Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.6 21.03.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 21.03.2011 od 15:30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

 

Usnesení č. 179: RM  neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úpravu městského bytu pro nájemce Michala Kvěcha, Kodádkova 508, Vodňany.

 

Usnesení č. 180: RM schvaluje zpětvzetí výpovědi, kterou město dalo Monice Sladké dne 16.2.2011 pro neplacení úhrad  spojených s užíváním bytu č. 22 v č.p.1223 na sídlišti Škorna  ve Vodňanech. Monika Sladká dlužnou částku včetně penále uhradila.

 

Usnesení č. 181: RM bere na vědomí výpověď nájmu garáže v č.p. 98/100 v ulici Jiráskova ve Vodňanech od nájemce Pavlíny Borovkové, Smetanova 852, Vodňany. Nájemní vztah skončí vzhledem k datu došlé výpovědi 30.6.2011.

 

Usnesení č. 182: RM neschvaluje odkoupení zhodnocení bytu č. 4 v č.p. 754 v ulici Waldhauserova  uplatňované  Jitkou Rozvoralovou, Smetanova 602, Zliv.

 

Usnesení č. 183: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v domě  č.p. 963 Zeyerovy sady, Vodňany mezi Městským kulturním střediskem Vodňany, Zeyerovy sady 963, Vodňany, IČ: 00367885 a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, Praha 1, IČ: 47116617 v předloženém znění.

 

Usnesení č. 184: RM revokuje svoje usnesení č. 163 z  28.2.2011 týkající se ukončení nájmu bytu s nájemcem Michaelou Krpalovou.

 

Usnesení č. 185: RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 21 v č.p 24 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech s nájemcem Michaelou Krpalovou a pověřuje starostu města jejím podpisem. Pronájem skončil 28.2.2011.

 

Usnesení č. 186: RM schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu bytu č. 1 v č.p 845 v ulici Kodádkova ve Vodňanech s nájemcem Andreou Gažíkovou a pověřuje starostu města jejím podpisem. Pronájem skončí 31.3.2011.

 

Usnesení č. 187: RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Mateřskou školou Vodňany, Smetanova 204, se sídlem Smetanova 204, 389 01 Vodňany, IČ: 63289971 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 188: RM schvaluje předložený  návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na parcele p.č.701/3 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění nového optického kabelu pod názvem stavby ,,3G_BH1_J_ST_STVOD_OK na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1.600 ,- Kč +DPH.

 

Usnesení č. 189: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na parcele p.č.1771/2 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového vedení NN pod názvem stavby ,,Vodňany – Na Žabce, p. Šesták – kabelová smyčka do 35m na výše uvedené  parcele.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 3.000 ,- Kč +DPH.

 

Usnesení č. 190: RM na základě žádosti paní Jany Pawlitschkové, bytem Radčice 64, 389 01 Vodňany souhlasí s bezúplatným umístěním včelstev na části parcely p.č.106/1 o výměře cca 4m2 v k.ú. Radčice u Vodňan.

 

Usnesení č. 191: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na parcelu p.č.1221 o výměře 8366m2, druh pozemku – trvalý travní porost v k.ú. Libějovice mezi městem Vodňany a panem Stanislavem Petráškem, bytem Krtely 29, 384 11  Netolice a  pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je pronajmutí parcely p.č.1221 o výměře 8366m2 v k.ú. Libějovice za účelem zemědělské výroby za nájemné 0,10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s přihlédnutím k vegetačnímu období.

 

Usnesení č. 192: RM schvaluje v předloženém znění uzavření Dodatku č. 1/2011 k nájemní smlouvě  mezi městem Vodňany a Zemědělským družstvem Chelčice, Zahorčí 106, 389 01  Vodňany uzavřené  25.10.2005 a  pověřuje starostu města jeho podpisem.

Předmětem dodatku je sjednání zvýšení nájmu u pozemků uvedených v čl.II výše uvedené smlouvy  na  0,10 Kč/m2/rok.

 

Usnesení č. 193: RM schvaluje v předloženém znění  uzavření Dodatku č. 1/2011 k nájemní smlouvě  mezi městem Vodňany a Zemědělským družstvem Chelčice, Zahorčí 106, 389 01  Vodňany uzavřené 30.12.2005 a  pověřuje starostu města jeho podpisem.

Předmětem dodatku je sjednání nájmu na dobu určitou do 31.12.2021 k pozemkovým parcelám p.č.129/7 o výměře 34499m2, p.č. 129/8 o výměře 1871m2, p.č.129/9 o výměře 1007m2  a p.č. 129/10 o výměře 32276m2 (vše dle PK) v k.ú.Truskovice z důvodu  žádosti ZD Chelčice  o dotaci na rekonstrukci  ovocných sadů.     

Dalším předmětem dodatku je sjednání zvýšení nájemného u všech pronajatých pozemků uvedených v příloze č. 1 nájemní smlouvy ze dne 30.12.2005 na 0,10 Kč/m2/rok.

 

Usnesení č. 194: RM schvaluje návrh podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k poskytnuté dotaci  z Integrovaného operačního programu  - Rozvoj služeb eGovernmentu pro ORP Vodňany  reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06886 v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Usnesení č. 195: RM bere na vědomí Protokol čj. ČŠIC – 162/11-C o státní kontrole dodržování  vybraných ustanovení školského zákona vykonávané podle §174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb v  Základní škole Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice.

 

Usnesení č. 196: RM schvaluje použití prostředků získaných odvodem 6 – 20% výtěžku provozovatelů výherních hracích přístrojů za rok 2010 v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů na příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost.  

 

Usnesení č. 197: RM schvaluje odpisový plán Centra sociální pomoci Vodňany pro rok 2011.

 

Usnesení č. 198: RM schvaluje odpisový plán Městského muzea a galerie ve Vodňanech pro rok 2011.

 

Usnesení č. 199: RM schvaluje odpisový plán Městského kulturního střediska Vodňany pro rok 2011.

 

Usnesení č. 200: RM schvaluje Základní škole Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice čerpání rezervního fondu ve výši 1.982.879,00 Kč. 

 

Usnesení č. 201: RM schvaluje rozdělení výsledku hospodaření (dále jen VH) za rok 2010 příspěvkovým organizacím města následujícím způsobem:

Střednímu odbornému učilišti služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II převod VH ve výši 138 373,65 Kč do rezervního fondu ve výši 88 373,65 Kč a do fondu odměn ve výši 50 000,00 Kč.

Gymnáziu Vodňany převod VH ve výši 311 232,15 Kč do rezervního fondu ve výši 62 246,15 Kč a do fondu odměn ve výši 248 986,00 Kč.

Mateřské škole Vodňany, Smetanova 204 převod VH ve výši 181 785,20 Kč do rezervního fondu ve výši 121 785,20 Kč a do fondu odměn ve výši 60 000,00 Kč.

Základní škole Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice převod VH ve výši 154 361,38  Kč do rezervního fondu ve výši 79 361,38 Kč a do fondu odměn ve výši 75 000,00 Kč.

Základní škole Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice převod VH ve výši 114 372,85 Kč do rezervního fondu ve výši 58 372,85 Kč a do fondu odměn 56 000,00 Kč.  

Městskému muzeu a galerii Vodňany převod VH ve výši 50 616,07 Kč do rezervního fondu ve výši 30 616,07 Kč a do fondu odměn ve výši 20 000,00 Kč.

Městské knihovně Vodňany převod VH ve výši 16 287,48 Kč do rezervního fondu ve výši 10 287,48 a do fondu odměn ve výši 6 000,00 Kč.

Městskému kulturnímu středisku Vodňany, Zeyerovy sady 963, převod VH ve výši 154 559,47 Kč do rezervního fondu ve výši 124 559,47 Kč a do fondu odměn ve výši 30 000,00 Kč.

Centru sociální pomoci Vodňany převod VH ve výši 532 651,37 Kč do rezervního fondu.

 

Usnesení č. 202: RM schvaluje Ceník města Vodňany pro rok 2011 za svoz a uložení komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání včetně penalizace a splatnosti. Ceny zůstávají  na úrovni roku 2010.

 

Usnesení č. 203: RM schvaluje výpověď Smlouvy o poskytování služeb ev. č. 9878/0000/05 (spr.-32-2005) uzavřenou mezi ČD-Telematika a.s., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ: 61 45 94 45 a  městem Vodňany dne 31.10.2005, na základě usnesení Rady města č. 2292.

 

Usnesení č. 204: RM schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na parcele p.č. 694/8 v k.ú. Vodňany, sídliště Škorna před domem čp. 1193 ve Vodňanech pro vozidlo SPZ: 4C6 4649, přepravující pana Václava Babického, držitele průkazu ZTP č. 385930.

 

Usnesení č. 205:  RM jmenuje výběrovou komisi pro výběr nájemce restaurace Zlatý soudek ve složení: 

předseda:  pan Josef Kubička

členové:  paní Petra Buchtelová, pan Petr Čapek, pan Ing. Jiří Janšta, pan Ing. Jiří Kulík, pan Ing. Eduard Levý, pan Miloš Štěpnička

 

Usnesení č. 206: RM jmenuje 1. místostarostu pana Karla Burdu jako svého zástupce do poroty pro hodnocení letošního ročníku Ceny Petra Parléře.

 

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2011 / 31.3.2011

Počet návštěv: 1059
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém