Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor výstavby a územního plánování > Legislativa


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor výstavby a územního plánování

 

Legislativa

 
 
 
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • Zákon č.128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení)
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 13323

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém