Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor dopravy a silničního hospodářství > Náplň odboru


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor dopravy a silničního hospodářství

 

Náplň odboru

 
 
 

Úsek dopravně správních agend

1) registr silničních vozidel
zákon. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel
 • provádí zápisy změn údajů o silničním vozidle do registru vozidel
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a tabulku s registrační značkou
 • vydává osvědčení o registraci silničního vozidla a technický průkaz silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a  technického průkazu vozidla
 • rozhoduje vyřazení silničního vozidla z provozu a o zániku silničního motorového vozidla
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • zajišťuje práce spojené s oznamovacím souborem České kanceláře pojistitelů
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla
 • rozhoduje o udělení oprávnění k provozování stanic měření emisí a o jeho odnětí
 • vydává a odebírá paměťové karty vozidla a paměťové servisní karty (digitální tachografy)
 • předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet vozidel, a paměťových servisních karet

2) registr řidičů

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • rozhoduje o pozastavení řidičského oprávnění jako o předběžném opatření podle zvláštního právního předpisu
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává potvrzení o ztrátě řidičského průkazu
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
  předává aktualizované podklady do centrálního registru řidičů
 • vydává průkazy profesní způsobilosti řidiče
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení
 • vydává a odebírá paměťové karty řidiče (digitální tachografy)
 • je vkladatelem údajů do evidence vydaných, odcizených, ztracených a vadných paměťových karet řidiče

3) úsek získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů 

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • státní odborný dozor   

Úsek dopravy

 • výkon funkce Dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou autobusovou dopravu podle zákoně č. 111/1994 Sb.,o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon působnosti Drážního úřadu v rozsahu stanoveném v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
 • dopravní obslužnost
 • státní odborný dozor 
      

Úsek silničního hospodářství

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

 • výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně  přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Vodňany jako obce s rozšířenou působností
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu města Vodňany jako obce s rozšířenou působností
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních a účelových komunikací v územním obvodu města Vodňany,
  místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
 • státní odborný dozor výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Vodňany jako obce s rozšířenou působností

Ostatní

 • prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (BESIP)
 • výběr správních poplatků
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 13236

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém