Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 1 ÚPO Skočice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/102/2010/JST

MUVO  4641/2011

 

Vodňany dne 8.6.2011

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

MUVOX003U62H

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 
OZNÁMENÍ

o společném jednání o návrhu změny č.1 územního plánu obce Skočice

 

Městský úřad Vodňany,odbor výstavby a územního plánování jako orgán dle § 5 odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon),v platném znění vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje , že byl na základě schváleného zadání zpracován návrh změny č.1 územního plánu obce Skočice.

Návrh změny č.1 územního plánu Skočice byl zpracován dle ustanovení § 50 stavebního zákona v platném znění a vyhlášky č.500/2006 Sb. zejména přílohy č.7 a podle § 43 ve vazbě na ustanovení
§ 188 stavebního zákona a § 171 a 174 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení v platném znění ( dále jen správní řád).

 

Společné jednání o návrhu změny č.1 územního plánu obce Skočice se uskuteční

dne 28.6.2011 v 10°° hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Skočice.

 

Návrh změny č.1 územního plánu obce Skočice je připraven k nahlédnutí na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany a na Obecním úřadu Skočice. Návštěvy doporučujeme v úřední dny MěÚ Vodňany v pondělí , středa od 8°° hod – 17°° hod, úterý a pátek  od 8°° - 10.30 hod. Nahlédnutí na Obecním úřadě Skočice doporučujeme po telefonické domluvě se starostkou obce .

Zpracovatelem změny č.1 územního plánu obce Skočice je Urbanisticko architektonická projekce Boleslavova 30   370 06 České Budějovice.

 

Adresa pořizovatele  návrhu územního plánu k nahlédnutí :         

                        Městský úřad Vodňany

            odbor výstavby a územního plánování

                        náměstí Svobody 18/I

                                               389 01 Vodňany 

 

Dotčené orgány vyzýváme k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

 

Návrh změny č.1 územního plánu obce Skočice je k dispozici k nahlédnutí také na internetových stránkách Městského úřadu Vodňany  www.vodnany.eu  v rozsahu textové a grafické části.

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Obdrží:

Obec pro kterou je návrh změny č.1 ÚPO pořizován

Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv

Krajský úřad

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, IDDS: kdib3rr
Sousední obce

Obec Bílsko, IDDS: tmxam78
Obec Drahonice, IDDS: b83ampe
Obec Krašlovice, IDDS: f4aamt2
Obec Pivkovice, IDDS: qahbwbv
Obec Pohorovice, IDDS: vevam2y
Město Bavorov, IDDS: 3skbfjd
Dotčené orgány pro návrh změny č.1 územního plánu Skočice
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice, IDDS: 9gsaax4

Ministerstvo dopravy odbor dopravní politiky,mezinárodních vztahů a ŽP, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví ,IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad - Jihočeský kraj, oddělení kultury a cestovního ruchu, IDDS: kdib3rr
Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
Krajský úřad, odbor životního prostředí, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám.Svobody 18/I,  Vodňany

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh,  nám. Svobody 18/I, Vodňany, 
Obvodní báňský úřad, IDDS: wvpadvq
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2aev4
Ostatní organizace

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12 č.p. 2023/12, 140 00  Praha 4-Krč
Ministerstvo zemědělství,  pozemkový úřad Strakonice , IDDS: yphaax8
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
Ministerstvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDDS: n75aau3
Ředitelství  silnic a dálnic, správa Č.Budějovice, Lidická č.p. 49, 370 44  Č.Budějovice
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
Policie ČR, oddělení Strakonice, služba dopravní policie, IDDS: gs9ai55
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
Lesy ČR s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfsn
ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, České Budějovice, IDDS: dkkdkdj
ČEPS a.s., IDDS: seccdqd
České radiokomunikace, IDDS: 6nkdkst
RWE Gas Storage s.r.o, IDDS: ufxyjs2
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, IDDS: iyxaim2
Český telekomunikační úřad, odbor pro Jihočeskou oblast, IDDS: a9qaats
Výrobně obchodní družstvo Lidmovice, IDDS: jx8u5pw

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 10.6.2011 / 10.6.2011 | Úřední deska od-do: 10.6.2011-29.6.2011
 

Počet návštěv: 1896
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém