Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č. 10 23.05.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 23.05.2011 od 15:30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 297: RM revokuje usnesení č. 2461 ze dne 9. ledna 2006, a tím ruší pravidla čerpání prostředků rezervního fondu pro příspěvkové organizace zřízené městem Vodňany.

 

Usnesení č. 298: RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na dodání díla Revitalizace rybníka Čežárka v k. ú. Vodňany uzavřené s firmou Josef Jůn – Dřevotrans, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČ: 47731478 v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 299: RM  souhlasí  s prodloužením  podnájemní smlouvy na nebytový prostor  v č. p. 726 v ulici Výstavní ve Vodňanech uzavřené mezi Městským hospodářstvím Vodňany spol. s r.o. a CN CARGO spol s r.o., Výstavní 726, Vodňany, IČ: 25151738 na dobu určitou od 1. 1. 2010 do 31.12.2012.

 

Usnesení č. 300:  RM  souhlasí s prodloužením  podnájemní smlouvy na nebytový prostor  v č. p. 726 v ulici Výstavní ve Vodňanech uzavřené mezi Městským hospodářstvím Vodňany spol. s r.o. a Dušanem Jůzkem, Družstevní 1054/II, Vodňany pro hudební skupinu Milenium na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 31.12.2012.

 

Usnesení č. 301: RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B č. 10 v domě č. p. 1220 na sídlišti Škorna ve Vodňanech  pro nájemce Miroslava Kříže, dosud trvale bytem  Husova 1, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 302: RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B č. 11 v domě č. p. 1220 na sídlišti Škorna ve Vodňanech  pro nájemce Věru Krupičkovou, dosud trvale bytem  Fügnerova 1029, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 303: RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B č.21 v domě č. p. 28 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech  pro nájemce Pavla Velíška, dosud trvale bytem  Mokrého 22, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 304: RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na pronájem bytu třídy C  č. 2 v  č.p. 28 v ulici Elektrárenská, Vodňany uzavřené se Zdeňkem Kronusem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1. 6. 2011 na dobu určitou do 31. 5. 2012.

 

Usnesení č. 305: RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v budově polikliniky ve Vodňanech s Stomatologická ordinace MUDr. Milada Hálková, s.r.o., Václavská 282, Strakonice, IČ: 28135521, v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 306: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu p. č. 958/37 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a panem Janem Urválkem, trvale bytem Pivovarská 1802, 397 01 Písek a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p. č. 958/37  s právem strpění uložení vodovodní  a kanalizační   přípojky  k   rodinného domu v ulici Nerudova č. p. 594  na  stavební parcele p. č. 758/2 v k. ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost se zřizuje bezúplatně. 

 

Usnesení č. 307: RM revokuje své usnesení č. 1033 ze dne 19. 5. 2008,  které se týká směny pozemků mezi městem Vodňany  a panem Jindřichem Holkem.

 

Usnesení č. 308: RM doporučuje zastupitelstvu schválit směnu nově vzniklých pozemkových parcel a jejich částí dle GP č. 2461-41/2011 ze dne 14. 4. 2011, a to části pozemkové parcely p. č. 641/21 díl ,,d“ o výměře 108 m2, která jeve vlastnictví města Vodňany za část pozemkové parcely p. č. 641/92 díl ,,b“ o výměře  14 m2, část pozemkové parcely p. č. 641/20 díl ,,a“ o výměře 29 m2, celou pozemkovou parcelu p. č. 641/99 o výměře 34 m2, celou pozemkovou parcelu p. č. 631/8 o výměře 12 m2 a nově vzniklou pozemkovou p. č. 641/105 o výměře 20 m2 vše v k. ú. Vodňany,  které jsou ve vlastnictví paní  Petry Šímové,  trvale bytem V Líse 1283,  389 01 Vodňany.

Směna pozemků se uskuteční výměra za výměru bez finančního vyrovnání.

 

Usnesení č. 309: RM v návaznosti na vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje  pořádání veřejné produkce  v  “Pizza Nat“ , Náměstí Svobody 9, Vodňany  dne 28. 5. 2011 od  17.00 hod. do 24.00 hod. a 29. 5. 2011 od  0.00 hod. do 2.00 hod.

 

Usnesení č. 310: RM v návaznosti na vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje  pořádání veřejné produkce  v  “Pizza Nat“ , Náměstí Svobody 9, Vodňany  dne 22. 7. 2011 od  20.00 hod. do 24.00 hod. a 23. 7. 2011 od  0.00 hod. do 2.00 hod.

 

Usnesení č. 311: RM v návaznosti na vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje pořádání veřejné produkce MALÁ FESTA - hudební festival na Sokolské louce ve Vodňanech dne 4. 6. 2011 od 19.00 hod. do 24.00 hod. a 5. 6. 2011 od 0.00 hod. do 1.00 hod.

 

Usnesení č. 312: RM bere na vědomí znění Dohody o účasti na akci ,,Zameť si před svým prahem“.

 

Usnesení č. 313: RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč paní Jaroslavě Pixové na vydání knihy ,,Na břehu Blanice…“.

 

Usnesení č. 314: RM jmenuje od roku 2011 kronikářem města Vodňany paní Dagmar Šmídovou.

 

Usnesení č. 315: RM bere na vědomí Informativní zprávu – analýza příjmů CSP Vodňany.

 

Usnesení č. 316: RM schvaluje Smlouvu o dílo - zpracování projektové dokumentace „Pasport veřejné zeleně pro správní území města Vodňany“ mezi Městem Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany jako objednatelem a Ing. Markem Pěchoučkem – IBERIS, Palackého 1231, 389 01 Vodňany jako zhotovitelem a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 31.5.2011 / 31.5.2011
 

Počet návštěv: 1217
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém