Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Výběrové řízení MK Výstavní

 

 
 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

A

TEXTOVÁ ČÁST ZadávacÍ

dokumentace

PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Stavební úpravy místní komunikace ulice Výstavní

ve Vodňanech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADAVATEL :

město vodňany,

 Náměstí svobody 18/1

389 01 vodňany

 

 

1.         Preambule

            Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci  zjednodušeného podlimitního řízení podle  ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem.

 

2.         Předmět veřejné zakázky

·         Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby:  „ Stavební úpravy místní komunikace ulice Výstavní ve Vodňanech v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou ateliérem PROPROJEKT s.r.o. Čechova 59. České Budějovice 01/2008. Obchodní podmínky jsou součástí projektové dokumentace stavby, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

·         Popis předmětu veřejné zakázky – Jedná se o provedení stavebních úprav místní

·         komunikace – stávající povrch z dlažebních kostek bude nahrazen asfaltovým,  chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby,  obrubníky jsou ponechány kamenné. Komunikace je funkční skupiny C – obslužná komunikace. Součástí akce je výměna vodovodního řadu,  úprava kanalizace a výměna vodovodních a kanalizačních přípojek.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty                  

                           SO1    komunikace

   SO2    obnova inženýrských sítí

   SO3    přípojky

·         Výkaz výměr

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem (§ 44 zákona) výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny tištěná forma výkazu výměr.

·         Závaznost výkazu výměr

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazný výkaz výměr.

Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení  § 49 zákona.

 

3.         Lhůta  PRO PROVEDENÍ STAVBY

·         TERMÍNY PLNĚNÍ

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění

3.1.1.        Předpokládaný termín zahájení plnění                                          1.7.2009

3.1.2.        Požadovaný termín dokončení plnění                     nejpozději do 30.9.2009

 

·         TERMÍN DOKONČENÍ

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení plnění je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto termínem nebo právě v tomto termínu, ale nikoliv po tomto termínu.

·         PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ PLNĚNÍ

          Při zpracování nabídky musí uchazeč respektovat souvislosti s lhůtou plnění veřejné zakázky s následujícími omezeními:

          Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Pokud tato změna nebude o více jak 30 dnů od předpokládaného termínu zahájení stavby, pak nemá vliv na termín dokončení uvedený uchazečem v nabídce (nabídka uchazeče musí s touto alternativou uvažovat)

Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění veřejné zakázky zahájit do 30 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, má uchazeč právo na změnu termínu dokončení tak, aby jím stanovená lhůta výstavby ve dnech zůstala zachována.

 

4.         OBCHODNÍ PODMÍNKY

·         Obchodní podmínky pro dodávku staveb

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odstavec 3, písmeno a) zákona. Obchodní podmínky jsou v zadávací dokumentaci předloženy formou formuláře smlouvy.

·         ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče, rozumí se tím návrh smlouvy předložený uchazečem, v otevřeném podlimitním řízení, musí respektovat stanovené Obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s Obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy nesmí být v rozporu s Obchodními podmínkami a musí být vytvořen tím způsobem, že do doslovného textu formuláře smlouvy (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky) budou vyplněny pouze vynechané údaje o uchazeči (zhotoviteli), o nabídkové ceně, termínu dokončení stavby a údaje o stavbyvedoucím a jeho zástupci.

·         VZTAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A NABÍDKY

Uchazeči přiloží stanovené Obchodní podmínky, vyplněný formulář smlouvy, jako nedílnou součást své nabídky ve dvojím vyhotovení. Obchodní podmínky (vyplněný formulář smlouvy) budou podepsány oprávněnou osobou uchazeče (osobou, která je za uchazeče oprávněna jednat a podepisovat) a opatřeny razítkem.

·         VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají uchazeči možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení  § 49 zákona.

·         Položkové rozpočty

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné formě a v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí nabídky uchazeče.

 

5.         POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ způsob zpracování nabídkové ceny

·          Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení předmětu zakázky včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu zakázky, včetně všech nákla­dů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.)

·         5.1. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

·          Nabídková cena za provedení předmětu zakázky bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženého v projektové dokumentaci stavby, tj. uvedením cen za jednotlivé stavební objekty. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace.  Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

5.2. Položkové rozpočty  a výkaz výměr

Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona.

·         Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty je zejména

-          dodržet strukturu a členění stavby na  stavební objekty

-          dodržet obsahovou náplň výkazu výměr.

·         V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování;

·         Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů, úměrně jejich finančnímu objemu.

5.3. Změna výkazu výměr

Pokud zadavatel na základě žádosti zájemců o veřejnou zakázku upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odstavec  2 zákona ) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

 

6.         Platební podmínky

·         Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v Obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazečům předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, jsou uchazeči povinni stanovené platební podmínky respektovat.

 

7.         podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu

·         Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v Obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

·         Dodatečné práce a dodávky

V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací jsou rovněž uvedeny v rámci obchodních podmínek.

8.         Kvalifikace A kvalifikační předpoklady

·         vymezení požadavků na prokázání kvalifikačních předpokladů

8.1. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje aby dodavatelé splnili základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona. Splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 53 zákona prokáže uchazeč prohlášením ke kritériím dle § 53 odst.1 písm. c) až e), g), i) zákona, písm. a) a b) výpisem z evidence rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 90 dnů, potvrzením finančního  úřadu,  písm. f) a potvrzením příslušného orgánu písm. h).

8.2. Profesní a profesní kvalifikační předpoklady

            Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

·       Dle § 54 písm. a) zákona: originál, nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

·       Dle § 54 písm. b) zákona: originál, nebo úředně ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (originál, nebo úředně ověřená kopie).

·       Dle § 54 písm. d) zákona: neověřenou kopii Osvědčení o autorizaci v oboru   dopravní stavba a vodní stavby dle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

            Dle §  55  zákona  splnění  ekonomických a  finančních   kvalifikačních   předpokladů

            prokáže dodavatel, který předloží:

·      Dle § 55 odst. 1 písm.a) zákona: dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (ověřená kopie) - min. na částku  10 mil. Kč.

·      Dle § 55 odst. 1 písm. b) ověřenou kopii účetní uzávěrky s výrokem auditora  za poslední ukončené účetní období.

·      Dle § 55 odst. 1 písm.c) zákona: doklad formou čestného prohlášení o obratu za  poslední 3 účetní období ve výši min. 10 mil. Kč za obdobný předmět plnění veřejné zakázky v každém roce.

·      Dle § 55 odst. 2 zákona: Vyjádřením banky u níž má uchazeč veden běžný účet o schopnosti uchazeče plnit své finanční závazky.

8.4. Technické kvalifikační předpoklady

        Dle § 56 zákona splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který        předloží:

·         Dle § 56 odst. 3 písm.a) zákona: seznam a osvědčení o řádném provedení minimálně 5-ti stavebních prací obdobného charakteru ve výši min. 10 mil. Kč bez DPH (každá zakázka) za posledních 5 let s uvedením rozsahu zakázky, doby a místa plnění, zda provedení prací odpovídalo technickým požadavkům a zda byly práce řádně dokončeny

·         Dle § 56 odst. 4 zákona:  uchazeč prokáže toto předložením certifikátu systému řízení jakosti (ověřená kopie) EN ISO 9001:2001

·         Dle § 44, odst. 3, písm. g) prokáže uchazeč splnění jiných požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky předložením:

-          Certifikátu systému řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)

-          Závazného příslibu dodávky obalovaných směsí v požadovaném množství a termínu pro danou konkrétní zakázku (originál dokladu) za těchto podmínek – vzdálenost obalovny od stavby musí odpovídat TP 109, tzn. že doba dopravy  směsi z obalovny by neměla být delší než 1,5 hod. tj. max. dopravní vzdálenost 60 – 70 km; min. výkon obalovny je stanoven na 120 t/hod

9.         Obsah a forma nabídky

·         Nabídka

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy podaný uchazečem v otevřeném řízení doložený dokumenty, stanovenými zadavatelem jako součást nabídky (součást návrhu smlouvy).

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v  písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

·         Podání nabídky

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Uzavření obálky bude přelepené a opatřené razítkem uchazeče a podpisem oprávněné osoby.

·         Informace o jiném jazyce nabídky

Nabídka nesmí být předložena v jiném, než českém jazyce.

·         Zabezpečení nabídky

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo  přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.  Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány ve vzestupném pořadí.

Členění nabídky, obsah

Nabídka musí obsahovat:

  • Vyplněný formulář  "KRYCÍ LIST" opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky)
  • Návrh smlouvy  - návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh smlouvy nesmí být v rozporu s Obchodními podmínkami a musí být vytvořen tím způsobem, že do doslovného textu formuláře smlouvy (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky) budou vyplněny pouze vynechané údaje o uchazeči (zhotoviteli), o nabídkové ceně, termínu dokončení stavby. stavbyvedoucím, jeho zástupcem
  • Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
  • Položkové rozpočty

·         Všeobecné  Obchodní podmínky pro dodávku stavebních prací – vyplněný formulář smlouvy

  • Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady ( v ověřené kopii ) včetně Osvědčení a autorizaci v odboru vodní a dopravní stavby   ( v prosté kopii )
  • Vyplněný formulář pro prokázání referenčních zakázek, včetně osvědčení o řádném provedení minimálně 5-ti stavebních  prací  obdobného charakteru  ve výši min. 10 mil. Kč  bez DPH ( každá zakázka ), za posledních 5 let
  • Ověřená kopie dokladů prokazující certifikát certifikátu systému řízení jakosti EN ISO 9001:2001

10.      Prohlídka místa plnění

·         Doba a místo prohlídky místa budoucí stavby

Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 22.4.2009 a sraz  zájemců o prohlídku je v 9.00 hodin   na místě samém –   křižovatka ul. Budějovické a Výstavní ve Vodňanech.

·         Počet zástupců při účasti na prohlídce

Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci uchazeče o veřejnou zakázku. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců uchazečů.

·         Účel prohlídky

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení uchazečů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. 

·         Způsob vyjasnění případných dotazů

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci uchazečů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné.

Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz písemně na Zadavatele a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na položené dotazy předá všem v té době známým uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace.

 

11.      Zadávací dokumentace

·         Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat na adrese Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  kontaktní osoba  V. Černá, telefon: 383 389 160,  emailová adresa:  cerna@muvodnany.cz .

 

·         Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou

10.1.Tato textová část zadávací dokumentace

10.2.Všeobecné Obchodní podmínky pro dodávku stavebních prací – formou formuláře smlouvy

10.3.Formulář Krycí list nabídky

10.4.Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

10.5.Formulář seznamu referenčních zakázek

10.6.  Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

10.7.Elektronická podoba  formulářů

10.8.Tištěná a elektronická podoba výkazu výměr

·         Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné  informace  k  zadávací  dokumentaci. Žádost  musí  být  písemná a musí být doručena nejpozději do  na adresu: Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany. Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.

Kontaktní osoba  V. Černá, telefon 383 379 160, email: cerna@muvodnany.cz

·         Poskytování dodatečných informací

Na základě žádosti o dodatečné informace  k  zadávací dokumentaci  doručené  ve  stanovené  lhůtě zadavatel poskytne uchazeči nebo  zájemci dodatečné  informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti o dodatečné informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel všem v té době známým uchazečům  stejně.

·         Obchodní názvy obsažené v zadávací dokumentaci

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V části „Ostatní údaje“ pak  musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část,  kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.

·         Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem v té době známým uchazečům o veřejnou zakázku. kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena  písemnou formou nejpozději do 2 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

·         zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

12.      Lhůta pro podání nabídky

·         Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5.5.2009  do 9.00 hod.

·         Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu: Město Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany .

·         Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 5.5.2009. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, jedna osoba za každého uchazeče, pracovníci subjektu pověřeného zadáváním.

·         Podání nabídky poštou

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou Zadavatele na adrese výše uvedené.

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči.

13.      Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůta po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán a činí 60 dní od data podání nabídky.

14.      Kritéria pro zadání veřejné zakázky

  • Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny.

·          Způsob hodnocení nabídek je stanoven v souladu s § 79, odstavec (4) zákona. Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Nabídková cena  se hodnotí tak, že nejnižší nabídková cena je cena nejvýhodnější.

15.      Ostatní podmínky

·         Variantní  řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

 

 

Za zadavatele, Město Vodňany

Václav Heřman, starosta města

 

 

Ve Vodňanech dne 7.4.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 17.4.2009 / 17.4.2009 | Úřední deska od-do: 17.4.2009-5.5.2009

Počet návštěv: 1899
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém