Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Vrt pro získání geotermální energie na vytápění rodinného domu č.p. 10 Kloub

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/579/2011/Lo

MUVO  7888/2011

 

Vodňany dne 21.9.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX0041QFS*

MUVOX0041QFS

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 Radomír Šálek
Kloub 10
389 01  Vodňany

 

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.6.2011 podal

Radomír Šálek, nar. 29.4.1974, Bezděkovská 474, 389 01  Strakomice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I.                    Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

"Vrt pro získání geotermální energie na vytápění rodinného domu č.p. 10 Kloub"

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 34 v katastrálním území Kloub.

 

Druh a účel umisťované stavby:

-          Jedná se využití geotermální energie pro vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla.

 

Umístění stavby na pozemku:

-          Vrt bude umístěn na pozemku p.č. 34 v .k.ú. Kloub ve vzdálenosti 16,5 m od jihovýchodního rohu pozemku p.č. st. 22 v k.ú. Kloub a 5,3 m od jihozápadního rohu pozemku p.č. st. 22 v k.ú. Kloub. Přípojka z vrtu povede přímo do rodinného domu.        

 

Určení prostorového řešení stavby:

-          Geotermální energie má být odebírána z jednoho vertikálního vrtu o hloubce 150 m a průměru 145 mm pomocí teplovýměnného čerpadla s uzavřeným oběhem media na bázi lihu. Přípojka bude provedena z PE 100 2 x ø 40 x 3,7.

 

Stavba vrtu pro získání geotermální energie nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení.

 

II.                  Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.       Vrt bude umístěn na pozemku parc.č. 34 v k.ú. Kloub, přesně dle situace v měř. 1:250, která je součástí dokumentace pro umístění stavby. Dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Treybal, ČKAIT – 0100531.

2.       Toto rozhodnutí nenahrazuje povolení k provádění jiných prací podléhajících povolení podle      stavebního nebo jiného zákona

3.       Budou splněny podmínky vyjádření Báňského úřadu v Příbrami ze dne 29.7.2011 zn.: 913/11/07 a ze dne  8.6.2011 zn.: 685/11/07

1.       Vrtání vrtů bude prováděno fyzickou nebo právnickou osobou vlastnící oprávnění k vrtání vrtů, jakožto k činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., v rozsahu ustanovení § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, popřípadě v rozsahu § 3 písm. h) dřívějšího znění zákona č. 61/1988 Sb.

2.       Zahájení a ukončení této činnosti musí být ve smyslu ustanovení § 5 odst. 4 citovaného zákona ohlášeno místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, t.j. OBÚ.

3.       Odborný dozor nad stavbou ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č.61/1988 Sb., bude vykonávat odborně způsobilá osoba, t.j. osoba mající mimo jiné i osvědčení o odborné způsobilosti „závodní” vydané podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních přepisů, případně osvědčení odborné o způsobilosti „vedoucí pracovník“ podle dříve platné vyhlášky ČBÚ č. 340/1992 Sb.

4.       Při vrtacích pracích musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy, zejména vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.     Budou splněny podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 13.6.2011,
        zn.: M18391 – Z051118077

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno :

1.       Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el.zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 33 02.

2.      Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el.zařízení.

3.      Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Radomír Šálek, nar. 29.4.1974, Bezděkovská 474, 389 01  Strakomice

 

 

Odůvodnění:

Dne 24.6.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: "Vrt pro získání geotermální energie na vytápění rodinného domu č.p. 10 Kloub" na pozemku p.č. 34 v k.ú. Kloub.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 23.8.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

 

K žádosti o územní řízení byly doloženy tyto podklady:

-          Projektová dokumentace

-          Hydrologický posudek 

-          Vodoprávní souhlas Městského úřadu Vodňany odbor ŽP ze dne 10.8.2011, zn.: MUVO 6733/2011

-          Vyjádření Obvodního báňského úřadu V Příbrami ze dne 8.6.2011 zn.: 913/11/07

-          Vyjádření o existenci sítí

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Pohorovice

 

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

            Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

 

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 27.7.2011.

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona(dodejky

Radomír Šálek, Kloub č.p. 10, 389 01  Vodňany
Obec Pohorovice, IDDS: vevam2y

 
dotčené správní úřady
Obvodní báňský úřad v Příbrami, pracoviště Plzeň, IDDS: m4eadvu
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 22.9.2011 / 18.10.2011 | Zveřejnit od-do: 22.9.2011-10.10.2011 | Úřední deska od-do: 22.9.2011-10.10.2011

Počet návštěv: 1528
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém