Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení - návrh zadání změny č. 5 ÚPnSÚ Vodňany

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/513/2010/JST

MUVO  7596/2010

 

Vodňany dne 15.9.2010

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

 

MUVOX003AWAJ

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 


 

O Z N Á M E N Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování podle ustanovení § 5 odst.1 a 2 a § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále stavební zákon) oznamuje, že byl na základě schválení zastupitelstva města zpracován návrh zadání  změny č.5 územního plánu sídelního útvaru  Vodňany. V souladu s ustanovením § 47 odst.2 a 4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Vodňany oznamuje veřejné projednání tohoto návrhu zadání změny č.5 územního plánu sídelního útvaru  Vodňany.

 

Lhůta vystavení :                                                  od 16.9.2010 do 16. 10.2010

Adresa pořizovatele                                             Městský úřad Vodňany

návrhu zadání                                                       odbor výstavby a územního plánování

k veřejnému nahlédnutí :                                    Náměstí svobody 18/I

389 01 Vodňany

 

            Předkládaný návrh zadání byl zpracován pořizovatelem v rozsahu územně analytických podkladů dle přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb v platném znění.

            Změna č.5 územního plánu sídelního útvaru Vodňany bude zpracována pro nezastavěnou část kú. Čavyně v rozsahu mapové přílohy, která je nedílnou součástí návrhu zadání. Konkrétně se jedná o vymezení funkční plochy pro těžbu nerostů.

Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou dotčené orgány  a  krajský úřad uplatnit své požadavky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č.5 na adresu pořizovatele. Dále žádáme dotčené orgány, pokud v řešeném území nehájí zájmy dle zvláštních právních předpisů, aby tato skutečnost byla v jejich stanovisku výslovně zmíněna.

            Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou sousední obce uplatnit své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č.5 na adresu pořizovatele. 

Podle § 47 odst.2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání  návrhu zadání změny č.5 na úřední desce  na adresu pořizovatele.

K požadavkům, připomínkám a podnětům podaným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Zpracovaný návrh zadání změny č.5 územního plánu sídelního útvaru Vodňany, včetně oznámení o jeho projednávání, je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 ti dnů tj.od. 16.9.2010 – 16.10.2010 na úřední desce Městského úřadu Vodňany a rovněž je v tištěné podobě k nahlédnutí na zdejším úřadu odboru výstavby a územního plánování. Návštěvy  doporučujeme v úřední dny  MěÚ Vodňany v pondělí, středa v době od 8°° hod – 17°° hod, v úterý a  pátek v době od 8°° hod do 1030 hod.

Návrh zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru města Vodňany je též připraven k nahlédnutí na webových  stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu.

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

Přílohy:             Návrh zadání změna č.5 ÚPnSÚ Vodňany 

Mapový podklad řešeného území

Obdrží:

Obec, pro kterou je ÚPD pořizována:

Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

 

Sousední obce:
Obec Číčenice, IDDS: pwib58i
Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv
Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm
Obec Stožice, IDDS: uxzb5bp
Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv
Město Bavorov, IDDS: 3skbfjd
Obec Krašlovice, IDDS: f4aamt2
Obec Pohorovice, IDDS: vevam2y
Město Protivín, IDDS: x48bszz
Obec Dříteň, IDDS: rqibekv

 

Krajský úřad:

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, IDDS: kdib3rr

Dotčené orgány:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí,
IDDS: n75aau3
Ministerstvo průmyslu a obchodu,  sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví, IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, IDDS: yphaax8
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, posouzení vlivu na ŽP, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad - Jihočeský kraj, oddělení kultury a cestovního ruchu, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, oddělení památkové péče, nám. Svobody 18/I,
389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
Obvodní báňský úřad Příbram, pracoviště Plzeň, IDDS: m4eadvu
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2aev4

 

Ostatní:
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pivovarská č.p. 196, 383 21  Prachatice
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00  Praha 4-Krč
Ředitelství  silnic a dálnic, správa Č.Budějovice, Lidická  49, 370 44  Č.Budějovice
Správa a údržba silnic Strakonice, IDDS: cadk8eb
Policie České Republiky, územní odbor SKPV Strakonice, IDDS: eb8ai73
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o, správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Lesy ČR s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfsn
ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, České Budějovice, IDDS: dkkdkdj
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les, IDDS: qxcdynt
ČEPS a.s., IDDS: seccdqd
České radiokomunikace,a.s., IDDS: 6nkdkst
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
Agro Vodňany a.s., IDDS: wu2cna9
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, IDDS: iyxaim2
Český telekomunikační úřad, odbor pro Jihočeskou oblast, IDDS: a9qaats
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
Ministestvo dopravy, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IDDS: n75aau3

Navrhovatel:

František Jampílek, Na Pruhu 335, 250 89  Lázně Toušeň zastoupený Ing.Miroslavem Mužíkem, Metodějova 1465/9, Praha 4 - Chodov
TOMI – písek, s.r.o.,se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9 – Čakovice zastoupena Ing.Miroslavem Mužíkem, Metodějova 1465/9, Praha 4 - Chodov

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 16.9.2010 / 16.9.2010 | Úřední deska od-do: 16.9.2010-16.10.2010
 

Počet návštěv: 2194
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém