Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

ÚR rybník Landa Truskovice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/3586/8

 

Vodňany dne 2.6.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Jan Záhorka
Truskovice 32
389 01  Vodňany

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.3.2008 podal

Jan Záhorka, nar.16.8.1967, Truskovice 32, 389 01  Vodňany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„regenerace rybníka LANDA v k.ú.Truskovice“

(dále jen "stavba") na pozemku p.č.546/4 v k.ú.Truskovice.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-          Úprava stávajícího průtočného rybníka  za účelem zlepšení technického stavu, zvýšení kapacity retenčního prostoru a posílení ekologicko-stabilizační funkce

Umístění stavby na pozemku:

-          Stavební úprava  stávajícího rybníka  bude prováděna ba pozemku p.č.546/4 v k.ú.Truskovice.

Popis  stavby:

SO 01 – práce ve zdrži -  odtěžení nánosu, provedení stabilizace návodní strany hráze kamenným pohozem, zpevnění pojezdové plochy

SO 02 – výpustní zařízení včetně potrubní jámy -  výstavba  výpustního zařízení  s lávkou. Na vzdušné straně hráze bude vybudován  patní drén s filtrem

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací předloženou k územnímu řízení, vypracovanou ing.Martou Bernardovou , autorizovaným inženýrem pro stavby  vodního hospodářství, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2.       Projektová dokumentace pro povolení stavby musí být  zpracována  autorizovanou osobou.

3.       Stavební povolení ke stavbě bude vydáno odborem životního prostředí MěÚ Vodňany.

4.       Příjezd ke stavbě bude zajištěn po pozemku p.č.543/1 v k.ú.Truskovice.

5.       V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněna specifikace vznikajících  odpadů při realizaci regenerace  rybníka včetně  odhadnutého množství a  předpokládaného způsobu využití a odstranění.

III.                Stanoviska sdělili:

·         MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 28.5.2008 čj.ŽP/5406/08-J – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP

·         MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 4.4.2008 čj.ŽP/3587/08-MF – souhrnné stanovisko

·         Zemědělská vodohospodářská správa Č.Budějovice dne 10.1.2008 zn.OPV/CB/31/08 – vyjádření ke stavbě.

·         VaK JČ a.s. Č.Budějovice ze dne 23.1.2008 zn.16312/Šo/08 -  vyjádření k existenci zařízení. V uvedené lokalitě se nenachází žádné VH zařízení.

·         1.JVS a.s. Č.Budějovice ze dne 9.1.2008 zn.08000416 -  vyjádření o existenci zařízení. V zájmovém území  1.JVS neprovozuje žádné sítě a ni zařízení.

·         Telefonica O2 Czech Republic a.s. – vyjádření o existenci zařízení.  Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací

·         E.ON ČR a.s. ze dne 15.2.2008 zn.SI75847-Z050802119 – vyjádření o existenci zařízení. V zájmovém území se nenachází žádné zařízení v provozování E.ON ČR s.r.o.

·         E.ON ČR a.s.  ze dne 30.1.2008 zn.706/08 -   v zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení  ve správě E.ON ČR s.r.o.

·         Obec Truskovice ze dne 17.1.2008  - vyjádření z hlediska územního plánu a  existence sítí

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jan Záhorka, nar. 16.8.1967, Truskovice 32, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 19.3.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na místě na den 6.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Žádost byla  doložena v průběhu řízení  těmito podklady, vyjádřeními a stanovisky:

1.       projektová dokumentace k územnímu řízení vypracovaná ing.Martou Bernardovou

2.       MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 28.5.2008 čj.ŽP/5406/08-J – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP

3.       MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 4.4.2008 čj.ŽP/3587/08-MF – souhrnné stanovisko

4.       Zemědělská vodohospodářská správa Č.Budějovice dne 10.1.2008 zn.OPV/CB/31/08 – vyjádření ke stavbě.

5.       VaK JČ a.s. Č.Budějovice ze dne 23.1.2008 zn.16312/Šo/08 -  vyjádření k existenci zařízení.

6.       1.JVS a.s. Č.Budějovice ze dne 9.1.2008 zn.08000416 -  vyjádření o existenci zařízení.

7.       Telefonica O2 Czech Republic a.s. – vyjádření o existenci zařízení.

8.       E.ON ČR a.s. ze dne 15.2.2008 zn.SI75847-Z050802119 – vyjádření o existenci zařízení.

9.       E.ON ČR a.s.  ze dne 30.1.2008 zn.706/08 -  vyjádření o existenci plynárenského zařízení

10.   Obec Truskovice ze dne 17.1.2008  - vyjádření z hlediska územního plánu a  existence sítí

11.   souhlas vlastníků p.č.543/1 v k.ú.Truskovice  s příjezdem ke stavbě

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Radka Centková, Jiřina Křišťanová, Václav Kolář, Jaroslava Hermanová, Miroslav Čížek, Obec Truskovice

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 15.4.2008.

 

 

 

Toto rozhodnutí  musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů.

 

Vyvěšeno dne:…………………………………..                   Sejmuto dne:…………………………….

 

 

                                                                                    ……………………………………..

                                                                                                razítko, podpis

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1 (dodejky)
Jan Záhorka, Truskovice 32, 389 01  Vodňany
Obec Truskovice, Truskovice, 389 01  Vodňany

 

účastníci dle § 85 odst.2 (veřejnou vyhláškou)

Radka Centková, Libějovice 89, 387 72  Libějovice
Jiřina Křišťanová, Truskovice 3, 389 01  Vodňany
Václav Kolář, Truskovice 31, 389 01  Vodňany
Jaroslava Hermanová, Na Žabce 1027, 389 01  Vodňany
Miroslav Čížek, Revoluční 474, 384 51  Volary

dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 2.6.2008 / 2.6.2008 | Úřední deska od-do: 2.6.2008-18.6.2008
 

Počet návštěv: 2512
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém