Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

ÚR chodník ke koupališti Stožice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/12497,12498/7/ves

 

Vodňany dne 20.2.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Obec Stožice
Stožice
389 01  Vodňany

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.12.2007 podal

Obec Stožice, IČ 48222623 Stožice, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje ZESA spol. s r.o. projekční kancelář - stavby dopravní, ing.Jiří Kaška, Jírovcova 21, IČ 48202592, 370 01  České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„část "D" - chodník u místní komunikace ke koupališti v obci Stožice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 233/7, 233/14, 233/15, 233/21, 233/29, 475/1, 493/1 v katastrálním území Stožice.

Umístění zahrnuje tyto objekty:

            S.O 101 chodník

            S.O 401 veřejné osvětlení

Druh a účel umisťované stavby:

Stavba nové chodníku za účelem zlepšení bezpečnosti silničního provozu

Umístění stavby na pozemku:

Chodník bude umístěn na pozemcích p.č. 233/7, 233/14, 233/15, 233/21, 233/29, 475/1, 493/1 v katastrálním území Stožice. Chodník začíná u křižovatky místní komunikace se silnicí III/14218,  bude veden po levé straně podél místní komunikace  a ukončen bude u hřiště. Svítidla veřejného osvětlení bude umístěna v chodníku.

Popis stavby:

Chodník bude  proveden ze zámkové dlažby  a bude oddělen od komunikace silničním obrubníkem. Délka chodníku bude 300 m, šířka 1,5 m. Před nemovitostí čp.37 ve Stožicích  bude umístěna nová odstavná plocha .

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna  přesně dle situace v měř: 1:500 , která je součástí dokumentace pro územní řízení vypracované společností ZESA spol.s.r.o., Jírovcova 21, České Budějovuce IČ 48 20 25 92.

2.       Stavební povolení ke stavbě chodníku bude vydáno odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vodňany.

3.       Projektová dokumentace pro povolení stavby  musí být vypracována oprávněnou osobou.

4.       Budou dodrženy podmínky:

vyjádření E.ON ČR a.s. ze dne 17.7.2007 zn.4301/07 – vyjádření o existenci plynárenského zařízení:

-          při provádění zemních nebo jiných prací , které mohou ohrozit plynárenské zařízení, jste povinni učinit veškerá opatření , aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

-          zakreslení plynárenského zařízení do všech paré prováděcí dokumentace

-          respektování ochranného a bezpečnostního pásma  VTL, STL a NTL plynovodů, regulačních stanic a kabelů NN dle zákona č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594, TPG 702 04, ČSN EN 12186, TPG 605 02, ČSN EN 12 007-1,2,3,4, TPG 702 01-03, ČSN 73 6005, TPG 920 21 a souvisejících předpisů při umísťování objektů a při provádění zemních prací

-          po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem , před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci regionální správy sítě plynu E.ON Česká republika s.r.o. ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.

-          po konečných úpravách , nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení nivelety terénu

-          vyřešení způsobu provedení křížení a souběhů uvažovaných inženýrských sítí s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat výše uvedeným předpisům

-          vytýčení plynárenského zařízení nejméně 10 dní před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení a na vlastní náklady bude viditelně vyznačena jeho trasa ( např. dřevěnými kolíky v travnaté ploše, spreji na zpevněném povrchu). V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců JČP a.s.

-          Pracovníci konající výkopové práce musí být s uložením plynárenských zařízení prokazatelně seznámeni investorem a upozorněni na to, aby při práci dbali na maximální opatrnost a v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívali žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje ( hloubící stroje, sbíječky apod.)

-          nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení – případné vzniklé škody hradí žadatel

-          odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození

-          vlastní výkopové práce a zásyp provádět v souladu s ČSN 73 3050 (NTP a STP – zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou  nebo kopaným pískem)

-          přizvání zástupce regionální správy sítě plyn E.ON ČR s.r.o. ke kontrole křížení a souběhu před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na plynárenském zařízení odstraňovány na náklady investora stavby

-          provedení geodetického zaměření stavby v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a toto předat v digitální formě na E.ON česká republika s.r.o. oddělení Technické evidence a dokumentace

-          případné přeložky plynárenského zařízení je nutno řešit dle zákona č.458/2000 Sb. §70 po předchozí dohodě s oddělením Rozvoj a výstavba plynu E.ON česká republika s.r.o. a technikem správy sítě plynu

-          jakékoliv poškození plynárenského zařízení neprodleně hlásit na plynárenský dispečink E.ON Česká Republika s.r.o. . na tato telefonní čísla: 1239, 387862280, 606660957

vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 4.7.2007 čj.110435/07/CCB/V00:

-          při činnostech v blízkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení elektronických komunikací (PVSEK) a nadzemního vedení  sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK  dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související.

-          Při budování chodníku nesmí trasa PVSEK uložena pod obrubou ani v jejím betonovém loži . V případě nedostatečného  krytí je nutné kabely snížit. Náklady spojené s ochrannou nebo překládkou hradí stavebník

-          Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic  a.s. 15 dní před zahájením prací

-          Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti

-          Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu

-          Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození , odcizení a prověšení

-          Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod., vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu  krytí PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§19, odst.5, vyhl.č.324/1990 Sb., čl.56, ČSN 743050).

-          Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka  POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

-          Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry,stožáry, střešníky, konzoly apod.) které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna

-          mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.

-          Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS

-          Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl.275,ČSN 34 2100)

-          Na pracoviště POS ) se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK Provoz sítí České Budějovice – ochrana sítí - Pražská tř.2239/16, Č.Budějovice PSČ 37004, 607868512

-          Každé zjištěné nebo způsobené poškození  nebo odcizení vedení SEK  neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s.  na tel.č.800 184 084 

závazného stanoviska MěÚ Vodňany, odboru ŽP ze dne 7.12.2007 čj.ŽP 11022, 11681/07-JK:

-          před započetím  prací budou na dotčeném pozemku vytýčeny hranice záboru. Investor stavby přijme potřebná opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací

-          v souladu s ust. § 8 odst.a/ zákona a § 10 vyhl.MŽP  č.13/1994 Sb., bude provedena skrývka ornice do hloubky 20 cm z celé dotčené plochy o výměře 0,0123 ha

-          skrytá zemina o objemu cca 25 m3 bude po dobu výstavby deponována na pozemku p.č.233/15 v k.ú.Stožice a bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami

-          podle předložené  bilance skrývky bude část ornice následně využito k vegetačním úpravám kolem stavby a zbylé množství bude použito k rekultivačním účelům v katastru obce Stožice

-          o činnostech  souvisejících  se skrývkou, ošetřováním a rozprostřením kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník) v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro  posouzení správnosti a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhl.MŽP č.13/1994 Sb.,kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF

-          investor a dodavatelé stavby učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační  kryt

-          v souladu s ustanovením § 11 odst.1 písm.a) zákona bude předepsán odvod ve výši cca 689,-Kč za odnětí půdy ze ZPF. Konečnou výši odvodů stanoví rozhodnutím zdejší odbor životního  prostředí v samostatném správním řízení. Z tohoto důvodu bude neprodleně předloženo pravomocné  stavební povolení zdejšímu orgánu ochrany ZPF, který vydá rozhodnutí o odvodech

vyjádření MěÚ Vodňany, odboru dopravy a SH ze dne 22.8.2007 čj.7656/280/2007:

-          stavební práce budou provedeny podle projektové dokumentace

-          případné změny projektu ohledně komunikací, musí být projednány předem s odborem dopravy a SH MěÚ Vodňany

-          součástí stavby bude úprava křižovatky silnice III/14218 s místní komunikací  včetně  nového dopravního značení. Musí být zachován rozhled pro průjezd pomalého vozidla na hlavní komunikace  min. 138,9 m dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

-          při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu nebo jeho přerušení

vyjádření SÚS Č.Budějovice, závod Strakonice  dne 25.1.2008 zn.SUS ST –93/2008:

-          stávající asfaltový povrch silnice III/14218 požadujeme zahranit a spáru napojení ošetřit kationaktivní asfaltovou emulzí

-          před povolením zvláštního užívání komunikace silničním správním úřadem /odbor dopravy MěÚ ve Vodňanech) bude s naším závodem sepsán protokol o předání a po ukončení prací o převzetí silničních pozemků

-          na základě pravidel pro nakládání s majetkem kraje, bude s dodavatelskou firmou při předání stavby uzavřena smlouva o finanční náhradě za zvláštní užívání nemovitosti

-          po dokončení stavby chodníků v obci budou mezi Obcí Stožice a Jihočeským krajem majetkoprávně  vypořádány pozemky pod komunikací a chodníky

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Stožice, Stožice, 389 01  Vodňany

 

Odůvodnění:

Dne 18.12.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na den 19.2.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          MěÚ Vodňany, odbor dopravy a SH dne 22.8.2007 – vyjádření ke stavbě

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP  dne 14.8.2007 čj.ŽP/7658/07-MF – souhrnné stanovisko

-          SÚS Č.Budějovice, závod Č.Budějovice dne 25.1.2008 zn.SÚS ST-93/2008 – vyjádřené ke stavbě

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP ze dne 7.12.2007  čj.ŽP 11022, 11681/07-JK – závazné stanovisko

-          E.ON ČR a.s. dne 23.7.2007 zn.SI75847-Z050721519 – vyjádření o existenci zařízení

-          E.ON ČR a.s. dne 17.7.2007 zn.4301/07 – vyjádření o existenci plynárenského zařízení

-          Telefónica O2 Czech Republic a.s. dne 4.7.2007 čj.110435/07/CCB/V00 – vyjádření o existenci zařízení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Stožice, Pavel Liška, Martina Lišková, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 21.1.2008.

 

 

Obdrží:

účastníci

dle  § 85 odst.1 stavebního zákona (dodejky)
ZESA spol. s r.o. projekční kancelář - stavby dopravní, Jírovcova 21, 370 01  České Budějovice
Obec Stožice, 389 01  Vodňany

 

dle § 85 odst.2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou
Obec Stožice, Stožice, 389 01  Vodňany
Pavel Liška, Stožice 70, 389 01  Vodňany
Martina Lišková, Stožice 70, 389 01  Vodňany
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, U Řepické zastávky 1294, 386 01  Strakonice

E.ON Česká republika, s.r.o. Správa sítě plynu, Lannova 205, 371 49  Č.Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., Vrcovická 2297, 397 54  Písek
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76  Praha 3

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
MěÚ Vodňany odbor dopravy a silničního hospodářství, 389 01  Vodňany

 
ostatní
E.ON Česká republika, s.r.o. Správa sítě plynu, Lannova 205, 371 49  Č.Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., Vrcovická 2297, 397 54  Písek
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76  Praha 3
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice Úsek správy nemovité infrastruktury, 370 01  Č.Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, U Řepické zastávky 1294, 386 01  Strakonice
MěÚ Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 22.2.2008 / 22.2.2008 | Úřední deska od-do: 23.2.2008-10.3.2008
 

Počet návštěv: 2134
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém