Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.20 7.11.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 07.11.2011 od 15:30 hodin 

v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 587: RM  schvaluje v předloženém znění  Smlouvu o dílo - provedení forenzního auditu smlouvy o sdružení „INTEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY - CENTRUM - VODŇANY“ uzavřené mezi městem Vodňany (IČ: 00251984) a firmou IVAN SVATOŠ a. s. (IČ: 25151673) dne 14. září 1999 a z ní vyplývajících dodatků, ostatních smluv a dohod - mezi městem Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984, zastoupeným starostou města Ing. Viktorem Blaščákem a firmou BENE FACTUM a.s., Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, IČ: 27922677, zastoupenou Ing. Petrem Šrámkem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 588: RM schvaluje „Smlouvu o technické podpoře číslo TP24/11“  mezi městem Vodňany a firmou VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, Praha 6, IČ: 61060631 a pověřuje  starostu  města  Ing. Viktora Blaščáka jejím podpisem. 

 

Usnesení č. 589: RM schvaluje uzavření Dohody s JUDr. Jaroslavou Vodičkovou, Sadoňská 151, Rožmitál pod Třemšínem, IČ: 865 93 315 (vzdělávací institut POLIS) o zabezpečení přípravy strážníka Městské policie Vodňany zaměřené na obnovu platnosti osvědčení ve smyslu § 4d odst. 3 písm. b) zákona č. 553/1990 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění a pověřuje starostu města Ing. Viktora Blaščáka jejím podpisem.

 

Usnesení č. 590: RM vyřazuje z hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Sestavení zlepšovacího manuálu CAF, Systémový a výkonnostní audit“ - z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, projektu „Inteligentní úřad = otevřenost, vstřícnost, profesionalita“, nabídku firmy BDO Audit s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 5. Firma nepředložila úplnou dokumentaci stanovenou v zadávacích podmínkách.

 

Usnesení č. 591:  RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo k projektu OP LZZ „ Inteligentní úřad“ - „Sestavení zlepšovacího manuálu CAF, Systémový a výkonnostní audit“ mezi městem Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, zastoupeným starostou města Ing. Viktorem Blaščákem a  firmou Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o.p.s., Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČ: 26187639, zastoupenou Ing. Janou Voldánovou s nabídkovou cenou 597 600,- Kč včetně DPH. Hodnotícím kritériem  veřejné zakázky byla ve váhovém kriteriu 90 % nabídková cena  a ve váhovém kriteriu 10 % výhodnost podmínek pro zajištění součinnosti v oblasti konzultační podpory pro řešené oblasti po celou dobu udržitelnosti projektu.  

 

Usnesení č. 592:  RM schvaluje po úpravách Pravidla pro hlášení zpráv městským rozhlasem.

Usnesení č. 593:  RM schvaluje Dodatek č.1 – Dohoda o přerušení plateb za službu Gnet 20 Mbps (spr.-22-2011) ke Smlouvě o poskytování služeb ev.č. 9878/0000/05 uzavřené mezi firmou ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ: 614 59 445  a  městem Vodňany ze dne 01.11.2005 včetně dodatku ze dne 15.03.2010 a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 594: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemkové parcely dle PK p. č. 643 o výměře cca 450m2  firmě  ZEMCHEBA s.r.o., IČ: 25174797 se sídlem Chelčice 106, 389 01 Vodňany za kupní cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a  ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr o prodeji výše uvedené parcely na úřední desce v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 595: RM  schvaluje dodatek provozního řádu kanalizace města Vodňany, dodatek provozního řádu kanalizace města Vodňany – Hvožďany, Újezd, dodatek provozního řádu kanalizace města Vodňany – Zátiší, dodatek provozního řádu kanalizace města Vodňany – Pražák, dodatek provozního řádu vodovodu města Vodňany a části města Čavyně, Hvožďany, Křtětice, Pražák, Radčice, Újezd a pověřuje starostu města Ing. Viktora Blaščáka podpisem uvedených dodatků.

 

Usnesení č. 596: RM schvaluje výpověď smlouvy o umístění laviček AD-Net, uzavřené dne 12. 4. 2010 mezi městem Vodňany a firmou AD-Net, spol. s r.o., IČ: 26162695, se sídlem Opletalova 19/1441, 110 00 Praha 1.

 

Usnesení č. 597:  RM schvaluje v předloženém znění uzavření nájemní smlouvy a zaplacení kauce na byt třídy B, č. bytu 17, na sídl. Škorna 1223 ve Vodňanech pro nájemce Zdenku Havlíčkovou, dosud bytem Švermova 912, Protivín a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10.11.2011 do 31.10.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 598: RM schvaluje v předloženém znění uzavření nájemní smlouvy a zaplacení kauce na byt třídy C, č. bytu 3, v ulici Jiráskova 98/100 ve Vodňanech pro nájemce Hanu Dvořákovou, dosud bytem ul. Tyršova, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10.11.2011 do 31.10.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 599: RM schvaluje v předloženém znění uzavření nájemní smlouvy a zaplacení kauce na byt třídy A, č. bytu 6, v ulici Smetanova 852 ve Vodňanech pro nájemce Jitku Novákovou, dosud bytem Kodádkova 508, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10.11.2011 do 31.10.2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 600: RM schvaluje v předloženém znění dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 20 v ul. Elektrárenská 28 ve Vodňanech s Gabrielou Fošumovou a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí k 30.11.2011.

 

Usnesení č. 601: RM schvaluje v předloženém znění prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Staropoštovská 162 ve Vodňanech uzavřené s Ivanou Komárkovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Doba nájmu se prodlužuje od 1.10.2011 do 31.3.2012.

 

Usnesení č. 602: RM schvaluje v předloženém znění prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 na sídl. Škorna 1197 ve Vodňanech uzavřené s Jitkou Paškovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Doba nájmu se prodlužuje od 1.11.2011 do 31.10.2012.

 

 
Zodpovídá: Vlastimil Šašek
Vytvořeno / změněno: 21.11.2011 / 21.11.2011

Počet návštěv: 998
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém