepičovi,  bytem Suchomelka 863, 389 01 Vodňany za kupní cenu  400,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 

Usnesení č. 325: RM  nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny  tj. 500,-Kč/m2 při prodeji  pozemkové parcely p. č. 1481/6 o výměře 1252 m2 v k.ú. Vodňany za účelem výstavby rodinného domu panu Václavu Dolejšímu, trvale bytem Pražák 119, 389 01 Vodňany.          

 

Usnesení č. 326: RM  schvaluje  prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 5 v č. p. 153 v ulici Majerova ve Vodňanech uzavřené se Zdeňkou Vaickornovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba podnájmu se prodlužuje od 1. 4. 2011 na dobu určitou do 31.12.2011.

 

Usnesení č. 327: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v č. p. 1223 na sídlišti Škorna ve Vodňanech uzavřené s Lubošem Heroldem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1. 6. 2011 na dobu určitou do 31. 5. 2012.

 

Usnesení č. 328: RM neschvaluje žádost Simony Štrosserové o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č. p. 1220 na sídlišti Škorna ve Vodňanech a trvá na vyklizení bytu s tím, že nájemní vztah skončil 31. 5. 2011.

 

Usnesení č.329: RM souhlasí s uzavřením dodatků k podnájemním smlouvám prodlužujícím platnost smluv mezi Městským hospodářstvím Vodňany s.r.o. a uživateli nebytových prostor v areálu víceúčelové haly č. p. 726 v ulici Výstavní ve Vodňanech, v předloženém znění, jedná se o tyto nájemníky: Jiří Vojík, Čelakovského 393, Vodňany; Vladimír Veselý, Výstavní 726, Vodňany; Přemysl Veselý, Výstavní 888, Vodňany; Miroslav Novák UNIVEL Vodňany; Jaromír Mach, Škorna 1220, Vodňany; Petr Krampl, Rybářská 257, Vodňany; Zdeněk Jůzek, Družstevní 1054, Vodňany; Dušan Jůzek, Družstevní 1054, Vodňany; CN Cargo Spedition spol. s.r.o. Vodňany, zastoupené Ing. Radkem Čejkou; Petr Bezděkovský, Výstavní 894, Vodňany; Autodíly – Bělohlávek s.r.o. U Pily 557, České Budějovice.

 

Usnesení č. 330:  RM  schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  pro  výběr zhotovitele  na  akci:  „Stavební úpravy Dřemlinské stoky ve Vodňanech“.

 

Usnesení č. 331: RM  schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  pro  výběr zhotovitele  na  akci:  „Vodňany – odkanalizování místní části Pražák“.

 

Usnesení č. 332: RM jmenuje členy hodnotící komise pro výběr zhotovitele na realizaci akce:

  • „Stavební úpravy Dřemlinské stoky ve Vodňanech“
  • „Vodňany – odkanalizování místní části Pražák“

 

Členové:           p. Karel Burda                          náhradníci:       p. Mgr. Pavel Janšta

p. Ing. Jiří Janšta                                              p. Václav  Heřman

p. Ing. Ľudovít Brehovský                                   p. Milan Němeček

 

Usnesení č. 333: RM na základě předloženého záměru projednaného v komisi výstavby a ÚP  ve věci dobývání nevýhradního ložiska štěrkopísků Vodňany – Čavyně  v etapách  A, B, C včetně staveb souvisejících  nedoporučuje  zastupitelstvu  města    schválit pořízení změny č. 5  územního plánu sídelního útvaru Vodňany.

 

Usnesení č. 334: RM schvaluje mimořádné odměny pro ředitele středních škol, základních škol a mateřské školy, zřizovaných městem Vodňany za 1. čtvrtletí roku 2011 v navržené výši. 

 

Usnesení č. 335: RM povoluje Základní škole Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice, výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím předpisem ve třídě 1. B,   v 6. třídě a ve skupině pro výuku anglického jazyka ve třídě 3.A v odloučeném pracovišti Výstavní 1128 do počtu 4 žáků dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti školy ve školním roce 2011/2012.

Ředitel školy může přijmout ve školním roce 2011/2012 do třídy 1. B a 6. třídy maximálně 34 žáků a do skupiny pro výuku anglického jazyka ve třídě 3.A v odloučeném pracovišti Výstavní 1128 maximálně 28 žáků, pokud zvýšení počtu žáků nebude mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací práce školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a nebude překročena kapacita školy.

 

Usnesení č. 336: RM povoluje Střednímu odbornému učilišti služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím předpisem v každé třídě 1. ročníku do počtu 4 žáků dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti školy ve školním roce 2011/2012.

Ředitel školy může přijmout ve školním roce 2011/2012 do každé třídy 1. ročníku maximálně 34 žáků, pokud zvýšení počtu žáků nebude mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací práce školy, budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a nebude překročena kapacita školy.

 

Usnesení č. 337: RM doporučuje zastupitelstvu města zrušit s účinností od 1.7. 2011 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného, poř. č. 8/2003 vydanou dne 27. 10. 2003

RM doporučuje zastupitelstvu města zrušit s účinností od 1.7. 2011 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity, poř. č. 9/2003 vydanou dne 27. 10. 2003

RM doporučuje zastupitelstvu města zrušit  s účinností od 1.7. 2011 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, poř. č. 10/2009 vydanou dne 27. 10. 2003

 

Usnesení č. 338:  RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 2/2011 v předloženém znění: Zvýšení příjmů o 2 896 287,00 Kč, zvýšení výdajů o 1 426 018,00 Kč a snížení  financování o  1 470 269,00 Kč.

 

Usnesení č. 339: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Vodňany za rok 2010.

 

Usnesení č. 340: RM v návaznosti na vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje pořádání veřejné produkce FESTA DE LA POHODA - benefiční hudební festival na Sokolské louce ve Vodňanech dne 23.7.2011 od 15.00 hod. do 24.00 hod. a 24.7.2011 od 0.00 hod. do 3.00 hod.

 

Usnesení č. 341: RM schvaluje Smlouvu o technickém zabezpečení kulturní akce mezi panem Miroslavem Krejčím, Zahradní 493, Vimperk a Městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 342: RM schvaluje Smlouvu o uměleckém vystoupení skupiny Frajara Putika mezi paní Monikou Hejhalovou, Dostojevského 1440, 349 01 Stříbro a Městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 343:  RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy C č.7 v domě č.p. 22 v ulici Mokrého ve Vodňanech  pro nájemce Jiřího Halase, dosud trvale bytem  Malovice 5 a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 15. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 14.6.2011 / 14.6.2011
 

Počet návštěv: 1220
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém