Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

zahájení ÚŘ odkanalizování Pražák, Město Vodňany

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

Město Vodňany
nám.Svobody 18
389 01  Vodňany

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Město Vodňany, nám.Svobody 18, IČ 251984, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje Jiří Sváček VIDEALL Projekt, Chvalšinská 108, IČ 42399521, 381 01  Český Krumlov

(dále jen "žadatel") podal dne 30.11.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Vodňany - Odkanalizování  místní části Pražák“

na pozemku parc. č. 1489/3, 1264/3, 1812/1, 1513/2, 1511/6, 1511/17 v katastrálním území Vodňany.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

11. ledna 2011 (úterý) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných na odboru  výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

Obdrží:

účastníci  dle § 85 odst.1/(dodejky)
Jiří Sváček VIDEALL Projekt, Chvalšinská č.p. 108, 381 01  Český Krumlov
Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

účastníci dle § 85 odst.2/ (veřejnou vyhláškou)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
Věra Karasová, Formánkova č.p. 1654/6, Kobylisy, 182 00  Praha
Diviš a Diviš v.o.s., IDDS: gwg23u6
Dana Rábová, Pražák č.p. 43, Pražák, 389 01  Vodňany
Josef Sarauer, Pražák č.p. 43, Pražák, 389 01  Vodňany
Libuše Vávrová, Pražák č.p. 45, Pražák, 389 01  Vodňany
Ivana Pecková, U Slunečních  lázní č.p. 1277/7, Ruprechtice, 460 14  Liberec XIV
Marie Reidingerová, Pražák č.p. 10, Pražák, 389 01  Vodňany
Jaroslav Sklář, Mlýnská č.p. 1064, 386 01  Strakonice I
Zdenka Sklářová, Pražák č.p. 1, Pražák, 389 01  Vodňany
Stanislav Pokorný, Netolická č.p. 264, 384 02  Lhenice
DOC. Josef Filip, CSc., Steinerova č.p. 604/12, 149 00  Praha 4 - Háje
Mgr. Jiřina Filipová, Steinerova č.p. 604/12, 149 00  Praha 4 - Háje
Jiřina Hofmanová, Steinerova č.p. 605/10, 149 00  Praha 4 -Háje
Jarmila Kopencová, Stožická č.p. 690, Vodňany II

 
dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a Sh, Vodňany, Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 7.12.2010 / 25.8.2011 | Zveřejnit od-do: 7.12.2010-23.12.2010 | Úřední deska od-do: 7.12.2010-23.12.2010

Počet návštěv: 587
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém