Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oznámení-doplnění návrhu zadání změny č. 1 ÚP obce Stožice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/2873/2009/

MUVO  9354/2009

 

Vodňany dne 26.11.2009

 

Vyřizuje:

Jaromír Štosek

 

 

 

Tel.:

383379163

 

 

MUVOX002P7IC

 

e-mail:

stosek@muvodnany.cz

 

 


O Z N Á M E N Í

 

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a územního plánování jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování dle ustanovení § 5 odst.1 a 2 a § 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( dále stavební zákon) oznamuje, že na základě usnesení zastupitelstva obce čj. 3/09 ze dne 2.11.2009 byl zpracovaný návrh zadání  změny č.1 územního plánu obce Stožice doplněn a rozšířen o 3 další funkční plochy a sice pro bydlení, občanskou vybavenost a vodní plochu.

Z výše uvedeného Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění o územním plánování a stavebním řádu opětovně rozesílá doplněný návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Stožice

 

Lhůta vystavení :                                             14.12.2009 – 14.1.2010

Adresa pořizovatele,                                         Městský úřad Vodňany

návrhu zadání                                                      odbor výstavby a územního plánování

k veřejnému nahlédnutí :                                     Náměstí Svobody 18/I

                                                                             389 01 Vodňany

 

Předkládaný doplněný návrh zadání změny č.1 ÚPO Stožice byl zpracován pořizovatelem v rozsahu územně analytických podkladů dle přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb v platném znění.

Změna č.1 územního plánu obce se zpracovává na vymezená území dle mapových příloh v návrhu zadání.

Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou dotčené orgány  a krajský úřad uplatnit své požadavky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č.1 na adresu pořizovatele. Dále žádáme dotčené orgány, pokud v řešeném území nehájí zájmy dle zvláštních právních předpisů, aby tato skutečnost byla v jejich stanovisku výslovně zmíněna.

Podle § 47 odst.2 stavebního zákona mohou sousední obce uplatnit své podněty do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č.1 na adresu pořizovatele. 

Podle § 47 odst.2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání  návrhu zadání změny č.1 na úřední desce  na adresu pořizovatele.

K požadavkům, připomínkám a podnětům podaným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Zpracovaný návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Stožice včetně oznámení o jeho projednávání je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 ti dnů tj.od. 14.12.2009 – 14.1.2010  na úřední desce Obecního úřadu Stožice a na úřední desce Městského úřadu Vodňany. Návštěvy  doporučujeme v úřední dny  MěÚ Vodňany v pondělí, středa v době od 8°° hod – 17°° hod, v úterý a  pátek v době od 8°° hod do 10°° hod.

 

 

 

 

Nahlédnutí na Obecním úřadě Stožice  doporučujeme po telefonické domluvě se starostou obce.

Návrh zadání změny č.1 územního plánu obce Stožice je též připraven k nahlédnutí na webových  stránkách Městského úřadu Vodňany www.vodnany.eu.

 

                                                Věra Černá

                        Vedoucí odboru výstavby a územního plánování

                        Městský úřad Vodňany

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 2.12.2009 / 2.12.2009 | Úřední deska od-do: 13.12.2009-14.1.2010
 

Počet návštěv: 2047
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém