Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství > Legislativa


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

 

Legislativa

 
 
 
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

 • Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče – věstník obcí a krajů částka 5/2013Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 65/202017  Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 14137

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém