Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.22 28.11.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 28.11.2011 od 15:30 hodin

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 621: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s  ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany spol. s  r. o. mění Stanovy společnosti s ručením omezeným „Městské hospodářství Vodňany, spol. s  r. o.“a nahrazuje je novým zněním takto:

Stanovy

společnosti s ručením omezeným

„Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o.“

I.

Tyto Stanovy upravují podrobněji některá ustanovení Zakladatelské listiny obchodní společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s  r. o., (dále jen společnost).       

II.

Rozhodnutí spadající do působnosti valné hromady činí město Vodňany, jako jediný  společník prostřednictvím starosty.

 

III.
Jednatel společnosti

Kromě povinností, které má jednatel podle Obchodního zákoníku a Zakladatelské listiny je jednatel povinen:

 1. Zajistit vypracování výroční zprávy.
 2. Zastupovat společnost na jednání dozorčí rady a poskytovat dozorčí radě vyžádané podklady a vysvětlení. 
 3. Předkládat valné hromadě návrhy na použití rezervního fondu nad povinně vytvářenou výši.
 4. Zajistit doručení písemností mezi společností a jediným společníkem poštou nebo kurýrní cestou předáním proti podpisu.
 5. Řídit se jednotlivě udělenými pokyny jediného společníka v konkrétních otázkách, a to za předpokladu, že jsou v souladu s obecně závaznými  právními předpisy a Zakladatelskou listinou.
 6. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení třetí osobě by mohlo společnosti způsobit škodu.
 7. Jednatel společnosti je povinen požádat o rozhodnutí společníka v případech, kdy je  to jednateli stanoveno na základě zákonné povinnosti a v případech, kdy je potřeba neodkladně  přijmout rozhodnutí, které spadá do působnosti valné hromady.

 

IV.

Dozorčí rada

Kromě  ustanovení Obchodního zákoníku a Zakladatelské listiny tyto stanovy určují, že:

 1. Funkční období člena dozorčí rady, které je 5 let a počíná běžet dnem jmenování, není-li v rozhodnutí o jmenování stanoven pozdější den. Opětovného jmenování po uplynutí funkčního období je možné.
 2. Funkční období člena končí:

a)       uplynutím funkčního období,

b)       odstoupením člena, a to projednáním odstoupení na nejbližším zasedání dozorčí rady, nejpozději do dvou měsíců od odstoupení. Odstoupení se doručuje dozorčí radě a společníkovi,

c)       datem odvolání,

d)       úmrtím člena.

 1. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
 2. Dozorčí rada zasedá nejméně 4 x v kalendářním roce.

 

V.

Fondy společnosti

O použití rezervního fondu nad povinně vytvářenou výši rozhoduje jediný společník při výkonu působnosti valné hromady.

VI.
Účinnost stanov

 1. Jediný společník schválil změnu stanov usnesením Rady města  č. 621 ze dne 28. listopadu 2011.
 2. Stanovy nabývají účinnosti od 29. listopadu 2011.

 

Usnesení č. 622: RM ve funkci valné hromady společnosti s  ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany spol. s r. o. pověřuje starostu města k zajištění změny Stanov formou notářského zápisu.

 

Usnesení č. 623: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s  ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany spol. s r. o. odvolává, na základě uplynutí funkčního období, ke dni 28. 11. 2011 z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Karla Husu, pana Ing. Viktora Blaščáka, pana Ing. Davida Gelu, paní Ing. Blanku Vykusovou, pana Ing. Martina Šnajdara, pana Stanislava Podlahu a pana Františka Hlocha a pověřuje starostu města realizací usnesení.

 

Usnesení č. 624: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s  ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany spol. s r. o. jmenuje, ke dni 29. 11. 2011 do funkce člena dozorčí rady paní Dagmar Bečvářovou, pana Ing. Radka Čejku, pana Ing. Karla Husu, pana Ing. Davida Gelu, Ph.D., pana Ing. Karla Stuchlíka a pověřuje starostu města realizací usnesení.

 

Usnesení č. 625: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s  ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany spol. s r. o. schvaluje Jednací řád Dozorčí rady společnosti s ručením omezeným ,,Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.“ v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 626: RM schvaluje rozpočtová opatření Centra sociální pomoci Vodňany dle návrhu uvedeného v příloze. Navrhovaná rozpočtová opatření nemají vliv na výši příspěvku poskytnutého zřizovatelem v roce 2011 na provoz organizace.

 

Usnesení č. 627: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z programu prevence kriminality na podporu Linky bezpečí ve výši 5.000,- Kč.

 

Usnesení č. 628: RM schvaluje v předloženém znění a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 5/2011: Zvýšení příjmů o 1 593 646,00 Kč, zvýšení výdajů o  5 527 711,00 Kč a zvýšení financování o 3 934 065,00 Kč.

 

Usnesení č. 629: RM schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2012 v předloženém znění, tzn. celkové příjmy ve výši 111 279 037 Kč a celkové výdaje ve výši 112 471 000 Kč.

Dále rada města stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů (kromě mzdových) povoluje.

 

Usnesení č. 630: RM schvaluje v předloženém znění převod finančních prostředků mezi položkami v rámci schváleného provozního příspěvku pro Základní školu Vodňany, Bavorovská 1046.

 

Usnesení č. 631: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku  ,,Požární řád města Vodňany“ v předloženém znění.

 

Usnesení č. 632: RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 na zajištění ochrany veřejného pořádku a o ochraně občanů města před následky požívání alkoholu na veřejných prostranstvích schvaluje panu Milanu Němečkovi, sídl. Škorna 1199, 389 01 Vodňany  pořádání akce „Mikulášská nadílka“ včetně podávání alkoholu dne 5.12.2011 od 15.00 hodin do 18.00 hodin na veřejném prostranství na náměstí Svobody ve Vodňanech.

 

Usnesení č. 633: RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 na zajištění ochrany veřejného pořádku a o ochraně občanů města před následky požívání alkoholu na veřejných prostranstvích schvaluje MAS Vodňanská ryba o.s. pořádání akce včetně podávání alkoholu v rámci konání Adventních trhů ve dnech 17. a 18.12.2011 na veřejném prostranství před Kulturním domem ve Vodňanech.

 

Usnesení č. 634: RM v souladu s § 102 odst. 3  zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí podání žádostí o finanční podporu do Grantových programů Jihočeského kraje – Program podpory sportu pro rok 2012 – Program I.  – Vybavení na provoz a údržbu tenisových kurtů, Rekonstrukce beachvolejbalového hřiště Blanice, Hřiště pro metanou Vodňany, Zastřešení hřiště na metanou; Program II – Svatováclavská osmička – běžecká akce, Výměna podlahy tělocvičny ZŠ Alešova.

 

Usnesení č. 635: RM schvaluje  Smlouvu o dílo na zajištění projektové dokumentace na akci: „Vodňany – Pražák – prodloužení kanalizace“ mezi městem Vodňany a ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, IČ: 608 49 657, a pověřuje starostu města Ing. Viktora Blaščáka  jejím podpisem. 

 

Usnesení č. 636:  RM schvaluje  na základě předložené cenové nabídky  uzavření smlouvy na akci: „Pražák – zvýšení tlaku ve vodovodní síti“ mezi městem Vodňany a ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, IČ: 608 49 657, a pověřuje starostu města  Ing. Viktora Blaščáka  jejím podpisem. 

 

Usnesení č. 637: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu p. č. 672/5 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a panem Jiřím Kocmichem, IČ: 721 48 870, sídlem K. Štěcha 16, 370 05 České Budějovice a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p. č. 672/5 s právem strpění uložení vodovodní a kanalizační  přípojky  k  objektu na stavební parcele  p. č. 899/3 vše v k. ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby.  

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 1600,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 638: RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu zvláštního určení č. 12 v domě čp. 32 v ul. Elektrárenská ve Vodňanech s nájemcem Aloisem Řeháčkem ke dni 30.11.2011 a pověřuje starostu města podpisem dohody.

 

Usnesení č. 639: RM schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci nebytových prostor: Pionýrská skupina Kampanus IČ: 48223727, MěKS Vodňany  IČ: 00367885, ČR Hasičský záchranný sbor IČ: 70882835, Jitka Berklaunová IČ: 60093102, Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, MaG Vodňany IČ: 00072192, Wcomp, s.r.o. IČ: 26080095, Vodňanská drůbež, s.r.o. IČ: 60647850, Úřad práce Strakonice IČ: 00476234, Český svaz chovatelů IČ: 72022680, INTERNET CZ, a.s. IČ: 26043319, jejichž evidenci vedl odbor správy majetku a s účinností od 1.1.2012 budou převedeny do vedlejší hospodářské činnosti oddělení správy bytů a pověřuje starostu města podpisem dodatků.

 

Usnesení č. 640: RM schvaluje uzavření dodatku  k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Vodňany a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Fakultou rybářství a ochrany vod, Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany, IČ: 60076658 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. 

 

Usnesení č. 641: RM souhlasí s přístavbou pro umístění nádrže na flotační kal k pronajatému objektu hrubého předčištění na městské ČOV na parcele p. č. 618/10 v k. ú. Vodňany ve vlastnictví města, žadatelem je Vodňanská drůbež, a.s., závod Vodňany, Radomilická 886, 389 01 Vodňany, IČ: 25396480.

 

Usnesení č. 642: RM schvaluje datum předání sportovního areálu Blanice  nájemcem p. Jiřím Seberou v termínu 12.12.2011 a pověřuje odbor správy majetku vypracováním předávacího protokolu nejdéle do 10.12.2011. Ke stejnému datu provést přepis uživatele u dodávek el. energie a vody do objektu sportovního areálu Blanice. Dále pověřuje odbor správy majetku přípravou materiálu pro předání sportovního areálu Blanice pod správu Městského hospodářství Vodňany, spol. s  r. o. do termínu 10. 1. 2012.

 

Usnesení č. 643: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracování studie pro záměr vybudování městského kamerového dohlížecího systému pro město Vodňany a pověřuje  starostu města  podpisem Výzvy k podání nabídek.

 

Usnesení č. 644: RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí žádost Úřadu práce České republiky, krajské pobočky České Budějovice o změnu podmínek nájmu nebytových prostor.

Rada města ukládá odboru správy majetku připravit realizaci úprav nebytových prostor v objektu č.p. 28 Elektrárenská dle dispozic.   

 

 

 
Zodpovídá: Vlastimil Šašek
Vytvořeno / změněno: 9.12.2011 / 9.12.2011

Počet návštěv: 990
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém