Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Veřejné osvětlení v Drahonicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Spis.zn.:

Č.j.:

VaÚP/903/2011/Lo

MUVO  8723/2011

 

Vodňany dne 14.10.2011

 

Vyřizuje:

Louženský Luboš

 

 

 

Tel.:

383 379 164

 

*MUVOX0043KBS*

MUVOX0043KBS

 

e-mail:

louzensky@muvodnany.cz

 


 

Obec Drahonice
Drahonice 100
389 01  Vodňany

 

OZNÁMENÍ

O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Obec Drahonice, IČ: 00251135, Drahonice 100, 389 01  Vodňany,
kterého zastupuje ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IČ: 25185969, Katovická 175, 386 01  Strakonice

(dále jen "stavebník") dne 4.10.2011 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby:

 

"Veřejné osvětlení v Drahonicích"

 

na pozemku parc. č.: 92/9, 93, 150/11, 1383/5, 1399 a st. 132 v katastrálním území Drahonice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

 

Popis stavby:

            Účelem stavby je vybudování nových kabelových rozvodů veřejného osvětlení včetně osazení osvětlovacích stožárů v části obce Drahonice.

 

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu a oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

22. listopadu 2011 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na Měú Vodňany, odboru výstavby a ÚP.

 

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

Poučení:

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Bc.Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno MěÚ Vodňany způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li splněna i podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

účastníci

podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 1 písm a) stavebního zákona(dodejky)

ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., IDDS: x8h3m4w
Obec Drahonice, IDDS: b83ampe


podle §85 odst. 2 (veřejná vyhláška)
Václav Kotrba, Drahonice č.p. 89, 389 01  Vodňany
Jan Zoch, Ražice č.p. 29, 398 22  Ražice
Hana Zochová, Dr. M.Horákové č.p. 1638, 397 01  Písek

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

 
podle § 109 odst. 1 písm. b)- g) stavebního zákona (dodejky)

Václav Kotrba, Drahonice č.p. 89, 389 01  Vodňany
Jan Zoch, Ražice č.p. 29, 398 22  Ražice
Hana Zochová, Dr. M.Horákové č.p. 1638, 397 01  Písek

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s. r.o., Regionální správa sítě VN a NN, IDDS: 3534cwz

 

dotčené správní úřady
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, Nám.Svobody 18/I, 389 01  Vodňany

 
ostatní
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

  

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 17.10.2011 / 17.10.2011 | Zveřejnit od-do: 17.10.2011-2.11.2011 | Úřední deska od-do: 17.10.2011-2.11.2011

Počet návštěv: 786
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém