Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
logo volby
 

 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 02.05.2017.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech :

 

v pátek                 20. října 2017                od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu                21. října 2017                od 08.00 hodin do 14.00 hodin

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. října 2017 dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb (tj. 20. a 21. října 2017) okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

O přenosnou volební schránku může volič požádat do 19. října 2017 na Městském úřadu Vodňany, odbor správní a vnitřních věcí, 1. poschodí, matrika č. kanceláře 39 osobně nebo na čísle telefonu 383 379 114, 383 379 115.

 

Volby v zahraničí

Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra – www.mvcr.cz.

 

Státní volební komise na svém 141. jednání dne 05.05.2017 určila losem podle

§ 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky,  S t ř e d o č e s k ý  k r a j  krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 05.10.2017.

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18.10.2017 do 16.00 hodin.

Žádost (viz. formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do pátku 13.10.2017 do 16.00 hodin.

Voličský průkaz může případně převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz. formulář níže).

 

Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.

Výsledky všech druhů voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu – www.volby.cz.

 

 
Zodpovídá: Josef Pícha
Vytvořeno / změněno: 16.5.2017 / 16.5.2017 | Zveřejnit od-do: 16.5.2017-30.10.2017 | Účinnost od-do: 16.5.2017-30.10.2017

Počet návštěv: 2091
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém