Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Vyhláška o zřízení městské policie ve Vodňanech

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY

 

Vyhláška

o zřízení městské policie ve Vodňanech

 

Městské zastupitelstvo ve Vodňanech vydává usnesením dne 29. 10. 1992 na základě § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/91 Sb., o obecní policii tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

a)     Ve smyslu zákona ČNR č. 553/91 Sb., k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Vodňany se zřizuje městská policie.

b)     Každý občan má právo obracet se na pracovníky městské policie (dále jen “strážník”) se žádostí o pomoc. Strážníci jsou povinni poskytovat požadovanou pomoc v rozsahu svých pravomocí.

c)      Městská policie je řízena starostou města. Zastupitelstvo může pověřit řízením městské policie jiného člena zastupitelstva města.

d)     Při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií ČR.

 

Čl. II.

Místní záležitosti veřejného pořádku

zabezpečované strážníky městské policie jsou zejména:

a)     dohled na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku,

b)     dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek města Vodňany,

c)      ochrana bezpečnosti osob a majetku,

d)     dohled na dodržování pravidel občanského soužití,

e)     upozorňování fyzických a právnických osob na zjištěné nedostatky a přijímání opatření k jejich odstranění,

f)        odhalování přestupků a ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení za přestupky v rozsahu daném zákonem č. 553/91 Sb.,

g)     plní další úkoly spojené s činností odborů městského úřadu,

h)      spolupráce s Policií ČR se řídí nařízením vlády ČR 397/92 Sb.: informace o podezření ze spáchání trestného činu, zajištění místa spáchání trestného činu proti vstupu nepovolaných osob a podobně v rozsahu daném zákonem ČNR č. 553/91 Sb..

 

Čl. III.

Strážníci městské policie Vodňany

a)     Strážníkem městské police Vodňany se může stát občan ČSFR, starší 21 let, bezúhonný, tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění této vyhlášky.

b)     Strážník smí vykonávat povinnosti a oprávnění podle této vyhlášky, jen má-li platné osvědčení podle zákona č. 553/91 Sb., § 4 odst. 4 a 7.

 

 

 

Čl. IV.

Povinnosti strážníků

a)     Při plnění úkolů činnosti městské policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob, rovněž i své vlastní, nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu zákroku nebo úkonu.

b)     Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle zákona č. 553/91 Sb., zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv a svobod – pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolí.

c)      Strážník je povinen v pracovní době v mezích zákona č. 553/91 Sb., provést zákrok nebo úkon, případně jiná opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný právní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.

d)     Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích zákona č. 553/91 Sb., provést zákrok či učinit jiná opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar Policie ČR, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. V tomto případě prokazuje příslušnost k městské policii průkazem městské policie.

e)     Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie Vodňany, identifikačním číslem a názvem “městská policie Vodňany” – vše v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 553/91 Sb..

f)        Strážník  n e n í  povinen provést zákrok k plnění úkolů zákona č. 553/91 Sb., jestliže

-          je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání,

-          k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vycvičení nebo vyškolení vyžaduje,

-          by jeho provedení bylo v rozporu s opatřeními Policie ČR nebo jiných ozbrojených bezpečnostních sborů.

g)     Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Policii ČR důvodné podezření, že byl spáchán :

-          trestný čin

-          přestupek

-          jiný právní delikt

      jejichž objasňování a projednávání patří do působnosti Policie ČR.

 

Čl. V.

Oprávnění strážníků

a)     Strážník je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osob, které mohou přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele nebo jiného právního deliktu, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci a v případě potřeby vyzvat tyto osoby, aby se ve stanovenou dobu dostavily na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení.

      Práva a povinnosti vyzvaných osob, jakož i další podmínky tohoto oprávnění, jsou přesně       stanoveny § 11 zákona o městské policii a strážník je povinen tyto znát a přesně se jimi       řídit.

b)     Strážník je oprávněn požadovat prokázání totožnosti osob, vůči kterým provádí úkon městské policie, osob podezřelých ze spáchání trestného činu, přestupku či jiného právního deliktu, osob, od nichž je požadováno vysvětlení (odstavec a), osob odpovídajících popisu osob hledaných Policií ČR, přičemž tyto osoby jsou povinny výzvě strážníky vyhovět (§ 12 zákona č. 553/91 Sb.).

 

 

c)      Strážník je oprávněn předvést na policii osoby:

-          podezřelé ze spáchání přestupku, neprokáží-li osoby hodnověrně svou totožnost a věc nelze vyřídit na místě v blokovém řízení,

-          odpovídající popisu osob hledaných Policií ČR, neprokáží-li hodnověrně svou totožnost,

-          na žádost příslušného orgánu města Vodňany,

-          podle § 42 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení nebo podle jiného zvláštního předpisu.

      O předvedení osob se sepisuje krátký záznam.

d)     Strážník je oprávněn zadržovaným nebo předváděným osobám odebrat zbraň, kterou se rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším (§ 89 idst, 5 trestního zákona).

      Odebranou zbraň je povinen strážník vrátit při propuštění osoby ve smyslu znění § 14        odst. 3 zákona č. 553/91 Sb.

e)     Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů městské policie, je strážník oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo aby se na nich nezdržoval

f)        Strážník je oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osob a nebo hrozí-li větší škoda na majetku. Povinnosti strážníka a nutná doprovodná opatření při takovémto úkonu upřesňuje § 16 odst. 2 a 4 zákona č. 553/91 Sb.

g)     Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě odejmout věc, která má souvislost s přestupkem a o níž má za to, že v řízení o přestupku může dojít k jejímu propadnutí nebo že může být zabrána. O odebrání sepíše strážník úřední záznam a vystaví potvrzení. Podrobné postupy při úkonu odejmutí věci stanoví § 17 zákona č. 553/91 Sb.

 

Čl. VI.

Použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně

a)     Donucovací prostředky jsou:

-          hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany, slzotvorné prostředky, obušek, pouta, úder služební zbraní, hrozba služební zbraní, varovný výstřel ze služební zbraně.

b)     Před použitím donucovacích prostředků je strážník povinen vyzvat osobu k upuštění od protiprávního jednání výstrahou: “jménem zákona …” že bude použito donucovacího prostředku. To neplatí je-li ohrožen jeho život nebo zdraví, život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu. Podrobnosti k použití donucovacích prostředků stanoví § 18 odst. 2a 5 zákona č. 553/91 Sb.

 

Čl. VII.

Použití služebního psa

a)     Strážník je oprávněn použít namísto donucovacích prostředků nebo současně s nimi – též psa, za podmínek shodných při použití předešlých donucovacích prostředků.

b)     Způsobilost psa k použití podle odst. a) musí být osvědčena Policií ČR.

 

Čl. VIII.

Použití služební zbraně

a)     Strážník je oprávněn použít služební zbraň za podmínek nutné obrany (dle § 13 trestního zákona), za podmínek krajní nouze (dle § 14 trestního zákona) nebo pro případ zamezení útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet. Použití služební zbraně pro zamezení útěku nebezpečného pachatele je přípustné jen tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo neúčinné.

b)     Služební zbraní se rozumí střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zvláštních předpisů městský úřad.

c)      Povinnosti strážníka pro případ použití zbraně stanovuje § 20 zákona č. 553/91 Sb.

 

Čl. IX.

Povinnosti strážníka po použití donucovacích prostředků a zbraně

a)     pokud při použití donucovacích prostředků došlo ke zranění osob, je strážník povinen - jakmile to okolnosti dovolují – poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření.

b)     totéž jako v bodě a) je povinen strážník po použití zbraně, dále je povinen učinit nezbytná opatření k pozdějšímu objasnění oprávněnosti použití zbraně

c)      o každém použití donucovacích prostředků a použití zbraně je strážník povinen vyrozumět starostu města a sepsat úřední záznam

d)     donucovací prostředky, psa a služební zbraň nesmí strážník použít proti těhotné ženě, osobám vysokého věku, osobám se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou a osobám mladším 15 let, vyjma případů, kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví strážníka, případně jiné osoby, nebo hrozí větší škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak

e)     dojde-li při použití donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně ke zranění nebo usmrcení osoby anebo ke škodě nikoli nepatrné (§ 89 odst. 14 trestního zákona) je starosta města povinen neprodleně vyrozumět prokurátora a nejbližší útvar Policie ČR

f)        odpovědnost města Vodňany za škody způsobené strážníky v souvislosti s plněním úkolů specifikuje § 24 zákona č. 553/91 Sb.

 

Čl. X.

Odtažení vozidel

Strážník městské policie může na náklady majitele vozidla nechat odtáhnout vozidlo, jehož řidič neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z městské úpravy silničního provozu, spáchal přestupek proti bezpečnosti o plynulosti silničního provozu, eventuálně zabránil oprávněnému vjezdu či výjezdu jiných vozidel.

 

Čl. XI.

Vnější označení strážníků městské policie

Stejnokroj strážníků městské policie je v provedení kombinace černé a šedé barvy, označený znakem města Vodňany, identifikačním číslem strážníka a názvem města Vodňany.

Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem městské policie.

Nášivka s názvem města se nosí na záloktí rukávů.

 

 

Čl. XIa.

Vnitřní činnost městské policie se řídí dalšími předpisy, které schvaluje městská rada.

 

Čl. XII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech vyplývajících z plnění úkolů městské policie, tuto povinnost se váže dodržovat i po skončení svého pracovního poměru u městské policie.

 

 

 

Čl. XIII.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Marie Horáková                                                     PaedDr. František Zborník

    zástupce starosty                                                                starosta

 

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 22.3.2006 / 22.3.2006 | Zveřejnit do: 15.6.2007
 

Počet návštěv: 1387
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém