Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

změna ÚR hala 2 Pottinger Vodňany

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/3905/8

 

Vodňany dne 22.5.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 A.Pöttinger, spol. s r.o.
Číčenická 1192
389 01  Vodňany II

 

ROZHODNUTÍ

O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO  ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání změny  územního rozhodnutí vydaného MěÚ Vodňany, odborem výstavby a ÚP ze dne 31.5.2007 čj.332/3995/7 , kterou dne 28.3.2008 podal

A.Pöttinger, spol. s r.o., Číčenická 1192, IČ 63249651, 389 01  Vodňany II,
kterého zastupuje APP-PROJEKT, s.r.o., Jírovcova 24, IČ 46678301, 370 01  České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 94 odst.1 a 4  stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   změně  územního rozhodnutí ze dne 31.5.2007 čj.332/3995/7 pro umístění stavby

„přístavba haly č.2 výrobní závod Pottinger Vodňany“

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 570/2 v katastrálním území Vodňany.

Popis změny  vydaného územního rozhodnutí:

Vydaným územním rozhodnutím byla umístěna hala č.2., která měla sloužit  jako skladovací prostory. Navrženou změnou bude hala nově využívána jako hala výrobní, kde bude umístěna technologie  pro provádění úprav práškovým lakováním a kalením. Pro účely tohoto provozu bude v hale umístěna technologická  čistírna odpadních vod  a dále budou  k hale 2 přistavěny nové administrativní a sociální kontejnery  a zároveň bude rozšířen dvoupodlažní kontejnerový přístavek u stávající výrobní haly.  V ostatních částech zůstává umístění beze změn.

 

II.                  Stanoví další podmínky pro změnu v umístění stavby:

1.       Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací  předloženou ke změně územního rozhodnutí, vypracovanou  společností APP – PROJEKT s.r.o., České Budějovice  IČ 46678301.

2.       Nově navržená technologická  čistírna odpadních vod bude umístěna v hale 2  v prostoru nad lakovnou. Stavební povolení pro tuto část stavby bude vydáno odborem ŽP MěÚ Vodňany.

3.       Ke stávající výrobní hale bude provedena přístavba dvoupodlažního kontejnerového  přístavku pro rozšíření sociálního zázemí pro muže a ženy. Přístavba bude provozně spojena se stávajícím zázemí pro  výrobní halu.

4.       K hale č.2  bude provedena přístavba nových administrativních a sociálních kontejnerů.

5.       Budou dodrženy podmínky:

vyjádření 1.JVS a.s. Č.Budějovice ze dne 18.7.2007 zn.07008385:

 • vypouštěné odpadní vody budou splňovat  limity kanalizačního řádu města Vodňany

vyjádření odboru ŽP MěÚ Vodňany ze dne 2.8.2007 čj.ŽP/6805/07-MF:

Z hlediska státní správy ve vodním hospodářství budou k nově navrženému provozu haly 2 třeba tato povolení:

 • souhlas  příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona
 • povolení vodního díla – technologické čistírny odpadních vod podle § 15 vodního zákona
 • povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace  je třeba povolení podle § 16 vodního zákona

vyjádření MěÚ Vodňany, odbor ŽP  ze dne 10.9.2007 čj.ŽP/8864/07-FK:

 • provozovatel  uvedených zdrojů bude dodržovat povinnosti uvedené v ustanovení § 12 zákona. Kromě těchto povinností  budou rovněž plněny podmínky provozování stacionárních  zdrojů  stanovené prováděcími předpisy k zákona. V případě zdrojů ostatních se jedná o nařízení vlády č.615/2006 Sb., v případě zdrojů spalovacích je tímto předpisem nařízení vlády č.352/2002 Sb. Co se týče spalovacích zdrojů (ohřevy endogenerátorů 1 a 2) upozorňujeme na povinnost zajišťovat autorizované měření  - viz. §12 odst.1 písm.f/ zákona, které musí být prováděno alespoň jedenkrát za dva roky, přičemž provedení měření a jeho výsledky musí  provozovatel oznámit obecnímu úřadu do 30 dnů od data jeho uskutečnění.

vyjádření E.ON ČR a.s.  ze dne 27.8.2007:

 • při výstavbě haly je nutno respektovat ochranná pásma vedení VN s ohledem na skládkování zeminy, materiálu apod.
 • upozorňujeme, že v případě požadavku na provozování trafostanice nejsme schopni v případě poruchy zajistit výměnu uvažovaných suchých transformátorů o výkonu 1000 kVA
 • případně instalované náhradní zdroje  nesmějí spolupracovat s distribuční sítí 22 kV. Zkoušce provozu náhradního zdroje bude přítomen pracovník naší společnosti

závazného stanoviska Krajského úřadu České Budějovice, odboru  životního prostředí ze dne 17.9.2007 čj.KUJCK 23199/2007 OZZL/6/Gr:

 • stavba (instalace) zdroje s názvem „Hala 2 – povrchové úpravy“ bude  realizována dle podmínek předložených platných dokumentů: odborný posudek – archivní č.He060807, zpracovatel Ing.František Hezina; rozptylová studie – archivní č.He060807, zpracovatel Ing.František Hezina- NATURCHEM, s.r.o.; projektová dokumentace stavby , č.zakázky 07-2495/3, datum 29.6.2007, zpracovatel APP-PROJEKT, s.r.o , Jírovcova 1348/24a, 370 01 České Budějovice a dále dle technických podmínek výrobce zařízení
 • před vyústěním odpadních plynů do ovzduší  bude vybudováno a udržováno  v provozuschopném stavu měřící místo pro odběr vzorků nebo měření odpadních plynů, které bude splňovat požadavky ustanovení § 7 odst.5,6 a 7 vyhlášky MŽP č.356/2002 Sb.
 • bez plně funkčního vzduchotechnického  zařízení, filtrace a termického dopalovacího  zařízení nesmí být předmětná technologie provozována

souhlasného stanoviska  Ministerstva životního prostředí  Praha  ze dne 1.4.2008 čj.25120/ENV/08- podmínky pro fázy přípravy záměru:

 • v rámci snížení emisí VOC do ovzduší  budou používány nátěrové  hmoty se sníženým obsahem těkavé organické složky dle  požadavku přílohy č.14 k vyhlášce MŽP č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování  ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících  organická rozpouštědla ze skladování a distribuce  benzínu, ve znění vyhlášky MŽP č.509/2005 Sb.
 • v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických  celků, které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry stacionárních zdrojů hluku. O zpracování případné hlukové studie rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
 • v dalších stupních projektové dokumentace dokladovat  dostatečné zdroje z vodovodního  řadu pro zajištění nároků záměru na vodu pro sociální a technologické  účely a nároků na  požární vodu
 • v rámci další projektové přípravy  budou  doloženy relevantní  podklady dokladující , že nárůst dešťových ploch z nově vzniklých zastavěných ploch neovlivní odtokové poměry v konečném recipientu, kterým je Dřemlinská stoka ústící do  Dřemlinského  rybníka
 • v rámci další projektové přípravy budou doloženy podrobnější informace o CHÚV, která bude předčišťovat  technologické odpadní vody na vodohospodářským orgánem odsouhlasené limity pro vypouštění těchto předčištěných technologických odpadních vod do splaškové kanalizace
 • v rámci zpracování projektu pro stavební řízení upřesnit množství a stupeň znečištění jednotlivých  odpadních vod  vstupujících do CHÚV tak, aby  na výstupu byly trvale dodržovány hodnoty ukazatelů pro vypouštění předčištěných  technologických vod do  splaškové kanalizace
 • veškeré ropnými produkty potenciálně kontaminované  srážkové vody ze zpevněných  ploch budou odváděny do kanalizace  srážkových vod přes odlučovače ropných látek tak, aby  obsah nepolárních extrahovatelných  látek  na výstupu z odlučovače odpovídá požadavku vodohospodářského orgánu; odlučovače budou dále zabezpečeny proti vyplavení v období  přívalových dešťů
 • v rámci záměru uplatnit vysokou míru vnitřní diferenciace ploch s tím, že je  nutno uplatnit výrazný podíl ploch na rostlém terénu pro výsadby skupin vysokých dřevin,které budou pohledově členit celý areál
 • v rámci další projektové  přípravy uplatnit komplexní projekt sadových úprav při  respektování následujících zásad:
 1. skupinová výsadba stromů a keřů s patrným podílem stromových dřevin, včetně solitér vyššího vzrůstu
 2. podél komunikací uplatnit komplexní pásovou  výsadbu stromů a keřů
 3. skupinová výsadba do volných prostorů  uvnitř areálu a začlenění všech parkovišť formou soliterní výsadby menších kultivarů do ploch parkovišť a uplatnění prvků mobilních sadových úprav
 • součástí další projektové přípravy záměru bude vypracování  předběžné analýzy rizik, která bude zahrnovat identifikaci zdrojů rizika, kvalitativní analýzu  rizik a klasifikaci  následků nehod
 • v dalších stupních  projektové dokumentace budou specifikovány  prostory pro  shromažďovány  odpadů kategorie  „nebezpečný odpad“  a případných ostatních látek škodlivých  vodám ze všech aktivit výstavby záměru, tyto budou ukládány pouze v zabezpečených a označených prostorách v souladu s legislativou  v oblasti ochrany vod  a odpadového hospodářství
 • v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy  odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí ze dne 31.5.2007 čj.332/3995/7 zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

A.Pöttinger, spol. s r.o., Číčenická 1192, 389 01  Vodňany II

 

Odůvodnění:

Dne 28.3.2008 podal žadatel žádost o vydání  změny územního rozhodnutí vydaného dne 31.5.2007 čj.332/3995/7  na umístění výše uvedené stavby.  Hala č.2.,  měla sloužit  jako skladovací prostory. Navrženou změnou bude hala nově využívána jako hala výrobní, kde bude umístěna technologie  pro provádění úprav práškovým lakováním a kalením. Pro účely tohoto provozu bude v hale umístěna technologická  čistírna odpadních vod  a dále budou  k hale 2 přistavěny nové administrativní a sociální kontejnery  a zároveň bude rozšířen dvoupodlažní kontejnerový přístavek u stávající výrobní haly. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání  na den 22.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

-          1.JVS a.s. Č.Budějovice dne 18.7.2007 zn.07008385 – vyjádření ke změně

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 2.8.2007 čj.ŽP/6805/07-MF – vyjádření  ke změně

-          HZS Strakonice ze dne 6.8.2007 čj.HSCB-282/ST-Sv-2007 – závazné stanovisko

-          KHS Č:Budějovice ze dne 7.8.2007 zn.4683/07/HP.ST – závazné stanovisko

-          E.ON ČR a.s. dne 27.8.2007 – vyjádření ke změně

-          MěÚ Vodňany, odbor ŽP dne 10.9.2007 čj.ŽP/8864/07-FK – vyjádření z hlediska ochrany ovzduší

-          Krajský úřad Č.Budějovice, odbor  ŽP dne 12.9.2007 čj.KUJCK 29094/2007 OZZL/2 – Tr – stanovisko orgánu ochrany přírody

-          Krajský úřad Č.Budějovice , odbor  ŽP dne 17.9.2007 čj.KUJCK 23199/2007 OZZL/6/Gr – závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší

-          Ministerstvo životního prostředí Praha dne 1.4.2008 čj.25120/ENV/08 – stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životního prostředí

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Vodňany, E.ON Česká republika s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, 1.JVS a.s., Sdružení za krásu české krajiny

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řízení a investic Krajského  úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 30.4.2008.

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85  odst.1 (dodejky)
APP-PROJEKT, s.r.o., Jírovcova 24, 370 01  České Budějovice
Město Vodňany, nám.Svobody 18, 389 01  Vodňany

účastníci  dle § 85 odst.2 (veřejnou vyhláškou)

Sdružení za krásu české krajiny, Domažlická 89, 333 01 Stod

E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek

1.JVS a.s., Severní 8/2264, Č.Budějovice

 

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice
Krajská hygienická stanice České Budějovice územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01  Strakonice
Městský úřad Vodňany odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Krajský úřad odbor životního prostředí, U Zimního stadionu 1952, 370 76  Č.Budějovice
Městský úřad Vodňany odbor správy majetku města, odd.památkové péče

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 28.5.2008 / 28.5.2008 | Úřední deska od-do: 28.5.2008-12.6.2008

Počet návštěv: 2629
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém