Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení o společném opakovaném jednání o upraveném návrhu ÚP Pohorovice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2888/2009/

MUVO  1663/2010

 

Vodňany dne 16.2.2010

 

Vyřizuje:

Aleš Dvořák

 

 

 

Tel.:

383379165

 

 

MUVOX002UTC3

 

e-mail:

dvorak@muvodnany.cz

 


 

Oznámení

o společném opakovaném jednání o upraveném návrhu územního
plánu Pohorovice

 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavením řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje, že byl na základě schváleného zadání zpracován návrh územního plánu Pohorovice.

 Návrh územního plánu Pohorovice byl zpracován dle ustanovení § 50 stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména přílohy č. 7 a podle § 43 ve vazbě na ustanovení § 188 stavebního zákona a dále v návaznosti na ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Opakované společné jednání o upraveném návrhu územního plánu se uskuteční

dne 18.3.2010 (čtvrtek)  v 9.00 hodin

v malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Vodňanech (č. dveří 15).

           

            Opětovně upravený návrh územního plánu Pohorovice je připraven k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadu Pohorovice. Návštěvu na Městském úřadu ve Vodňanech  doporučujeme v úředních hodinách, tj. pondělí a středa v době od 8.00 do  17.00 hodin, úterý a pátek od 8.00 do 10.00 hodin nebo mimo úřední hodiny a na Obecním úřadě Pohorovice po předchozí telefonické domluvě.  

            Opětovně upravený návrh územního plánu Pohorovice je k dispozici k nahlédnutí také na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu v rozsahu úplné textové části a grafické části v rozsahu koordinačního výkresu.

            Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 16.2.2010 / 16.2.2010 | Úřední deska od-do: 16.2.2010-17.3.2010
 

Počet návštěv: 1887
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém