Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Usnesení RM č.8 ze dne 18.04.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 18.04.2011 od 15:30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

 

Usnesení č. 234: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 1/2011 v předloženém znění: Zvýšení příjmů o 4 697 931,00 Kč, zvýšení výdajů o 8 822 894,00 Kč a zvýšení  financování o 4 124 963,00 Kč.

 

Usnesení č. 235: RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19, velikost 1+ 0, zvláštního určení v DPS Vodňany, Elektrárenská 32, pro nájemce paní  Emilii Janovcovou, dosud trvale bytem Vodňany, ČSLA 13 a pověřuje starostu města jejím podpisem. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.05.2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 236: RM schvaluje v předloženém znění  uzavření Dodatku č. 1/2011 k nájemní smlouvě  mezi městem Vodňany a  firmou AGRO Vodňany, a.s. sídlem  Číčenická 1192/II, 389 01  Vodňany uzavřené 23.10.2006 a  pověřuje starostu města jeho podpisem.

Předmětem dodatku  je sjednání zvýšení nájemného u  pronajaté parcely p.č.659  v k.ú. Újezd u Vodňan uvedené v nájemní  smlouvě  ze dne 23.10.2006 na  0,10 Kč/m2/rok.

 

Usnesení č. 237: RM schvaluje v předloženém znění uzavření Dodatku č. 1/2011 k nájemní smlouvě  mezi městem Vodňany a  firmou AGRO Vodňany, a.s. sídlem  Číčenická 1192/II, 389 01  Vodňany uzavřené 22.05.2007 a  pověřuje starostu města jeho podpisem.

Předmětem dodatku jsou pozemkové parcely upravené v katastru nemovitostí v rámci  komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Čavyně.    

Dalším předmětem dodatku je sjednání zvýšení nájemného u všech pronajatých pozemků uvedených v příloze č.1 nájemní smlouvy ze dne 22.05.2007 včetně změněných parcel v k.ú. Čavyně na 0,10 Kč/m2/rok.    

 

Usnesení č. 238: RM schvaluje v předloženém znění  uzavření Dodatku č. 1/2011 k nájemní smlouvě  mezi městem Vodňany a  firmou AGRO Vodňany, a.s., sídlem  Číčenická 1192/II, 389 01 Vodňany uzavřené 15.12.2010 a  pověřuje starostu města jeho podpisem.

Předmětem dodatku je sjednání zvýšení nájemného u pozemkových parcel v k.ú. Vodňany uvedených v nájemní  smlouvě  ze dne 15.12.2010  na 0,10 Kč/m2/rok.

 

Usnesení č. 239: RM schvaluje v předloženém znění uzavření Dodatku č. 1/2011 k nájemní smlouvě  mezi městem Vodňany a panem Miroslavem Marešem, bytem Újezd 12, 389 01  Vodňany uzavřené  5.4.1994 a  pověřuje starostu města jeho podpisem.

Předmětem dodatku je sjednání změny  nájemného u pozemků uvedených v čl.I výše uvedené smlouvy  na  0,10 Kč/m2/rok.

 

Usnesení č. 240: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nově vzniklých pozemkových parcel  dle GP č.232-12/2011 ze dne 21.02.2011, a to pozemkové parcely p.č. 68/3 o výměře 111m2, která jeve  vlastnictví města Vodňany za pozemkovou parcelu p.č. 604/5 o výměře  109m2 vše v k.ú. Újezd u Vodňan, která je ve vlastnictví žadatele pana Josefa Švece, trvale bytem Újezd u Vodňan 14,  389 01 Vodňany.

Směna pozemků  se uskuteční způsobem výměra za výměru bez finančníhovyrovnání.

 

Usnesení č. 241: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemkové parcely p.č.1481/6 o výměře 1252m2 v k.ú. Vodňany  za účelem výstavby rodinného domu panu Václavu Dolejšímu, trvale bytem Pražák 119, 389 01 Vodňany  za kupní cenu 500,-Kč/m2.                 

Prodej pozemku bude v kupní smlouvě ošetřen:

a)       o právo zpětné koupě v případě dalšího prodeje pozemků, a to do kolaudace rodinného domu,

b)       o právo odstoupení od smlouvy, pokud kupující do tří let od nabytí vlastnického práva nezahájí na předmětné nemovitosti výstavbu rodinného domu.

 

Usnesení č. 242: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu p.č. 1771/2 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a panem Petrem Dunovským, trvale bytem Výstavní 1253/II, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p.č. 1771/2 s právem strpění uložení kanalizační   přípojky  k novostavbě  rodinného domu č.p.1253  na  stavební parcele p.č. 2960 v k.ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 243: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely p.č. 1042/4 o výměře  cca  850m2 v k.ú. Vodňany  panu Františku Strnadovi, bytem Tylova 159/II, 389 01 Vodňany.

 

Usnesení č. 244: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely p.č. 1788/11 o výměře cca 48m2 v k.ú. Vodňany manželům Jiřině a Jiřímu Kolářovým, oba bytem  Pražák 66, 389 01 Vodňany.

 

Usnesení č. 245:  RM  schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o servisu výtahů s firmou Bohumil Placer-Servis výtahy, Blahoslavova 14, České Budějovice, IČ: 10267794 v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 

Usnesení č. 246: RM schvaluje  prodloužení  nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v č.p. 845 v ulici Kodádkova, Vodňany, uzavřené s Tomášem Melicherem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.05.2011 na dobu určitou do 30.04.2012.

 

Usnesení č. 247: RM schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v č.p. 1220 na sídlišti Škorna, Vodňany uzavřené s Lenkou Havlíkovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 01.05.2011 na dobu určitou do 30.04.2012.

 

Usnesení č. 248: RM schvaluje ukončení  nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7  v č.p. 24 v ulici A. Křížka, Vodňany uzavřené s Michaelou Šaškovou a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí 30.04.2011.

 

Usnesení č. 249: RM schvaluje uzavření dohody o ukončení pronájmu domu č.p. 35 na st. parcele č.50 v k.ú. Újezd u Vodňan s Milošem Profantem Újezd 3, Vodňany, IČ: 40719545 a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí 30.04.2011.

 

Usnesení č. 250: RM po splnění všech zákonných ustanovení, ve věci zveřejnění záměru pronájmu, schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem  domu č.p. 35 na st. parcele č. 50 v k.ú. Újezd u Vodňan s jediným zájemcem Pavlínou Profantovou, Újezd 3, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako s původním nájemcem Milošem Profantem na dobu neurčitou od 01.05.2011.

 

Usnesení č. 251: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor restaurace Zlatý soudek v č.p. 22 v ulici Mokrého ve Vodňanech s Karlem Jarmarem, Výstavní 1031, Vodňany, IČ: 87645271 v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 252: RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s HZS Jihočeského kraje, IČ: 70882835 ze dne 03.12.2004 v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 253: RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě s  ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ: 75151511 ze dne 27.03.2002 v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 254: RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 4 v č.p. 110 na náměstí 5. května ve Vodňanech Jaroslavě a Janu Mastilovým v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 255: RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č. 3 v č.p. 824 v ulici Budějovická ve Vodňanech Pavlíně Galbové v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 256: RM  schvaluje Pravidla pro postup hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany v předloženém znění.

 

Usnesení č. 257: RM doporučuje zastupitelstvu města  schválit  poskytnutí  finančního příspěvku v částce 5.000,- Kč na opravu domu č.p. 39, KN st. 133 v k.ú. Vodňany, který je nemovitou kulturní památkou č. rejstř. 4440, vlastníku p. Jaroslavu Princovi. Příspěvek bude poskytnut v souladu  se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.  

 

Usnesení č. 258: RM schvaluje vymáhání dlužné částky ve výši 292.735,20 Kč s příslušenstvím od firmy ŠTIKAR & PARTNERS spol.s r.o., IČ: 270 83 420, se sídlem Na Šťáhlavce 1101/20, Praha 6 - Dejvice. Úkonům s tím spojeným zplnomocňuje Mgr. Miloslava Půbala, advokáta, Advokátní kancelář Vimperk, ulice  l. máje 116, Vimperk a pověřuje starostu města podpisem plné moci.

 

Usnesení č. 259: RM schvaluje smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem mezi městem Vodňany a AQUILEIA BOHEMORUM s.r.o., Jiráskova 217, 38901 Vodňany IČ: 26210321 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 260: RM schvaluje smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem mezi městem Vodňany a Auto Šíma, s.r.o., Číčenická 1213, 38901 Vodňany IČ: 24823775 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 261: RM schvaluje v předloženém znění Smlouvu o odstranění odpadu – svozu odpadu pro město Vodňany na rok 2011 mezi městem Vodňany a RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., Stožická 1241/3, 389 01 Vodňany uzavřenou na základě ,,Smlouvy o převedení práv a povinností původce komunálních odpadů ve městě Vodňany“ ze dne 06.10.1993 mezi městem Vodňany a RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 262: RM schvaluje v předloženém znění Smlouvu o odstranění odpadu – uložení odpadu pro město Vodňany na rok 2011 mezi městem Vodňany a RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o., Stožická 1241/3, 389 01 Vodňany uzavřenou na základě ,,Smlouvy o převedení práv a povinností původce komunálních odpadů ve městě Vodňany“ ze dne 06.10.1993 mezi městem Vodňany a RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 263: RM ukládá Ing. Aleši Hutařovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MěÚ Vodňany, prošetřit podmínky nájemní smlouvy na byt č. 18 na sídl. Škorna 1223  ve Vodňanech a navrhnout postup v souvislosti se zjištěním kontrolního výboru ze dne 08.04.2011.

 

Usnesení č. 264: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Vodňany ve výši 24.700,- Kč na zajištění celoroční činnosti a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 265: RM schvaluje v předloženém znění Darovací smlouvu (souprava dýchacích přístrojů 2 ks) mezi Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 04 České Budějovice a městem Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 266: RM schvaluje revitalizaci aleje v rámci projektu ,,Alej na Benďáku“ na pozemcích, pozemkové parcely p.č. 1789 a p.č. 1840,  ve vlastnictví města Vodňany.

 

Usnesení č. 267: RM revokuje usnesení č. 207 ze dne 04.04.2011 z důvodu odstoupení Bc. Jaroslava Berga od původně navrhovaného smírného řešení sporu.

 

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2011 / 2.5.2011

Počet návštěv: 1219
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém