Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji kontaktovat > Městský úřad > Odbor správy majetku a investic > Kontakty


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor správy majetku a investic

 

Vyhláška o pořádku - směrnice

 

 
 

 

SMĚRNICE

 

pro  vydávání  souhlasu 

k  užívání  veřejného  prostranství  ve  vlastnictví  města  Vodňany

 

Podle ustanovení čl.3 odst. 2. obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 o pořádku, všeobecné čistotě a ochraně veřejné zeleně na území  města Vodňany a jeho místních částí schválila Rada města Vodňany na svém zasedání dne 1. října 2007 následující pravidla pro vydávání souhlasu k užívání veřejného prostranství ve vlastnictví města Vodňany jiným než obvyklým způsobem :

 

 

I.

Žádost  o  vydání  povolení  k  užívání  veřejného  prostranství

 

1.       Žádost o vydání souhlasu k užívání veřejného prostranství[1] ve vlastnictví města Vodňany jiným než obvyklým způsobem [2] (dále jen žádost), podává žadatel na Městském úřadu ve Vodňanech.

2.       Souhlas podle odstavce 1 se nevyžaduje v případě, že ve věci užívání veřejného prostranství zákon vyžaduje rozhodnutí ve správním řízení.[3]

3.       Žádost se podává na zvláštním tiskopisu, který na požádání vydá dotčený odbor MěÚ Vodňany. V žádosti se uvede:

a)       jméno a příjmení žadatele, datum narození a trvalé bydliště ( název, sídlo a IČO, pokud je žadatelem právnická osoba a jméno statutárního zástupce, který za právnickou osobu jedná),

b)       účel nebo předmět užívání veřejného prostranství  ( způsob uložení, zakrytí nebo označení věcí, popis zařízení, popis činnosti, která bude v místě záboru provozována, vzhled reklamy apod. ),

c)       místo užívání veřejného prostranství, umístění reklamy, informačního nebo propagačního zařízení,

d)       rozsah záboru v m2, počet umístěných reklam, informačních nebo propagačních zařízení,

e)       termín užívání veřejného prostranství. umístění reklamy, informačního nebo propagačního zařízení.

 

II.

Vydání  souhlasu

 

1.       Souhlas k užívání veřejného prostranství po posouzení žádosti podle čl. I. odst. 1 vydává odbor správy majetku města MěÚ Vodňany do 5ti pracovních dnů od podání žádosti.

2.       Povolení se vydává tak, že pověřený pracovník MěÚ Vodňany opatří vyplněnou žádost razítkem MěÚ Vodňany a svým podpisem. Vyhotoví tři kopie. Originál se uloží u dotčeného odboru a po jedné kopii obdrží :

a)       žadatel, jako doklad o vydaném povolení,

b)       finanční odbor MěÚ  Vodňany  ( z důvodu vyměření místního poplatku[4] ),

c)       Městská policie Vodňany  ( z důvodu provádění kontroly užívání veřejného prostranství ).

3.       Pokud z žádosti podle čl. I. odst. 1 není zřejmé, že užívání veřejného prostranství, umístění reklamy, informačního, propagačního nebo jiného zařízení bude zajištěno tak, aby bylo v souladu s podmínkami uvedenými v článku III. této směrnice, příslušný odbor MěÚ Vodňany žádost zamítne a povolení nevydá. O zamítnutí žádosti příslušný odbor žadatele informuje.

4.       Je-li známo, že žadatel v minulosti porušil podmínky vydaného povolení, může vedoucí odboru rozhodnout o zamítnutí žádosti.

2.

III.

Podmínky užívání veřejného prostranství ve vlastnictví města Vodňany,

umístění reklamy, informačního, propagačního nebo jiného zařízení

 

1.       Na základě souhlasu MěÚ Vodňany lze umístit na veřejném prostranství věci, reklamy, informační, propagační nebo jiné zařízení jen za předpokladu, že nebude narušen celkový vzhled prostranství.      Z toho důvodu musí předmět užívání veřejného prostranství stejně jako reklamy a zařízení splňovat základní estetické podmínky, mezi které patří zejména :

 

a)       odborné nebo umělecké zhotovení reklamy, zařízení nebo věci, včetně zajišťovacího mechanizmu,

b)       zajištění a zhotovení reklamy nebo zařízení tak, aby po dobu, na kterou se povolení vydává, nepodléhaly povětrnostním vlivům,

c)       složení a upravení věcí, reklam a zařízení anebo provozování povolené činnosti takovým způsobem, aby nevzbuzovaly veřejné pohoršení,

d)       v případě uložení jiných než stavebních odpadů jejich zakrytí a zkrácení doby uložení na veřejném prostranství na nejkratší možnou dobu (maximální doba pro vydání povolení se pro tento případ stanoví na 4 dny).

 

2.       Věci, reklamy a zařízení nesmí být umístěny :

a)       na stromy a keře, které jsou součástí veřejné zeleně ve vlastnictví města Vodňany,

b)       na zábradlích v křižovatkách silnic a místních komunikací,

c)       na dopravních značkách ani na jejich sloupcích,

d)       na obecně prospěšná zařízení[5] a na nádobách na odpady,

e)       na uzávěry vodovodu, kanály a na přístupové cesty k zařízení pro rozvod plynu a elektrické energie včetně otevíracího mechanizmu,

f)         způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy v době platnosti souhlasu.

 

3.       Pověřený pracovník může v souhlasu stanovit další podmínky pro užívání veřejných prostranství v souladu se zájmy města.

 

4.       V případě pochybností podle předchozích odstavců rozhodne vedoucí příslušného odboru MěÚ Vodňany, který je rovněž oprávněn dodatečně upřesnit podmínky užívání veřejného prostranství, umístění reklamy, informačního, propagačního nebo jiného zařízení podle skutečného stavu po realizaci povoleného užívání nebo souhlas před uplynutím stanovené lhůty zrušit.

 

 

 

 

 

……………………………………………….                             ……………………………………………

                        místostarosta                                                                                     starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž Á D O S T

o  vydání  souhlasu  k  užívání  veřejného  prostranství ve vlastnictví města Vodňany

( vyplní žadatel čitelně hůlkovým písmem )

 

Žadatel

(jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo nebo název, sídlo, IČO, statutární orgán)

 

Účel nebo předmět užívání

(způsob uložení, zakrytí nebo označení věci, popis zařízení, činnosti, vzhled atd)

 

Místo užívání veřejného prostranství nebo umístění reklamy či zařízení :

 

Rozsah záboru,

počet reklam apod.

 

Termín užívání nebo umístění :

 

 

Podmínky užívání veřejného prostranství, umístění reklamy, informačního, propagačního či jiného zařízení

 


Na základě souhlasu MěÚ Vodňany lze umístit na veřejném prostranství věci, reklamy, informační, propagační nebo jiné zařízení jen za předpokladu, že nebude narušen celkový vzhled prostranství. Z toho důvodu musí předmět užívání veřejného prostranství stejně jako reklamy a zařízení splňovat základní estetické podmínky, mezi které patří zejména :

 

a)         odborné nebo umělecké zhotovení reklamy, zařízení nebo věci, včetně zajišťovacího mechanizmu,

b)         zajištění a zhotovení reklamy nebo zařízení tak, aby po dobu, na kterou se povolení vydává, nepodléhaly povětrnostním vlivům,

c)         složení a upravení věcí, reklam a zařízení anebo provozování povolené činnosti takovým způsobem, aby nevzbuzovaly veřejné pohoršení,

d)         v případě uložení jiných než stavebních odpadů jejich zakrytí a zkrácení doby uložení na veřejném prostranství na nejkratší možnou dobu (maximální doba pro vydání povolení se pro tento případ stanoví na 4 dny).

 

Věci, reklamy a zařízení nesmí být umístěny :

a)       na stromy a keře, které jsou součástí veřejné zeleně ve vlastnictví města Vodňany,

b)       na zábradlích v křižovatkách silnic a místních komunikací,

c)       na dopravních značkách ani na jejich sloupcích,

d)       na obecně prospěšná zařízení a na nádobách na odpady,

e)       na uzávěry vodovodu, kanály a na přístupové cesty k zařízení pro rozvod plynu a elektrické energie včetně otevíracího mechanizmu.

f)         způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy v době platnosti souhlasu.

 

Pověřený pracovník může v souhlasu stanovit další podmínky pro užívání veřejných prostranství v souladu se zájmy města.

 

V případě pochybností podle předchozích odstavců rozhodne vedoucí příslušného odboru MěÚ Vodňany, který je rovněž oprávněn dodatečně upřesnit podmínky užívání veřejného prostranství, umístění reklamy, informačního, propagačního nebo jiného zařízení podle skutečného stavu po realizaci povoleného užívání nebo souhlas před uplynutím stanovené lhůty zrušit.

 

 

 

                                                                                                        ………………………………………..

                                                                                                                podpis žadatele   ( razítko )

 

 

Souhlas  s  užíváním  veřejného  prostranství ve vlastnictví města Vodňany

( vyplní pověřený pracovník MěÚ Vodňany )

 

Žádost byla na Městský úřad Vodňany podána dne :  ……….………  číslo jednací :  ……………….……

Další podmínky stanovené v zájmu města Vodňany nebo důvody zamítnutí žádosti :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………….……

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

MěÚ Vodňany  VYDÁVÁ* - NEVYDÁVÁ* souhlas s užíváním veřejného prostranství, umístění reklam, informačních, propagačních či jiných zařízení za podmínek a z důvodů uvedených v této žádosti a souhlasu.

 

 

                                                                                                   ……………………………………………..

*  Nehodící se škrtněte                                                                  razítko MěÚ Vodňany a podpis pracovníka[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

[2] §4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ("… umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.").

[3] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu apod.

[4] Vyhláška o místních poplatcích

[5] § 182 odst. 1 trestního zákona (veřejné telekomunikační zařízení, pošty, ochranné zařízení pro únik znečišťujících látek, energetické nebo vodárenské zařízení, veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě apod.)

 
Zodpovídá: Ing. Aleš Hutař
Vytvořeno / změněno: 8.10.2007 / 8.10.2007

Počet návštěv: 2393
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

aa


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém