Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

telefonní kabel Svinětice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/3857/8

 

Vodňany dne 16.4.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Telefónica O2 Czech Republic a.s.
Olšanská 55/5
130 34  Praha 3

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Telefónica O2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336, Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3,
kterého zastupuje VEGACOM a.s., IČ 257 88 680, Šenovská 30/ 434, 182 03  Praha 8

a kterého zastupuje TAPAS spol.s.r.o., IČ 638 87 347, Katovická 175, 386 01  Strakonice,

(dále jen "žadatel") podal dne 28.3.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„telefonní přípojka pro objekt na st.p.č.54 v k.ú.Svinětice (Sandwich Design) J-083-2-0093“

na pozemku st.p.č.54, p.p.č.922 a 413 v k.ú.Svinětice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání  na den

20. května 2008 (úterý) v 13,00 hodin

se schůzkou pozvaných na odboru výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1/  (dodejky)
TAPAS spol.s.r.o., Katovická 175, 386 01  Strakonice
Město Bavorov, 387 73  Bavorov

účastníci dle § 85 odst.2/ (veřejnou vyhláškou)

E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek
Město Bavorov, 387 73  Bavorov
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76  Praha 3
Ing. Alena Hynková, M.Svobodové 432/13, 370 01  České Budějovice

 
dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor dopravy a silničního hospodářství, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany odbor správy majetku města, odd.památkové péče

MěÚ Vodňany, odbor ŽP

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 16.4.2008 / 16.4.2008 | Úřední deska od-do: 17.4.2008-2.5.2008
 

Počet návštěv: 1837
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém