Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Změna druhu pozemku k.ú. Číčenice - p. Korda

 

 
 Roman Korda

Pražská 300

251 62 Mukařov

--------------------------------

Ing.Jan Malík

Štěkeň 120

387 51

--------------------------------

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Ing. Jan Malík, IČ 65012232, Štěkeň 120, 387 51  Štěkeň,
Roman Korda, IČ 48129615, Pražská 300, 251 62  Mukařov,
kterého zastupuje Ronex Group spol. s r.o., Václav Mráz, V Kasárnách 352, IČ 26063999, 384 51  Volary

(dále jen "žadatel") podal dne 20.5.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí na změnu využití pozemku:

„p.č.374/2 v k.ú.Číčenice   z druhu pozemku vodní plocha na ostatní plochu“ dle geometrického plánu č.387-33/2009, vypracovaného společností GEOPLAN Prachatice s.r.o.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání  na den

25. června 2009 (čtvrtek) v 8,00 hodin

se schůzkou pozvaných na odboru výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1/ (dodejky)
Ronex Group spol. s r.o. Václav Mráz, V Kasárnách 352, 384 51  Volary
Obec Čičenice, 387 71  Čičenice

 

účastníci dle § 85 odst.2/ (veřejnou vyhláškou)
Jaroslav Dráb, Šumavská 1113, 389 01  Vodňany

Obec Čičenice, 387 71  Čičenice

Eliška Svobodová, Emy Destinové 1001/ 42, 370 05  České Budějovice
Zemědělská vodohospodářská správa, Nemocniční 204, 383 01  Prachatice

 
dotčené správní úřady
Městský úřad odbor ŽP, náměstí Svobody 18, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 25.5.2009 / 25.5.2009 | Úřední deska od-do: 25.5.2009-10.6.2009

Počet návštěv: 2191
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém