Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Náplň odboru

 

Náplň odboru

 
 
 

Odbor životního prostředí :

 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi  
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku hospodaření s odpady
 • zajišťuje evidenci smluv na úseku odpadového hospodářství
 • dává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů a v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají systému sběru a třídění odpadu zavedeného městem na základě smlouvy
 • kontroluje, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu
 • podílí se na ekologické environmentální výchově ve školách zřízených městem
 • povoluje kácení dřevin a ukládá náhradní výsadbu
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků
 • vydává závazná stanoviska k zalesňování a odlesňování pozemků
 • vydává souhlas k umisťování staveb či jiným činnostem narušujícím krajinný ráz
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • vykonává státní dozor na úseku ochrany přírody
 • vydává nařízení k omezení rušivé činnosti a ukládá opatření
 • vydává souhlas ke zřizování či rušení cest
 • vymezuje a hodnotí místní systémy ekologické stability
 • rozhoduje o podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá náhradní opatření
 • vydává povolení k záměrnému šíření geograficky nepůvodních druhů
 • vydává povolení k záměrnému křížení a vypouštění kříženců do přírody
 • vyhlašuje přechodně chráněné plochy
 • rozhoduje o provedení biologického hodnocení
 • zajišťuje zásahy ke zlepšení životního prostředí
 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • uděluje souhlas k dočasnému nebo trvalému odnětí z pozemků určených k plnění funkce lesa (dále jen „PUPFL“)
 • vydává rozhodnutí  o odvodech z odnětí z PUPFL
 • rozhoduje o umístění staveb v ochranném pásmu lesa
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • vykonává státní dozor na úseku správy lesů
 • ukládá pokuty na úseku státní správy lesů
 • stanovuje podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí
 • zajišťuje výkon státní správy agendy uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování
 • ustanovuje a odvolává lesní stráž, mysliveckou stráž a rybářskou stráž
 • vykonává státní správu na úseku myslivosti v rámci jednotlivých kompetencí ze zákona o myslivosti, zejména:
  provádí uznávání honitby
  jmenuje a odvolává myslivecké hospodáře
  zpracovává plán mysliveckého hospodaření a lovu
  zajišťuje státní dozor na úseku myslivosti
 • vydává lovecké lístky
 • vydává rybářské lístky
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zvířat, povoluje veřejné vystoupení zvířat
 • projednává přestupky na úseku regulace chovu a pohybu zvířat
 • projednává přestupky na úseku zbraní a střeliva, 
 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • rozhoduje o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest
 • rozhoduje v pochybnostech, zda jde o součásti zemědělského půdního fondu
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků
 • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
 • ukládá pokuty za porušení povinností na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
 • provádí vodoprávní a správní řízení a vydává rozhodnutí
 • je speciálním stavebním úřadem pro stavby vodních děl
 • upravuje, omezuje či zakazuje podle zákona obecné nakládání s povrchovými vodami
 • povoluje odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo jinými vodami
 • rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní dílo též o ostatních vodohospodářských záležitostech
 • provádí vodoprávní dozor nad vodními díly
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry
 • vykonává státní správu na úseku vodovodů a kanalizací
 • povoluje vypouštění nebezpečných látek do kanalizace 
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod
 • vydává vyjádření dle vodního zákona
 • vede vodoprávní evidenci a podává statistické hlášení
 • projednává správní delikty na úseku vodního hospodářství
 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší
 • v případě porušení povinností na úseku ochrany ovzduší je oprávněn uložit nápravná opatření fyzickým osobám a provozovatelům stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší; v případě neprovedení těchto opatření je oprávněn vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje
 • projednává přestupky na úseku ochrany ovzduší
 • aktivně zpřístupňuje veřejnosti některé informace týkající se ochrany ovzduší


 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Úřad > Odbor životního prostředí > Náplň odboru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 13181

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém