Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Usnesení zastupitelstva města

 

Usnesení ZM 8.9.2008

 

 
 

Usnesení

z XII. zasedání zastupitelstva města ve Vodňanech konaného

v pondělí dne 8. září  2008 od 15.15 hodin ve velké zasedací síni

Městského úřadu ve Vodňanech

 

 

1.       ZM schvaluje  obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností s úpravou Čl. 2 bod 2) takto: Období klidu je časový úsek od 04:00 do 06:00 ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a od 02:00 do 06:00 v ostatních dnech.

 

2.       ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

 

3.       ZM schvaluje  rozpočtové změny č. 03/2008 v předloženém znění: zvýšení příjmů o 13,657.993,69 Kč, zvýšení výdajů o 7,497.993,69 a snížení financování o 6,160.000,- Kč.

 

4.       ZM schvaluje změnu svého usnesení č. 8 ze dne 16.6.2008 o prodeji části   stavební parcely č. 216/1 o výměře cca 30m2  v k.ú.Vodňany paní Bernklauové,  a to v tom, že se vypustí část „jako fyzické osobě samostatně podnikající IČ 60093102“ a za předmět prodeje „části stavební parcely č. 216/1 o výměře 30m2“ se doplní „se stavbou bez č.p./č.e s využitím jiná stavba (kolna, chlívek), která stojí na převáděné části pozemku“.

 

5.       ZM  neschvaluje  záměr prodat rodinný dům č.p. 381/II včetně hospodářských staveb a příslušenství  na části stavební parcely č. 700 o výměře cca 1180m2 v k.ú. Vodňany a ukládá městskému úřadu vypracovat studii o možném využití současného areálu městské zahrady.

 

6.       ZM schvaluje  prodej  pozemku dle KN  p.č.  666/23 o výměře 751m2  (pozemek č.4 o výměře 751 m2) v k.ú. Vodňany v ulici Radomilická za účelem výstavby rodinného domu paní Iryně Kunevych, bytem sídl. Škorna 1223, Vodňany 389 01 za kupní cenu 600,-Kč/m2.

Prodej pozemku bude v kupní smlouvě ošetřen:

- o právo zpětné koupě v případě dalšího prodeje pozemku, a to do kolaudace rodinného domu   

- o právo odstoupení od smlouvy, pokud kupující do tří let od nabytí vlastnického práva nezahájí na předmětné nemovitosti výstavbu rodinného domu.

 

7.       ZM  neschvaluje  prodej  pozemkových parcel č. 1096/2 o výměře  665m2  a p.č. 1096/1 o výměře 5226m2 v k.ú. Vodňany,a to paní Blaženě Koubkové, bytem Peroutkova 1778/55, Praha 5 - Smíchov, 150 00.

 

8.       ZM neschvaluje prodej  pozemků  dle KN p.č. 520/3  o výměře 4811m2 a p.č. 520/4 o výměře  619m2 v  k.ú. Vodňany  v místní části - průmyslové zóně Čežárka, a to firmě A.Pöttinger spol. s r.o. , IČ 63249651,  sídlem Čičenická 1284/II, 389 01 Vodňany.

 

9.       ZM neschvaluje výkup vlastnického  podílu 2624/5245 na stavební parcele č. 1162/2 v k.ú. Vodňany  pod obytným domem č.p. 824 a 825 v ulici Budějovická ve Vodňanech od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zastoupené odborem odloučené pracoviště Strakonic, sídlem Velké náměstí 216, 386 01 Strakonice  do vlastnictví  města Vodňany.

 

10.   ZM schvaluje bezúplatný převod pozemkové  parcely č. 706/49 o výměře 429m2  v k.ú. Vodňanyod Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zastoupené odborem odloučené pracoviště Strakonice, sídlem Velké náměstí 216, 386 01 Strakonice do vlastnictví  města Vodňany.

 

11.   ZM schvaluje  směnu pozemků v k.ú Vodňany ve vlastnictví města Vodňany a to:

parcela č.

Výměra m2

využití

528/21

302

Vodní tok umělý

662/12

87

Vodní tok přírodní

1149/38

418

Vodní tok umělý

1202/6

77

Vodní tok umělý

1202/40

85

Vodní tok umělý

1202/41

20

Vodní tok umělý

1202/38

150

Vodní tok umělý

1202/42

61

Vodní tok umělý

1222/5

23

Vodní tok umělý

1222/6

49

Vodní tok umělý

1222/28

92

Vodní tok umělý

1364/8

1325

Vodní tok umělý

1368/6

102

Vodní tok umělý

1485/2

1090

Vodní tok umělý

1839/12

310

Vodní tok přírodní

1932

758

Vodní tok umělý

Celkem

4949

 

za pozemek  p.č. 1283 o výměře 4680mv k.ú. Radčice, který je v majetku státu  ČR - v příslušnosti hospodařit Zemědělské vodohospodářské správy sídlem Rudolfovská 80, 37021 České Budějovice.

Směna pozemků bude provedena s doplatkem 250,-Kč, který doplatí město Vodňany ZVHS.

 

12.   ZM  bere  na vědomí zprávu o plnění povinnosti zahájit stavbu rodinného  domu  do  tří  let od vkladu do KN a o předkupním právu na  pozemek do kolaudace stavby na pozemcích prodaných pro výstavbu rodinných domů s tím, že v případě manželů Hryzbilových se běh lhůty přerušuje do doby vydání územního plánu.

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 14.9.2008 / 12.10.2010

Počet návštěv: 1237
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém