Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Stožice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2873/2009/

MUVO  3103/2010

 

Vodňany dne 30.3.2010

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

 

MUVOX002YK02

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 

 

 

O Z N Á M E N Í

o společném jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu obce Stožice

          Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle § 5 odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.( stavební zákon), v platném znění,  vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje, že byl na základě schváleného zadání  zpracován  návrh změny č.1 územního plánu obce Stožice.

          Návrh změny č.1 územního plánu obce Stožice byl zpracován dle ustanovení § 50 stavebního zákona  v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb.,  zejména přílohy č. 7 a podle § 43 ve vazbě na ustanovení § 188 stavebního zákona a § 171 a 174 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění ( dále jen správní řád). 

 Společné jednání o návrhu změny č.1 územního plánu obce Stožice se uskuteční

dne 20. 4.  2010  v 10°° hodin

ve velké   zasedací místnosti Městského úřadu Vodňany.

 

         Návrh změny č. 1 územního plánu obce Stožice  je připraven k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadu Stožice. Návštěvy doporučujeme v úřední dny MěÚ Vodňany   v pondělí, středa v době od 8°° hod – 17°° hod, v pátek 8°° hod do 10°° hod. Nahlédnutí na Obecním úřadě Stožice doporučujeme po telefonické domluvě se starostou obce.

         Zpracovatel změny č.1 územního plánu obce Stožice je Urbanisticko architektonická projekce Boleslavova 30   370 06 České Budějovice.

                       

Adresa pořizovatele                       Městský úřad Vodňany

návrhu územního plánu                odbor výstavby a územního plánování

k  nahlédnutí :                                Náměstí svobody 18/I

                                                         389 01 Vodňany

 

         Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou   sousední obce uplatnit své připomínky. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

         Návrh změny č.1 územního plánu obce Stožice je  k dispozici k nahlédnutí také na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu v rozsahu textové a grafické části.

 

                                                Věra Černá

                                Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                                                                                                Městský úřad Vodňany

 

Obdrží:

Obec pro kterou je návrh změny č.1 ÚPO pořizován:

Obec Stožice, IDDS: uxzb5bp

Krajský úřad
Jihočeský kraj, Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, IDDS: kdib3rr

Sousední obce
Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm
Město Bavorov, IDDS: 3skbfjd

Město Vodňany, IDDS: fb9bfyg

Dotčené orgány pro návrh změny č.1 územního plánu Stožice
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství, Ústřední pozemkový úřad, IDDS: yphaax8
Jihočeský kraj, Krajský úřad - odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Jihočeský kraj, Krajský úřad - odbor kultury a cestovního ruchu, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, oddělení památkové péče, Vodňany I č.p. 18,   Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany
Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
Obvodní báňský úřad, IDDS: wvpadvq
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, územní inspektorát České Budějovice, IDDS: hq2aev4
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les, IDDS: qxcdynt
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3

Ostatní organizace
Jihočeský kraj, Krajský úřad, odbor dopravy a SH, IDDS: kdib3rr
Zemědělská vodohospodářská správa, Nemocniční č.p. 204, 383 01  Prachatice
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
Ministestvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDDS: n75aau3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická č.p. 49, 370 01  České Budějovice 1
Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci č.p. 546, 140 00  Praha 4
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
Policejní přezidium České republiky, OŘ Strakonice, správa dopravní policie, IDDS: gs9ai55
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltavy, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
1.JVS a.s., IDDS: 3ndg7rf
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
ČEPS a.s., IDDS: seccdqd
České radiokomunikace, IDDS: 6nkdkst
RWE Transgas a.s., IDDS: 8ecyjt9
Lesy ČR s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfsn
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, České Budějovice, IDDS: dkkdkdj
Agro Vodňany a.s., IDDS: wu2cna9
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, IDDS: iyxaim2
Český telekomunikační úřad, odbor pro Jihočeskou oblast, IDDS: a9qaats

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 30.3.2010 / 30.3.2010 | Úřední deska od-do: 1.4.2010-21.4.2010
 

Počet návštěv: 1795
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém