Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení - návrh zadání ÚP Vodňany

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2894/2009/

MUVO  5492/2010

 

Vodňany dne 17.6.2010

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

 

MUVOX0034VYK

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

  

O Z N Á M E N Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování dle ustanovení § 5 odst.1 a 2 a § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále stavební zákon) oznamuje, že na základě usnesení zastupitelstva města Vodňany čj. 7/09 ze dne 9.03.2009 byl zpracován návrh zadání  územního plánu Vodňany.

V souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění o územním plánování a stavebním řádu Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování oznamuje veřejné projednání tohoto návrhu zadání územního plánu Vodňany.

 

Lhůta vystavení :                       25.06.2010 – 26.07.2010

Adresa pořizovatele,                 Městský úřad Vodňany

návrhu zadání                              odbor výstavby a územního plánování

k veřejnému nahlédnutí :             Náměstí Svobody 18/I

                                                    389 01 Vodňany

 

Předkládaný návrh zadání územního plánu Vodňany byl zpracován pořizovatelem ve spolupráci s určenými zastupiteli v rozsahu územně analytických podkladů dle přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb v platném znění.

Územní plán Vodňany bude zpracován pro celé správní území  v rozsahu grafické a textové části dle kapitoly B.o) předloženého návrhu zadání..

Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou dotčené orgány  a krajský úřad uplatnit své požadavky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání na adresu pořizovatele. Dále žádáme dotčené orgány, pokud v řešeném území nehájí zájmy dle zvláštních právních předpisů, aby tato skutečnost byla v jejich stanovisku výslovně zmíněna.

Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou sousední obce uplatnit své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání na adresu pořizovatele. 

Podle § 47 odst.2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání  návrhu zadání  na úřední desce  na adresu pořizovatele.

K požadavkům, připomínkám a podnětům podaným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Zpracovaný návrh zadání  územního plánu Vodňany včetně oznámení o jeho projednávání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 ti dnů tj.od. 25.06.2010 – 26.07.2010  na úřední desce Městského úřadu Vodňany. Návštěvy  doporučujeme v úřední dny  MěÚ Vodňany v pondělí, středa v době od 8°° hod – 17°° hod, v úterý a  pátek v době od 8°° hod do 10°° hod.

 

 

 

 

Návrh zadání územního plánu Vodňany včetně grafické části  v rozsahu výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a problémového  výkresu je též připraven k nahlédnutí na webových  stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu.

 

                                                Věra Černá

                        Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                        Městský úřad Vodňany

 

Příloha : návrh zadání + mapové podklady

 

 

 

Rozdělovník :

Sousední obce

Město Vodňany náměstí Svobody č.18/I  Vodňany

Obec Číčenice, IDDS: pwib58i
Obec Libějovice, IDDS: f5jb3yv
Obec Chelčice, IDDS: d39bnjm
Obec Stožice, IDDS: uxzb5bp
Město Bavorov, IDDS: 3skbfjd
Obec Skočice, IDDS: 4yrbqvv
Obec Krašlovice, IDDS: f4aamt2
Obec Pohorovice, IDDS: vevam2y
Město Protivín, IDDS: x48bszz
Obec Dříteň, IDDS: rqibekv

 

Dotčené orgány
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, České Budějovice, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, IDDS: n75aau3

Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce nerostných surovin, energetiky a hutnictví IDDS: bxtaaw4
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, IDDS: 6bnaawp
Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur
Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje, IDDS: pv8aaxd
Ministerstvo zemědělství, územní pracoviště Pozemkový úřad Strakonice, IDDS: yphaax8
Krajský úřad - Jihočeský kraj, oddělení kultury a cestovního ruchu, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad, odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví IDDS: kdib3rr
Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
Krajská hygienická stanice České Budějovice, územní pracoviště Strakonice, IDDS: agzai3c
Obvodní báňský úřad, IDDS: wvpadvq
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, IDDS: ph9aiu3
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihočeský kraj, IDDS: hq2aev4
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les, IDDS: qxcdynt
Městský úřad Vodňany odbor dopravy a SH – náměstí Svobody č.18 Vodňany

Městský úřad Vodňany odbor správy majetku města – oddělení památkové péče  náměstí Svobody č.18 Vodňany

Městský úřad Vodňany odbor životního prostředí ( ochrana přírody, zemědělství a vodního hospodářství) náměstí Svobody č. 18 Vodňany

Krajský úřad

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic, IDDS: kdib3rr

Ostatní

Zemědělská vodohospodářská správa, Nemocniční č.p. 204, 383 01  Prachatice
Pozemkový fond, územní pracoviště PF ČR Písek, IDDS: mrbaiz9
Muzeum středního Pootaví Strakonice, IDDS: vsek6es
Ministerstvo dopravy Centrum dopravního výzkumu, Divize rozvoje dopravy - Praha 8, IDDS: pzkgw87
Ředitelství  silnic a dálnic, správa Č.Budějovice, Lidická č.p. 49, 370 44  Č.Budějovice
Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci č.p. 546, 140 00  Praha 4
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, U Řepické zastávky č.p. 1294, 386 01  Strakonice 1
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h
ČEPRO a.s., IDDS: hk3cdqj
ČEPS a.s., IDDS: seccdqd
České radiokomunikace,a.s., IDDS: 6nkdkst
RWE Transgas a.s., IDDS: 8ecyjt9
Lesy ČR s.p., lesní správa Vodňany, IDDS: e8jcfsn
Agro Vodňany a.s., IDDS: wu2cna9
Úřad pro civilní letectví ČR, IDDS: v8gaaz5
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, IDDS: iyxaim2
Český telekomunikační úřad, odbor pro Jihočeskou oblast, IDDS: a9qaats
Policie České Republiky, územní odbor SKPV Strakonice, IDDS: eb8ai73
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Plzeň, IDDS: uccchjm
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 25.6.2010 / 25.6.2010 | Úřední deska od-do: 25.6.2010-27.7.2010
 

Počet návštěv: 2707
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém