Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení o návrhu zadání ÚP Bílsko

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2898/2009/

MUVO  8787/2010

 

Vodňany dne 1.11.2010

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

 

MUVOX003DTJS

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 

 

O Z N Á M E N Í

 

         Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst.1, 2 a § 6 odst.1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále stavební zákon) oznamuje, že  na základě požadavku zastupitelstva obce Bílsko č. usnesení  57  ze dne 10.9.2010 byl zpracován návrh zadání územního plánu.

         V souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění o územním plánování a stavebním řádu Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování oznamuje veřejné projednávání  tohoto návrhu zadání územního plánu Bílsko.

 

Lhůta vystavení :                                2.11.2010    -    2.12.2010

Adresa pořizovatele,                          Městský úřad Vodňany

návrhu zadání                                       odbor výstavby a územního plánování

k veřejnému nahlédnutí :                        náměstí Svobody 18/I

                                                           389 01 Vodňany

 

 

         Předkládaný návrh zadání  ÚP Bílsko byl zpracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Tomášem Bayerem Ph.D. v rozsahu územně analytických podkladů dle přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb v platném znění. Územní plán Bílsko bude zpracován pro celé správní území v rozsahu grafické a textové části dle kapitoly Bo) předloženého návrhu zadání.

         Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou dotčené orgány  a krajský úřad uplatnit své požadavky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání na adresu pořizovatele. Dále žádáme dotčené orgány, pokud v řešeném území nehájí zájmy dle zvláštních právních předpisů, aby tato skutečnost byla v jejich stanovisku výslovně zmíněna.

          Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou sousední obce uplatnit své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání  na adresu pořizovatele. 

          Podle § 47 odst.2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání  návrhu zadání  na úřední desce  na adresu pořizovatele.

K požadavkům, připomínkám a podnětům podaným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

          Zpracovaný návrh zadání  územního plánu Bílsko včetně oznámení o jeho projednávání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 ti dnů tj.od. 2.11.2010 – 2.12.2010  na úřední desce Obecního úřadu Bílsko a na úřední desce Městského úřadu Vodňany. Návštěvy  doporučujeme v úřední dny  MěÚ Vodňany v pondělí, středa v době od 8°° hod – 17°° hod, v úterý a  pátek v době od 8°° hod do 10°° hod.

 

Nahlédnout do návrhu zadání územního plánu Bílsko je možné  na Obecním úřadě Bílsko. Návštěvu doporučujeme po telefonické domluvě se starostou obce. Dále je návrh zadání územního plánu Bílsko též připraven k nahlédnutí na webových  stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu.

 

 

 

 

Věra Černá

      vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                  Městský úřad Vodnany

 

 

 

Obdrží:

Obec, pro kterou je ÚPD pořizována:

Obec Bílsko, IDDS: tmxam78

Sousední obce:

Město Bavorov, IDDS: 3skbfjd
Obec Skály, IDDS: uz5andu
Obec Kváskovice, IDDS: dk9amv2
Obec Radějovice, IDDS: bfjand4
Obec Cehnice, IDDS: 8z7as7m
Obec Drahonice, IDDS: b83ampe
Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv
Obec Měkynec, IDDS: sdjb56m
Obec Pivkovice, IDDS: qahbwbv
Obec Budyně, IDDS: s29ambv

Krajský úřad:

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, IDDS: kdib3rr

 

Dotčené orgány:

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, IDDS: yphaax8
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH, nám. Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
Obvodní báňský úřad Příbram, IDDS: m4eadvu
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2aev4
Krajský úřad Jihočeského kraje, oddělení kultury a cestovního ruchu, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, posouzení vlivu na ŽP, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a SH, IDDS: kdib3rr

 

 

Ostatní:

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pivovarská č.p. 196, 383 21  Prachatice
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12 č.p. 2023/12, 140 00  Praha 4-Krč
Ředitelství  silnic a dálnic ČR, správa Č.Budějovice, Lidická č.p. 49, 370 44  Č.Budějovice
Správa a údržba silnic, IDDS: cadk8eb
Policie České Republiky, územní odbor SKPV Strakonice, IDDS: eb8ai73
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
Lesy ČR s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfsn
ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, České Budějovice, IDDS: dkkdkdj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les, IDDS: qxcdynt
České radiokomunikace,a.s., IDDS: 6nkdkst
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
PIVKOVICE a.s., IDDS: y77vd9j
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, IDDS: iyxaim2
Český telekomunikační úřad, odbor pro Jihočeskou oblast, IDDS: a9qaats
Ministerstvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, Divize rozvoje dopravy - Praha 8, IDDS: pzkgw87
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
ČEPS a.s., IDDS: seccdqd

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 2.11.2010 / 2.11.2010 | Úřední deska od-do: 2.11.2010-3.12.2010
 

Počet návštěv: 1955
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém