Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor výstavby a územního plánování > Náplň odboru


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor výstavby a územního plánování

 

Náplň odboru

 
 
 

Odbor výstavby a územního plánování je orgánem obce s rozšířenou působností.


Předmětem jeho činnosti je výkon státní správy zejména na úseku územního plánování a územního a stavebního řízení ( stavební řád).  a dále na úseku státní památkové péče. 

 Vedoucím odboru výstavby a ÚP je Ing. Věra Černá. 

 Mimo níže zmiňovanou pracovní činnost odbor výstavby a ÚP zabezpečuje také plnění usnesení zastupitelstva města, rady a komisí kde zpracovává odborné podklady pro jejich jednání. Pro práci zastupitelů města vyřizuje jejich připomínky a poskytuje jim odbornou pomoc. 


Na úseku územního plánování odbor: 

zajišťuje výkon úřadu územního plánování

z ajišťuje a připravuje podklady pro výkon úřadu územního plánování

z ajišťuje dokumentaci průběhu územně plánovacích nebo rozhodovacích procesů ve vymezené působnosti úřadu územního plánování  

předkládá návrh územně plánovací dokumentace  k posouzení nadřízenému orgánu

připravuje podklady pro RM a ZM ve vztahu při pořizování  územně plánovací dokumentace  pro město Vodňany a jeho místní části

vydává stanoviska z hlediska územního plánování

zajišťuje výkon agendy spojené s pořizováním a projednáváním územně  analytických podkladů  v rámci správního obvodu obce s rozšířenou přenesenou působností 

zajišťuje a   zpracovává  územně analytické podklady

průběžně tyto podklady aktualizuje na základě nových údajů o území a průzkumu území

pořizuje v zákonné lhůtě úplnou aktualizaci  územně analytických podkladů

zpracovává vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

 
Na úseku stavebně správním odbor:    
 jako obec s rozšířenou působností zajišťuje agendu stavebního úřadu podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně přestupkových řízení a řízeních o protiprávních jednáních právnických osob a fyzických osob podnikajících, výkonu státního stavebního dohledu a řešení stížností na úseku stavebně správním.

Jako obecný stavební úřad vydává územní souhlasy a  rozhodnutí o umístění stavby, o využití území,  změně vlivu užívání stavby na území , o ochranném pásmu,  o dělení a scelování pozemků. 
Vydává ohlášení,  vede stavební řízení a povoluje stavby bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel či dobu trvání, jakož i jejich změny, pokud stavební zákon, prováděcí předpisy k němu nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak. 
Provádí závěrečné kontrolní prohlídky   dokončených staveb, vydává kolaudační souhlas na dokončené stavby.

Vydává rozhodnutí  o předčasném užívání stavby i před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a předčasné užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.Vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního souhlasu. 
Povoluje změny  ve způsobu užívání stavby. 

Na základě žádosti vlastníka povoluje odstranění staveb. 
 Ve  veřejném zájmu provádí vyvlastňovací řízení. 
 Na území města Vodňany přiděluje popisná a evidenční čísla. 
Poskytuje informace a údaje  pro Český statistický úřad, ve Registr územní identifikace, adres a nemovitostí. 


na úseku státní památkové péče

provádí  výkon státní správy ve stanoveném územním obvodu Městského úřadu Vodňany  včetně odborného zpracování  opatření a rozhodnutí v prvním  stupni správního řízení s kontrolou a dozorem


   

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 12956

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém