Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

zahájení SŘ přeložka VN Čavyně, E.ON ČR a.s.

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/806/2011/ves

MUVO  7881/2011

 

Vodňany dne 21.9.2011

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

*MUVOX0041PZ7*

MUVOX0041PZ7

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 E.ON Distribuce a.s.
F.A.Gerstnera 2151/16
370 49  České Budějovice

                                                                                               

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/16, IČ 28085400, 370 49  České Budějovice,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175, IČ 25185969, 386 01  Strakonice

(dále jen "stavebník") dne 2.9.2011 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

„Čavyně - přeložka VN  na ploše "C" těžby štěrkopísku“

na pozemku parc. č. 392, 377, 381, 399 v katastrálním území Čavyně, parc. č. 4501, 4038, 4500, 4498, 4492, 4491, 4497 v katastrálním území Číčenice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

25. října 2011 (úterý) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných na odboru výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1/ (dodejky)
ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IDDS: x8h3m4w
Obec Číčenice, IDDS: pwib58i
Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

účastníci dle § 85 odst.2/ (veřejnou vyhláškou)

Alena Oberajtrová, Čavyně č.p. 6, 389 01  Vodňany
Miroslav Svatek, Výstavní č.p. 841, 389 01  Vodňany
TOMI - písek s.r.o., IDDS: 5dy7msc
Vladimír Adamec, Čavyně č.p. 1, 389 01  Vodňany
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

 

 

účastníci dle § 109 (dodejky)

Alena Oberajtrová, Čavyně č.p. 6, 389 01  Vodňany
Miroslav Svatek, Výstavní č.p. 841, 389 01  Vodňany
TOMI - písek s.r.o., IDDS: 5dy7msc
Vladimír Adamec, Čavyně č.p. 1, 389 01  Vodňany
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o, Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

Město Vodňany, nám.Svobody č.p. 18, 389 01  Vodňany

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

Ministerstvo životního prostředí, sekce ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4

 


ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2011 / 21.9.2011 | Zveřejnit od-do: 21.9.2011-7.10.2011 | Úřední deska od-do: 21.9.2011-7.10.2011

Počet návštěv: 659
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém