Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.4 28.02.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 28.02.2011 od 15.30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 161: RM schvaluje podání žádostí o finanční podporu do Grantového programu Jihočeského kraje a pověřuje starostu města jejich podpisem:

1)GP Podpora živé kultury –  21. Vodňanské rybářské dny

2)GP Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku – Lezecká stěna ve Vodňanech

3)GP Zlepšování veřejného osvětlení  v obcích – Snížení provozních nákladů veřejného osvětlení ve Vodňanech

4)GP Nemovité kulturní památky 2011 – Kaplička u rybářské školy

5)GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do věku  3 let – Úpravy venkovních prostor MŠ Smetanova Vodňany

6)GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do věku  3 let – Výměna oken a rekonstrukce umýváren MŠ Smetanova Vodňany

7)GP Rekonstrukce stávajících sportovišť - Rekonstrukce tenisových kurtů Blanice – Vodňany

8)GP Rekonstrukce stávajících sportovišť – Rekonstrukce vodňanských sportovišť

9)GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemích komunikacích – Zvýšení bezpečnosti na křižovatce „U Koníčka“ Vodňany

10)   GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemích komunikacích – Informační ukazatele rychlosti do Vodňan

11)   GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do věku  3 let – Vybavení tříd MŠ  Smetanova  Vodňany

 

Usnesení č. 162: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 33, velikosti 1+1,  zvláštního určení v DPS, Vodňany, Elektrárenská 32, pro nájemce paní Zdeňku Polanskou, dosud trvale bytem Vodňany, Heritesova 60 a pověřuje starostu města podpisem schválené smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.3.2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 163: RM bere na vědomí ukončení nájmu na byt č.21 v ulici Elektrárenská  č.p.28 s paní Michaelou Krpalovou. Nájem bude ukončen k 30.4.2011.

 

Usnesení č. 164: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt č.9, tř.B, v domě č.p. 852 v ulici Smetanova ve Vodňanech  pro nájemce Marii Beranovou, dosud trvale bytem  Dr. Hajného 718, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1.3.2011 do 29.2.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 165: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt č.15, tř. B, v domě č.p. 28 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech  pro nájemce Miroslava Mahelku, dosud trvale bytem  Rábín 82, Malovice a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1.3.2011 do 29.2.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 166: RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt č.9, tř. B,  v domě č.p. 28 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech  pro nájemce Blanku Velkovou, dosud trvale bytem  Míru 697, Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1.3.2011 do 29.2.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve  výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 167: RM schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě neinvestičních výdajů mezi městem Vodňany a obcí  Čepřovice za žáky plnící si povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městem Vodňany a mající místo trvalého pobytu v obci Čepřovice, místních částech Jiřetice a Koječín a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 168: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání sportovní komisí pro vybrané sportovní aktivity TJ Sokol Pražák a pověřuje starostu města podpisem smluv:

1.

TJ Sokol Pražák

5 000 Kč

Evropský pohár družstev žen v metané

2.

TJ Sokol Pražák

15 000 Kč

37. ročník orientačního běhu Vodňanský kapr – Memoriál Antonína Reidingera

3.

TJ Sokol Pražák

5 000 Kč

Evropský pohár družstev mužů v metané

 

Usnesení č. 169: RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání sportovní komisí pro:

1.

TJ Sokol Pražák

jarní turnaj v metané

2.

TJ Sokol Pražák

3. ročník Memoriálu Antonína Reidingera v kopané

3.

TJ Sokol Pražák

činnost oddílu kopané TJ Sokol Pražák v roce 2011

 

Usnesení č. 170: RM schvaluje výběr zhotovitele na provedení forenzního auditu Městského hospodářství Vodňany, spol. s r.o. společnost ÚČTOSERVIS BRNO, spol. s r.o. Strážnická 4, 627 00 Brno a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 171: RM schvaluje rozpočtové opatření Centra sociální pomoci Vodňany, a to převod finančních prostředků z položky rozpočtu č. 5169 Nákup ostatních služeb do položky rozpočtu č. 5362 Platby daní a poplatků ve výši 68 000,- Kč.

 

Usnesení č. 172: RM bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora č. 86/2011 o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2010 účetní jednotkou – příspěvkovou organizací CSP Vodňany.

 

Usnesení č. 173: RM  schvaluje  předložený návrh smlouvy o poskytnutí dat a geodat pro účely urbanisticko – architektonické soutěže, uzavřenou mezi Městem Vodňany (odběratel) a Společností Petra Parléře, o.p.s., se sídlem Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6 (dodavatel) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. září 2011. Data a geodata budou poskytnuta společnosti bezúplatně pro účely soutěže pod názvem „CENA  PETRA  PARLÉŘE 2011 – 9. ročník“.

 

Usnesení č. 174: RM schvaluje pokácení dřevin rodu Thuja na parcele č. 1044/1 dle KN ve vlastnictví města Vodňany v počtu 64 ks a obvodu kmene ve výšce 130 cm do max. 70 cm a zároveň schvaluje Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Městem Vodňany a panem Milanem Příplatou, který provede pokácení a odstranění dřevin a pověřuje starostu města podpisem dohody.

 

Usnesení č. 175: RM odkládá schválení nových Pravidel pro vysílání městského rozhlasu ve Vodňanech.

 

Usnesení č. 176: RM jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění do funkce člena komise výstavby a ÚP  pana Václava Heřmana a do funkce člena dopravní komise pana Zdeňka Hrušku s účinností od 1.3.2011.

 

Usnesení č. 177: RM schvaluje uzavření Dohod o provedení práce mezi Městem Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a koordinátorkami Strategického plánu města Vodňany Mgr. Lenkou Fendrychovou, Mgr. Janou Jíchovou, Bc. Lindou Krajčovič a Michaelou Lencovou a pověřuje starostu města jejich podpisem.

 

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2011 / 14.3.2011

Počet návštěv: 1037
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém