Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Oprava a zkapacitnění rtenčních nádrží Dolní a Střední v k.ú. Truskovice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

                                                       e-mail: muvod@muvodnany.cz
_____
____________________________________________________________________________

 


Dne: 14.12.2007                       

Naše č.j.: ŽP/12200/07-MS                                          

                                               

                                               

 

         OBEC TRUSKOVICE


 

 

Oprava a zkapacitnění retenčních nádrží Dolní a Střední v k.ú. Truskovice.

 

 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti obce Truskovice, IČ:667889, ve věci povolení změny stavby vodního díla nazvané „Oprava a zkapacitnění retenčních nádrží Dolní a Střední v lokálním biocentru V Strouhách“ na pozemcích p.č. 540, 541, 542, 543/2, 546/2, 546/3 dle KN v k.ú. Truskovice, č.h.p. 1-06-03-032, podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci v těchto vodních nádržích podle § 8 odst. 1 písm a) bodu 2 a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 písm. a)  vodního zákona.

 

               Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání, v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona.

 

Předmět žádosti:

Jedná se o rekonstrukci funkčních zařízení rybníků Dolní a Střední a zvětšení akumulačního prostoru obou rybníků jejich odbahněním a výškovou úpravou hrází. Dále se jedná o vybudování bezpečnostního přelivu u obou rybníků. Staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka a částečně na pozemku p.č. 543/1 v k.ú. Truskovice. Příjezd na staveniště bude zajištěn po místní komunikaci v obci Truskovice.

 

 

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Odbahnění prostorů zdrží

SO 02 Úpravy hrází nádrží

SO 03 Rekonstrukce výpustného zařízení, potrubí, výpusti

SO 04 Rekonstrukce bezpečnostních přelivů

SO 05 Odstranění skládky stavební suti

SO 06 Terénní úpravy

 

 

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí - úseku vodního hospodářství, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.

 

Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve po 8 dnech ode dne doručení tohoto oznámení.

 

Nechá-li se některý z účastníků ve vodoprávním řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

….........................................          

        Ing. Miroslav Filip

                                                                                            vedoucí odboru životního prostředí

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:

·                adresát + příloha

·                Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Rudolfovská 80, 370 21 České  Budějovice

·                Hana Cinádrová, Truskovice 55, 389 01 Vodňany

·                Anna Friedová, Výstavní 1044, 389 01 Vodňany

·                E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice

·                Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, pracoviště České Budějovice, Pražská 2239/16, 370 04 České Budějovice

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP – orgán ochrany přírody a krajiny

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP - vlastní

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Vodňany, odbor správy majetku města, a Obecní úřad Truskovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce městského úřadu na dobu 30-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

Vyvěšeno dne:………………                                Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

                                                                       

……………………………

                                                                                                Razítko, podpis

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 14.12.2007 / 14.12.2007 | Zveřejnit do: 15.1.2008 | Úřední deska od-do: 17.12.2007-15.1.2008
 

Počet návštěv: 650
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém