Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.3 14.02.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 14.02.2011 od 15.30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 127: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1, zvláštního určení v DPS Vodňany, Elektrárenská 32, pro nájemce manžele Josefa a Ludmilu Brusovy, dosud trvale bytem Vodňany, Mokrého 170 a pověřuje starostu města jejím podpisem. Nájemní smlouva bude uzavřena  od 1.3.2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 128: RM schvaluje na základě doporučení pracovní skupiny Programu prevence kriminality přidělení příspěvku Občanskému sdružení Prevent, Jihočeský streetwork Prevent, Strakonice, Heydukova 349, na projekt terénní sociální práce pro rok 2011, ve výši  20.000,-Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 129: RM schvaluje žádost pracovní skupiny Programu prevence kriminality o předložení zprávy o činnosti pedagogů, kteří jsou pověřeni činností prevence kriminality ve školách, jejichž zřizovatelem je město Vodňany.

 

Usnesení č. 130: RM  schvaluje předložený  návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na  p.č. 680/3 a p.č. 681/2 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového vedení NN a uzemnění pod názvem stavby ,,Vodňany: Ve Stodolách - kabelové  vedení NN“ na výše uvedených  parcelách.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 35.800 ,- Kč +DPH.

 

Usnesení č. 131: RM schvaluje předložený návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 396 v k.ú. Čavyně mezi městem Vodňany a společností  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je umístění  nového venkovního vedení VN pod názvem stavby ,,Čavyně – VN, připojení nové TS Štěrkopísky “ na výše uvedené   parcele.

 Věcné břemeno se zřizuje úplatně  za 1.000,- Kč +DPH.

 

Usnesení č. 132: RM po projednání v komisi výstavby a ÚP a komisi majetkové a bytové nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemkových  p.č.651/4 o výměře cca 12m2 a p.č. 651/10 o výměře cca 13m2 v k.ú. Vodňany, a to panu Stanislavu Maškovi, bytem Radomilická 1245, 389 01 Vodňany za účelem výstavby přístřešku pro osobní automobily.

 

Usnesení č. 133: RM po projednání v komisi výstavby a ÚP a komisi majetkové a bytové doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemkové parcely dle PK p.č.641 o výměře 280m2 a parcely dle KN p.č. 554/6 o výměře 441m2 v k.ú. Chelčice, a to firmě ZEMCHEBA, s.r.o., se sídlem Chelčice 106, 389 01 Vodňany,  IČ: 25174797 za kupní cenu 100,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.

 

Usnesení č. 134: RM  po projednání v komisi výstavby a ÚP a komisi majetkové a bytové nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemkové parcely dle PK p.č.575 o výměře 13475 m2 a parcely dle PK p.č. 572 o výměře 1440 m2 v k.ú. Chelčice, a to firmě ZEMCHEBA, s.r.o. sídlem Chelčice 106, 389 01 Vodňany  IČ: 25174797.

 

Usnesení č. 135: RM  schvaluje  zveřejnění záměru na prodej pozemkové parcely dle KN č. 72/1 v k.ú. Vodňany. Za podmínky, že kupující uspokojivě vyřeší odkanalizování dešťové vody ze stavebních pozemků č. 573  a č. 574/2 v k.ú Vodňany. Minimální cena pozemku bude 600,-Kč/m2

 

Usnesení č. 136: RM schvaluje zpětvzetí výpovědi, kterou město dalo Vlastimilu Říhovi dne 11.10.2010 pro neplacení úhrad spojených s užíváním bytu č. 7 v č.p. 509 v ulici Kampanova  ve Vodňanech. Vlastimil Říha dlužnou částku včetně penále uhradil.

 

Usnesení č. 137: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č.20  v č.p. 28 v ulici Elektrárenská, Vodňany uzavřené s Gabrielou Fošumovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.3.2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 138: RM  schvaluje prodloužení  nájemní smlouvy na pronájem bytu č.8  v č.p. 852 v ulici Smetanova, Vodňany uzavřené s Marcelou Pišingerovou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1.2.2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 139: RM  schvaluje  podání výpovědi z nájmu bytu č. 22 v č.p. 1223 na sídlišti Škorna ve Vodňanech Monice Sladké v předloženém znění.

 

Usnesení č. 140: RM bere na vědomí předloženou změnu ceny navýšenou o roční míru inflace za servisní služby poskytované při provozování výtahu na poliklinice firmou OTIS a.s., Jana Opletala 1279, Břeclav, IČ: 42324254 a pověřuje starostu města podpisem oznámení o změně ceny u smlouvy č. J0316.

 

Usnesení č. 141: Rada města:

a) schvaluje podání žádosti o finanční podporu do ROP NUTS II  Jihozápad – 13. výzva  s názvem „Revitalizace středu města Vodňany“ a pověřuje starostu města podpisem žádosti včetně všech povinných příloh.     

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční zajištění pro realizaci akce, na kterou  bude město žádat o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad NUTS II.

 

Usnesení č. 142: RM schvaluje uzavření partnerských smluv k projektu „Workshop představitelů měst Visegradské čtyřky na téma strategické plánování rozvoje“ s těmito partnerskými městy:

1. Smlouva mezi městem Vodňany a  městem Sieraków nad Warta - Polská republika

2. Smlouva mezi městem Vodňany a městem Kisbér - Maďarská republika

3. Smlouva mezi městem Vodňany a městem Oravský Podzámok - Slovenská republika

Rada města pověřuje starostu města podpisem partnerských smluv.

 

Usnesení č. 143: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání kulturní komisí pro tyto žadatele a pověřuje starostu města podpisem smluv:

1.

Sbor dobrovolných hasičů Křtětice

3 000 Kč

oslavy Mezinárodního dne dětí

2.

Sbor dobrovolných hasičů Křtětice

1 500 Kč

stavění máje

3.

Vodňanská kapela Vodňany

15 000 Kč

koncertní činnost pro město

4.

Dům dětí a mládeže Strakonice

30 000 Kč

akce určené především dětem a mládeži z Vodňanska

5.

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků „Vitoraz“ Vodňany

6 500 Kč

udržování historie a tradic Českého baráčnictva ve městě a Jihočeském kraji

6.

Český svaz chovatelů, ZO č. 2, okrasné ptactvo, Vodňany

3 500 Kč

chovatelství okrasného ptactva v našich podmínkách

7.

Sbor dobrovolných hasičů Radčice

1 000 Kč

Dětský den

8.

Sbor dobrovolných hasičů Radčice

1 000 Kč

Vítání jara

9.

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vodňany

13 000 Kč

letní tábor 2011

10.

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Vodňany

3 500 Kč

Babí léto se skauty

11.

Michal Brož, Vodňany

28 000 Kč

Festa De La Pohoda 2011, benefiční festival rockových skupin

12.

Michal Brož, Vodňany

6 000 Kč

hudební produkce začínajících vodňanských skupin v RB Pohoda

13.

Pěvecký sbor Regina, Vodňany

33 000 Kč

účast na Mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc 2011, uspořádání II. Vodňanského festivalu pěveckých sborů 2011

14.

Mateřská škola „Sluníčko“ Vodňany s.r.o.

2 400 Kč

projekt „Připravenost dítěte na vstup do základní školy“

15.

Nadační fond Gymnázia Vodňany

5 000 Kč

Vodňanský vědomostní víceboj

16.

Nadační fond Gymnázia Vodňany

10 000 Kč

Majáles 2011

17.

Klub Vodňanských výtvarníků

3 600 Kč

výstava Klubu vodňanských výtvarníků v Městské galerii

18.

„I MY“ Společnost pro podporu lidí s postižením o.s., Soběslav

8 000 Kč

poskytování terénních služeb rané péče ve Vodňanech

19.

Římskokatolická farnost Vodňany

8 000 Kč

letní hudební a taneční večer na parkánu

20.

Římskokatolická farnost Vodňany

2 100 Kč

Babí léto pro seniory

21.

Římskokatolická farnost Vodňany

8 000 Kč

pouťová zábava na parkáně

22.

Sbor dobrovolných hasičů Pražák

4 000 Kč

Hasičské mládí – tradiční dětský den

23.

Sbor dobrovolných hasičů Pražák

1 500 Kč

stavba máje

24.

Ing. Blanka Vykusová, CSc., Vodňany

23 000 Kč

Vodňanské hrátky pro malé i velké 2011

25.

Vodňany žijou, o.s.

30 000 Kč

celoroční kulturní akce Vodňany žijou 2011

26.

Pionýrská skupina Kampanus Vodňany

10 000 Kč

projekt Tvoříme velké věci

27.

Pionýrská skupina Kampanus Vodňany

6 000 Kč

letní tábor Stálkov 2011

28.

Pionýrská skupina Kampanus Vodňany

10 000 Kč

Kdo si hraje nezlobí 2011

29.

Institut Váši Příhody Vodňany

10 000 Kč

Mezinárodní interpretační přehlídka a hudební festival Váši Příhody „Nové evropské talenty“

 

Usnesení č. 144: RM doporučuje zastupitelstvu města Vodňany schválení finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání kulturní komisí pro:

1.

Vodňany žijou, o.s.

98 000 Kč

multižánrový festival Vodňany žijou 2011

 

Usnesení č. 145: RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport,  kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání kulturní komisí pro:

1.

NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Jihlava

zajištění konzultační činnosti pro oblast bezbariérového užívání veřejné infrastruktury ve správním obvodu města Vodňany

2.

Jan Petrášek, Vodňany

činnost kapely Tosiro

3.

Sbor dobrovolných hasičů Radčice

vyčištění požární nádrže a přepadové stoky v obci Radčice

4.

Nadační fond Gymnázia Vodňany

adaptační kurz

5.

Klub vodňanských výtvarníků

výstava partnerského Towarzyszenie Artystyczne Drzewce Sieraków

6.

Klub vodňanských výtvarníků

výtvarná dílna a výstava v partnerském Wartbergu k výročí 900 let města

7.

Pionýrská skupina Kampanus Vodňany

nájemné za prostory pro činnost 2011

8.

Karel Šimánko, Vodňany

provoz hudební skupiny Kaste Opp

9.

Mgr. Šárka Zahradníčková, Vodňany

nahrání CD Macheta – Half Awake

10.

Nadační fond Gymnázia Vodňany

maturitní ples 2011

 

Usnesení č. 146: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání sportovní komisí pro tyto žadatele a pověřuje starostu města podpisem smluv:

1.

Valerie Eningerová, Vodňany

5 540 Kč

podpora celoroční triatlonové a běžecké přípravy

2.

Basketbalový klub Vodňany

1 500 Kč

pořádání basketbalového turnaje neregistrovaných hráčů a mládeže, zajištění činnosti klubu

3.

Jezdecký klub Újezd

3 000 Kč

jezdecké parkurové závody

4.

HC Vodňany, o.p.s.

10 000 Kč

podpora ledního hokeje – navázání na tradice ledního hokeje ve Vodňanech a účast v okresní soutěži v roce 2011

5.

Martin Jareš, Vodňany (NK Vodňany AB)

9 000 Kč

příspěvek na celoroční činnost klubu a turnaje v nohejbale v roce 2011

6.

Michal Trobl, Libějovice

10 000 Kč

12. Motosprint Vodňan

7.

Mgr. Radek Čejka, Vodňany

5 000 Kč

vodňanský florbalový turnaj – kategorie žákovská, juniorská a kategorie mužů (březen - červen 2011)

8.

Mgr. Radek Čejka, Vodňany

5 000 Kč

vodňanský florbalový turnaj – kategorie žákovská, juniorská a kategorie mužů

(listopad – prosinec 2011)

9.

Mgr. Radek Čejka, Vodňany

5 000 Kč

výuka florbalu pro žáky a juniory

(leden – červen 2011)

10.

Mgr. Radek Čejka, Vodňany

5 000 Kč

výuka florbalu pro žáky a juniory

(září – prosinec 2011)

11.

Mgr. Radek Čejka, Vodňany

5 000 Kč

florbalový camp pro žáky a juniory

12.

TJ Karate České Budějovice

20 000 Kč

podpora celoroční činnosti oddílu TJ Karate Vodňany

13.

TJ Karate České Budějovice

20 000 Kč

podpora celoroční činnosti oddílu Sport Karate Vodňany

14.

Tenisový klub Vodňany

10 000 Kč

účast v krajském přeboru II v tenisu, pravidelné turnaje členů a veřejnosti v roce 2011

15.

TJ Sokol Vodňany

10 000 Kč

účast a pořádání turnajů mládeže krajské a republikové úrovně ve stolním tenise

16.

TJ Sokol Vodňany

2 000 Kč

cvičení ve vodě – na závěr celoročního cvičení rodičů a dětí

17.

TJ Sokol Vodňany

2 000 Kč

49. ročník turnaje O vodňanského kapra ve stolním tenise

18.

TJ Sokol Vodňany

2 500 Kč

6. ročník turnaje neregistrovaných ve stolním tenise

19.

TJ Sokol Vodňany

1 000 Kč

turnaj neregistrovaných družstev v odbíjené

20.

TJ Sokol Vodňany

3 000 Kč

13. ročník turnaje neregistrovaných v badmintonu

21.

TJ Sokol Vodňany

11 500 Kč

výcvik a trénink mládeže badmintonového oddílu

22.

TJ Sokol Vodňany

3 000 Kč

letní týdenní výměnné soustředění mládeže badmintonového oddílu

23.

TJ Sokol Vodňany

5 000 Kč

trénink florbalového mužstva FBC Sokol Vodňany ve Víceúčelové hale ve Vodňanech

24.

TJ Sokol Vodňany

1 500 Kč

tématická sportovní odpoledne v rámci celoročního cvičení rodičů a dětí

25.

TJ Sokol Vodňany

1 500 Kč

11. ročník sportovního odpoledne mládeže badmintonového oddílu

26.

TJ Sokol Vodňany

10 000 Kč

organizování turnajů a účast na turnajích krajské a republikové úrovně v badmintonu

27.

TJ Sokol Vodňany

6 000 Kč

cvičení rodičů a dětí – obnova cvičebního nářadí

28.

TJ Sokol Vodňany

5 000 Kč

účast družstva TJ Sokol Vodňany ve III. lize ve stolním tenise

29.

TJ Sokol Vodňany

1 000 Kč

3. ročník vodňanského přeboru smíšených družstev v badmintonu

30.

TJ Sokol Vodňany

2 000 Kč

2. ročník přeboru družstev neregistrovaných hráčů ve stolním tenise

31.

Zájmový klub metané Vodňany

35 000 Kč

podpora celoroční činnosti:

-          mezinárodní turnaj v metané Letní pohár ZKM Vodňany 27.8.2011 v 8,00 hod. a ve 13,30 hod.

-          40. ročník mezinárodního turnaje v metané o Vodňanského kapra 5.2.2011

-          mezinárodní turnaj mixů v metané na sport. areálu Blanice 26.6.2011

-          turnaje mládeže v metané na Sportareálu Blanice 3.6., 17.6., 2.9.2011

-          vybavení mládežnických družstev metané

32.

Český kynologický svaz, základní kynologická organizace č. 119, Vodňany

10 000 Kč

Vodňanské „PSÍ KUSY“

33.

SK Vodňany, oddíl kanoistiky

8 000 Kč

předmájový běh městem

34.

Sbor dobrovolných hasičů Pražák

4 000 Kč

soutěž veteránů a memoriál Věry Vondrové

 

Usnesení č. 147: RM doporučuje zastupitelstvu města Vodňany schválení finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání sportovní komisí pro:

1.

Fotbalový klub Vodňany

410 000 Kč

zabezpečení pravidelné sportovní činnosti mládežnických družstev v roce 2011

2.

TJ Sokol Vodňany

80 000 Kč

podpora celoroční činnosti TJ – úhrada provozních nákladů sokolovny

 

Usnesení č. 148: RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání sportovní komisí pro:

1.

Michal Vlček, Vodňany (šipkařský klub Kapr)

5. ročník vánočního turnaje jednotlivců a dvojic mužů a žen v šipkařském sportu v roce 2011

2.

TJ Sokol Vodňany

15. ročník turnaje O vodňanského kapra v badmintonu

3.

TJ Sokol Vodňany

pořádání florbalových turnajů v rámci mistrovských utkání v roce 2011

4.

TJ Sokol Vodňany

turnaj v sálové kopané pořádaný oddílem metané

5.

TJ Sokol Vodňany

sportovní víkend s aerobikem

6.

TJ Sokol Vodňany

jarní příprava a údržba Sokolské louky – sportoviště pro veřejnost města Vodňan

7.

Nadační fond Gymnázia Vodňany

vodácká výuka na Blanici

8.

Nadační fond Gymnázia Vodňany

sportovní den gymnázia

9.

Český kynologický svaz, základní kynologická organizace č. 119, Vodňany

kynologický závod O vodňanský pohárek 2011

10.

Český kynologický svaz, základní kynologická organizace č. 119, Vodňany

kynologický závod O vodňanského kapra 2011

11.

SK Vodňany, oddíl kanoistiky

seriál 6 pochodů Tak ahoj, podzime, zimo

12.

Pionýrská skupina Kampanus Vodňany

lezecké centrum Vodňany

 

Usnesení č. 149: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost pro následujícího žadatele a pověřuje starostu města podpisem smlouvy:

1.

Eduard Kubelka, Vodňany

1 500 Kč

turnaj smíšených družstev ve volejbalu

 

Usnesení č. 150: RMschvalujepřevedení nevyčerpané části finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč, poskytnutého Ing. Blance Vykusové, CSc., Vodňany na Vodňanské hrátky pro malé i velké 2010, do roku 2011 na Vodňanské hrátky pro malé i velké 2011 a pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě č. SKZ64/2010.

 

Usnesení č. 151:  RM schvaluje odpisový plán Základní školy Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice pro rok 2011.

 

Usnesení č. 152: RM schvaluje místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2011/2012 do Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204, předložené ředitelkou školy a doporučené komisí školství.

 

Usnesení č. 153: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 5/2010 v předloženém znění: Zvýšení příjmů o 251 165,00 Kč, zvýšení výdajů o 11 975,00 Kč a snížení financování o 239 190,00 Kč.

 

Usnesení č. 154: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č.6 územního plánu sídelního útvaru Vodňany.

 

Usnesení č. 155: RM jmenuje členy hodnotící komise pro výběr zpracovatele projektové dokumentace pro vodoprávní povolení a výběr zhotovitele na akci: „Stavební úpravy Dřemlinské stoky ve Vodňanech“

Členové:           p. Karel Burda                                      náhradníci:        p. Mgr. Pavel Janšta

p. Mgr. Stanislav Podlaha                                             p. František  Hloch

p. Vlastimil Vondrys                                                     p. Václav  Heřman

 

Usnesení č. 156: RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o dílo na servis zdvihacích zařízení č. smlouvy J0393 (spr.-05-2011) uzavřenou mezi OTIS a.s. Břeclav, kontaktní adresa Dukelská 18, 370 01 České Budějovice a městem Vodňany, která byla schválena RM dne 28.7.2003 usnesením č. 488, a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

 

Usnesení č. 157: RM schvaluje firmě AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Slezská 110/24, 747 05 Opava podle Obecně závazné vyhlášky o symbolech města a jejich používání použití znaku města Vodňany na reklamních předmětech „BUTON“  v rámci vydávané sběratelské kolekce znaků měst a obcí České republiky.

 

Usnesení č. 158: RM bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2010 o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Usnesení č. 159: RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2011 k 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu a s připojením se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“.

 

Usnesení č. 160: Na návrh správní rady Nadace manželů JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové a v souladu se stanovami Nadace Rada města doporučuje Zastupitelstvu města provést následující změny ve správní radě Nadace:

-          odvolat Václava Heřmana z funkce předsedy správní rady z důvodu, že přestal splňovat podmínky funkce,

-          jmenovat předsedou správní rady Mgr. Pavla Janštu, který splňuje podmínky funkce,

-          jmenovat dalšími členy správní rady Mgr. Petru Čadkovou a Lenku Kodádkovou.

 

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 23.2.2011 / 23.2.2011

Počet návštěv: 1320
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém