Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

územní řízení dílna Lenc Svinětice

 

 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY
odbor výstavby a ÚP
389 16 Vodňany, náměstí Svobody 18

Tel.č.383379111 – ústředna    fax:383382317

e-mail:muvod@muvodnany.cz

 

 

 

Č.j.:

332/ves/4527/8

 

Vodňany dne 23.4.2008

 

Vyřizuje:

Veselá M.

 

 

 

Tel.:

383 379 162

 

 

 

 

e-mail:

vesela@muvodnany.cz

 Václav Lenc
Radomilická 595
389 01  Vodňany

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ  O  POVOLENÍ  VÝJIMKY

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Václav Lenc, nar.10.10.1967, Radomilická 595, 389 01  Vodňany

(dále jen "žadatel") podal dne 14.4.2008 žádost o

  1. povolení výjimky z ustanovení § 17 odst.5 vyhl.č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů – požárně nebezpečný prostor
  2. vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„dílna se skladem, tříkomorový septik, kanalizační a vodovodní přípojka“

na pozemku st.p.č.5/1, 4, p.č.876, 972 a 949/2 v k.ú.Bavorov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené řízení.

Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání  na místě na den

27. května 2008 (úterý) v 9,00 hodin

se schůzkou pozvaných na odboru výstavby a ÚP MěÚ Vodňany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP, úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00, úterý a pátek 8.00-10.00 hod).

 

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

            Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

            Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

            Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

 

 

Věra Černá

vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst.1  (dodejky)
Václav Lenc, Radomilická 595, 389 01  Vodňany
Město Bavorov, 387 73  Bavorov

účastníci dle § 85 odst.2 (veřejnou vyhláškou)

Radka Lencová, Radomilická 595, 389 01  Vodňany
Město Bavorov, 387 73  Bavorov
E.ON Česká republika s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01  Písek
Petr Prokop, Vitice 18, 389 01  Vodňany
Ilona Prokopová, Svinětice 24, 387 73  Bavorov

 
dotčené správní úřady
MěÚ Vodňany odbor ŽP, nám. Svobody 18, 389 01  Vodňany
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06  České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice
Krajská hygienická stanice České Budějovice územní pracoviště Strakonice, Žižkova 505, 386 01  Strakonice

 
ostatní
Městský úřad Vodňany odbor výstavby a ÚP

 

 
Zodpovídá: Ing. Naděžda Richterová
Vytvořeno / změněno: 23.4.2008 / 23.4.2008 | Úřední deska od-do: 24.4.2008-9.5.2008

Počet návštěv: 1991
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém