Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

zahájení ÚŘ rybník Truskovice Záhorka Jan

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/3586/8

 

Vodňany dne 2.4.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Jan Záhorka

Truskovice 32
389 01 p.Vodňany

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Jan Záhorka, nar.16.8.1967,  Truskovice 32, 389 01 p.Vodňany

(dále jen "žadatel") podal dne 19.3.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„regenerace rybníka LANDA v k.ú.Truskovice“

na pozemku p.č.546/4 v k.ú.Truskovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání  na den

6. května 2008 (úterý) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných na odboru výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů.

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………..                          Sejmuto dne:…………………………

 

                                                                                                …………………………………………

                                                                                                            razítko, podpis

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1 (dodejky)
Jan Záhorka,  Truskovice 32, 389 01 p.Vodňany
Obec Truskovice, 389 01  Vodňany

 

účastníci dle § 85 odst.2 (veřejnou vyhláškou)

Radka Centková, Libějovice 89, 387 72  Libějovice
Jiřina Křišťanová, Truskovice 3, 389 01  Vodňany
Václav Kolář, Truskovice 31, 389 01  Vodňany
Jaroslava Hermanová, Na Žabce 1027, 389 01  Vodňany
Miroslav Čížek, Revoluční 474, 384 51  Volary

dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 2.4.2008 / 2.4.2008 | Úřední deska od-do: 3.4.2008-18.4.2008

Počet návštěv: 1782
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém