Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Odběr podzemních vod pro zemědělské areály Pivkovice

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Vodňany, odbor životního prostředí

Náměstí Svobody 18, 389 16 Vodňany

tel: 383379111-ústředna     fax: 383382317

e-mail: muvod@muvodnany.cz
__________________________________________________________________________________

 


Dne: 4.5.2009

Naše č.j.: MUVO  3485/2009                                      

 

 

 

PIVKOVICE a.s.

Pivkovice 30

387 73 Bavorov


MUVOX002C6VF

 

 

 

Odběr podzemních vod pro zemědělský areál Pivkovice

 

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

R O Z H O D N U T Í

 o povolení vodního dílaa povolení k nakládání s vodami

 

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona  č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), a dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,

 

p o v o l u j e

společnosti Pivkovice a.s. se sídlem Pivkovice 30, 387 73 Bavorov, IČ: 25154443

 

 

 dle § 8 odst. 1 písm b) bodu 1 vodního zákona nakládání s podzemními vodami - odběr podzemních vod ze stávající kopané studny na pozemcích p.č. 357 a 24/7 dle PK (p.č. 357/1 a 24/1 dle KN) v  katastrálním území Pivkovice, v hydrogeologickém rajonu č. 631, v kraji Jihočeském, okrese Strakonice, obci Pivkovice, za účelem napájení hospodářských zvířat a zásobování zemědělského areálu Pivkovice vodou, na dobu omezenou do 31.12.2018, v tomto množství:

 

v prům. množství:      Qprům = 0,28 l/s

v max. množství:           Qmax  = 0,42 l/s……..730 m3/měsíc…….8 760 m3/rok

       

 

Stručný popis:

Jedná se o 2 kopané studny, vzájemně propojené, z betonových skruží o průměru 2300 mm u studny na pozemku p.č. 24/7 dle PK a 1800 mm u studny na pozemku p.č. 357 dle PK. Zhlaví studní je vyvedeno nad okolní terén a opatřeno betonovou krycí deskou. Čerpání vody je prováděno pomocí výtlačného čerpadla do studny na p.č. 357 dle PK a odtud je voda vedena samospádem do zemědělského areálu Pivkovice.

Pro odběr podzemní vody se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

 

1)       Oprávněný je povinen dbát při odběru podzemních vod na jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání v souladu s vodním zákonem.

 

2)       Budou dodržovány podmínky rozhodnutí o stanovení ochranného pásma tohoto vodního zdroje ze dne 10.2.1987, zn.: VLHZ/246/H-2072/R-2062/87-M.

 

3)       V případě, že dojde ke změně vlastníka stavby studny, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z povolení k odběru podzemních vod na nového nabyvatele. Další nabyvatelé jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu majetku, s nímž bylo spojeno povolení, a to do dvou měsíců ode dne převodu.

 

4)       Toto povolení zaniká uplynutím doby, na kterou bylo uděleno. Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í

 

Na základě žádosti společnosti Pivkovice a.s., se sídlem Pivkovice 30, 387 73 Bavorov, IČ: 25154443, bylo zahájeno vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona, ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami – k odběru podzemních vod ze stávající kopané studny na pozemcích p.č. 357 a 24/7 dle PK (p.č. 357/1 a 24/1 dle KN) v k.ú. Pivkovice podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona.

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 4.3.2009, č.j. MUVO 1692/2009, bylo formou veřejné vyhlášky doručeno všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů vzneseny žádné připomínky k zahájenému řízení.

V průběhu vodoprávního řízení bylo zkoumáno, zda se jedná o nový odběr podzemních vod nebo o uvedení stávajícího odběru podzemních vod do souladu s platnými právními předpisy. Jedním z podkladů pro rozhodnutí byl hydrogeologický posudek zpracovaný oprávněnou osobou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o odběr vody větší než 6 000 m3/rok a 500 m3/měsíc, má oprávněný povinnost měřit množství a jakost vody, se kterou nakládá a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí (zde Povodí Vltavy, státní podnik) vždy k  31.1. následujícího roku. Doba platnosti povolení k odběru podzemních vod byla omezena z důvodu vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR.

Dle předložených podkladů a na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl zdejší vodoprávní úřad k závěru, že žádané povolení je možno udělit. Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude odběr podzemních vod z předmětné studny v rozporu se zájmy chráněnými na úseku státní správy ve vodním hospodářství ani s jinými právem chráněnými zájmy.

 

Podklady pro rozhodnutí:

Ø       kopie pozemkové a katastrální mapy se zakreslením místa nakládání s vodami, situační snímek,

Ø       hydrogeologické posouzení vodních zdrojů zpracované oprávněnou osobou – RNDr. Jaroslavem Řízkem,

Ø       stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami ,

Ø       zjednodušená dokumentace stávající stavby studny (tzv. pasport stavby),

Ø       informativní údaje z katastru nemovitostí,

Ø       doklady prokazující jiné právo k pozemku nakládáním s vodami dotčenému – právo založené nájemní smlouvou k dotčenému pozemku a právo založené smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

 

P o u č e n í    ú č a s t n í k ů

 

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 5-ti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

 

  …….........................................        

            Ing. Aleš Hutař

                                                                                   vedoucí odboru životního prostředí

 

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

·                adresát + ověřený pasport stavby

·                obec Pivkovice

·                Pavlíčková Zdeňka, Pivkovice 4, 387 73 Bavorov

·                Svobodová Zdeňka MVDr, Smetanova 876, Vodňany

·                RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Sokolská 302, 257 63 Trhový Štěpánov

 

Dotčené orgány:

·                Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Severní 9, České Budějovice, Inspektorát ve Strakonicích, Písecká 1114, 386 26 Strakonice

·                Krajská hygienická stanice JČ kraje, ÚP Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice

 

Na vědomí:

·                Povodí Vltavy, s.p., Litvínovická 5, České Budějovice - po nabytí právní moci rozhodnutí

·                MěÚ Vodňany, odbor ŽP -  vlastní 3x + ověřený pasport stavby

 

 

Obecní úřad Pivkovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

 

 

 

Vyvěšeno dne:………………                              Sejmuto dne:……………………….

 

 

 

                                                                      

……………………………

                                                                                          Razítko, podpis

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 6.5.2009 / 6.5.2009 | Zveřejnit do: 20.5.2009 | Úřední deska od-do: 6.5.2009-20.5.2009
 

Počet návštěv: 844
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém