Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.16 29.08.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 29.08.2011 od 15:30 hodin 

a úterý dne 30.08.2011 od 13:00 hodin

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č.  460: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o., odvolává k 31. 8. 2011 z funkce jednatelky této společnosti  paní Jiřinu Janíkovou a pověřuje starostu realizací usnesení.

 

Usnesení č. 461: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o. jmenuje, na základě výsledků výběrového řízení, k 1. 9. 2011 do funkce jednatele této společnosti Ing. Ľudovíta Brehovského a pověřuje starostu realizací tohoto usnesení včetně změny zápisu v obchodním rejstříku.

 

Usnesení č. 462: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny č. 3/2011 v předloženém znění: Zvýšení příjmů o 1.367.096,00 Kč, zvýšení výdajů o 1.498.056,00 Kč a zvýšení  financování o  130.960,00 Kč.

 

Usnesení č. 463: RM doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku ze psů s připomínkami uvedenými v zápise.

 

Usnesení č. 464: RM doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.

 

Usnesení č. 465: RM doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

 

Usnesení č. 466: RM doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění.

 

Usnesení č. 467: RM bere na vědomí, v souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončení funkčního období těchto členů školských rad, jmenovaných zřizovatelem, z důvodu uplynutí doby, na kterou byli jmenováni.

Školská rada při Základní škole Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice

Václav Heřman, RNDr. Ivo Přikryl, Ing. Monika Kadlecová

Školská rada při Základní škole Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice

Ing. Jiří Faktor,  Josef Kubička, Vlastimil Žák

Školská rada při Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046

PhDr. Alena Cepáková, Ing. Blanka Vykusová, CSc.

Školská rada při Středním odborném učilišti služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

PhDr. Alena Cepáková, Vladimír Bezděkovský

Funkční období stávajících členů školských rad jmenovaných zřizovatelem končí dnem 30. 9. 2011.

 

Usnesení č. 468: RM v souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje tyto členy školské rady:

Školská rada při Základní škole Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice

       Ing. Radek Čejka, Milan Němeček, Jitka Plundrichová;   

Školská rada při Základní škole Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice

        Dana Burdová, Ing. Jiří Janšta, Josef Kubička;

Školská rada při Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046

        Karel Burda, Mgr. Pavel Janšta;

Školská rada při Středním odborném učilišti služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

        Mgr. Ladislav Horváth, Ing. Monika Kadlecová.

Funkční období nových členů školských rad jmenovaných zřizovatelem začíná 1. 10. 2011.

 

Usnesení č. 469: RM  schvaluje ukončení Smlouvy o užívání SW produktu Crypta s Českou poštou, s.p., Praha 3  a pověřuje starostu města podpisem vypovězení Smlouvy o užívání SW produktu Crypta s Českou poštou, s. p., Praha 3.

 

Usnesení č. 470: RM schvaluje ukončení Smlouvy o využití programového vybavení č. 000970 s firmou PORS software a. s., Chrudim a pověřuje starostu města podpisem vypovězení Smlouvy č. 000970 s firmou PORS  software a. s., Chrudim.

 

Usnesení č. 471: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 30, velikost 1+0,  zvláštního určení v DPS Vodňany, Elektrárenská 32, pro nájemce paní Danielu Šípalovou, dosud trvale bytem Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2 a pověřuje starostu města podpisem schválené smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 9. 2011  na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 472: RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Revitalizace rybníka Čežárka v k. ú. Vodňany“ ze dne 13. 1. 2011,  uzavřené mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a firmou Dřevotrans – Josef Jůn, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČ: 47731478, v předloženém znění  a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Dodatek č. 2 je uzavřen na částku  452.064,- Kč, který zahrnuje vícenáklady na vytěžení většího množství sedimentu – dle skutečného zaměření vytěžených sedimentů geodetickou kanceláří.

 

Usnesení č. 473: RM bere na vědomí informaci o realizaci  grantového projektu podpořeného z dotačních prostředků Jihočeského kraje - Lezecká stěna Vodňany.

 

Usnesení č. 474: RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci: „Stavební úpravy panelového domu čp.1197, Vodňany“  mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a Ing. Karlem Hornychem, Projekční a inženýrská  kancelář Redis, Lidická 715, 387 01 Volyně, IČ: 11344032 za celkovou částku 24.448,80 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

Usnesení č. 475: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci grantem Jihočeského kraje podpořené akce ,,Obnova nemovité kulturní památky – Kaplička u  rybářské školy“  mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a Technickými službami města Bavorov s.r.o., Na Sídlišti  334, 387 73 Bavorov, IČ: 62502590 za celkovou částku 78 275,00 Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

Usnesení č. 476: RM jmenuje členy hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavebních prací na akce: Stavební úpravy povrchů chodníků ve Vodňanech“ a „ Stavební úpravy povrchů místních komunikací ve Vodňanech“

Členové:           p. Bohumír  Rychtář                  náhradníci:        p. Bohuslav Šikl

p.  Ing. Jiří  Janšta                                            p. Vlastimil Žák 

p. Vlastimil Vondrys st.                                     p. Josef Kubička 

 

Usnesení č. 477:  RM schvaluje vyhlášení  výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  pro výběr zhotovitele na akci: „Stavební úpravy povrchů místních komunikací ve Vodňanech“.

 

Usnesení č. 478: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení geometrického plánu na akci: „Základní technická vybavenost Na Kameni ve Vodňanech“.

 

Usnesení č. 479: RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje na návrh tajemníka Ing. Terezu Švojgrovou vedoucí odboru správy majetku ke dni 1. 9. 2011.

 

Usnesení č. 480: RM  schvaluje  ukončení nájmu na část pozemkové  parcely p. č.1788/11 o výměře  cca 27 m2 v  k. ú. Vodňany, pronajatou za účelem parkování automobilu s paní Lenkou Tomanovou (pův. Parýzkovou ), bytem náměstí Míru 12, PSČ 387 73 Bavorov.

Nájem bude ukončen na základě čl. IV nájemní smlouvy ze dne 18. 2. 2007 po uplynutí tříměsíční  výpovědní lhůty, a to k 30.11.2011.

 

Usnesení č. 481: RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p. č. 372/3  v  k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a spoluvlastníky vodovodní přípojky Ing. Tomášem Malkusem, bytem Švermova 482, 389 01 Vodňany, Alenou Malkusovou, bytem Palackého 80, 389 01 Vodňany, Ludmilou Vajsarovou, bytem Na Výsluní 1340/30, 500 03 Hradec Králové, Jaroslavem Čechem, bytem Palackého 1283/30, 350 02 Cheb, manželi Zbyňkem a Hanou Müllerovými, oba bytem Mládežnická 468, 261 01 Příbram, manželi Milanem a Šárkou Markovými, oba bytem Výstavní 1254, 389 01 Vodňany a  pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na  pozemkové parcele p. č. 372/3 v k. ú. Vodňany s právem strpění vybudování nové vodoměrné šachty  pro přeložení nového hlavního vodoměru ke čtyřem rekreačním chatám v  k. ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 482: RM nedoporučuje zastupitelstvu města  schválit snížení kupní ceny  tj. 400,-Kč/m2 při prodeji části pozemkové parcely  p. č. 1788/10 o výměře cca  70 m2 v k. ú. Vodňany  Ing. Lence Reindlové, bytem Palackého 1232, 389 01 Vodňany.

 

Usnesení č. 483: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny tj. 400,-Kč/m2 při prodeji části pozemkové parcely p. č. 1788/10 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Vodňany manželům Mgr. Štěpánce Suchanové, bytem Bavorovská 83, 389 01 Vodňany  a Ing. Luďku Suchanovi, bytem Stožická 1000, 389 01 Vodňany.

 

Usnesení č. 484: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení kupní ceny  tj. 400,-Kč/m2 při prodeji části pozemkové parcely  p. č. 1788/10 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Vodňany  Ing. Pavlu Lepičovi,  bytem Suchomelka 863, 389 01 Vodňany.

 

Usnesení č. 485: RM  doporučuje zastupitelstvu města  schválit výkup pozemkových parcel p. č. 1042/24 o výměře 325 m2, p. č. 1044/57 o výměře 361 m2 a p. č. 1044/58 o výměře 3597 m2 v k. ú. Vodňany od pana Jaroslava Čermáka, trvale bytem Bauernfeldallee 13, 14641 Nauen, Německo vše za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle soudního znalce tj. 1.425.000,-Kč.

 

Usnesení č. 486: RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy A, číslo bytu 12, v domě čp.28 v ulici Elektrárenská ve Vodňanech, pro nájemce Růženu Holou, dosud trvale bytem U Starých stodol 196/II, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv. Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 487: RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B, číslo bytu 5, v domě čp.1 v ulici Husova ve Vodňanech, pro nájemce Karla Draxala, dosud trvale bytem Svinětice 37, 387 73 Bavorov a pověřuje starostu města podpisem smluv. Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 488: RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B, číslo bytu 5, v domě čp. 510 v ulici Kampanova ve Vodňanech, pro manžele Lucii Hasonovou a Petra Hasona, dosud trvale bytem Jiráskova 98/100, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv. Nájemní smlouva bude s nájemci uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 489: RM  schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B, číslo bytu 4, v domě čp. 754 v ulici Waldhauserova ve Vodňanech, pro nájemce Vlastimila Vačkáře, dosud trvale bytem Bavorovské Svobodné Hory 259, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv. Nájemní smlouva bude s nájemcem uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 490: RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o kauci na byt třídy B, číslo bytu 1, v domě čp. 845 v ulici Kodádkova ve Vodňanech, pro manžele Moniku Sklenářovou a Petra Sklenáře, dosud trvale bytem Truskovice 73, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smluv. Nájemní smlouva bude s nájemci uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Výše nájemného bude činit částku dle nabídky ve výběrovém řízení.

 

Usnesení č. 491: RM revokuje usnesení č. 377 ze dne 27. 6. 2011 o úpravu nájemného pro společnost Polanských, spol. s r.o., Mírová 146, 398 11 Protivín, IČ: 47252341 z důvodu nesplnění podmínek bodu 3.1. Pravidel pro pronájem nebytových prostor v majetku města.

 

Usnesení č. 492: RM schvaluje Dohodu o účasti na akci „Zameť si před svým prahem“ uzavřenou s Polanských, s.r.o., Mírová 146, 398 11 Protivín IČ: 47252341  v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 493: RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřený mezi městem Vodňany a Polanských, s.r.o., Mírová 146, 398 11 Protivín IČ: 47252341 v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 494: RM  schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v č. p. 478 v ulici Kodádkova ve Vodňanech uzavřené s Josefem Jakešem a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Doba nájmu se prodlužuje od 25. 8. 2011 na dobu určitou do 31. 8. 2012.

 

Usnesení č. 495: RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č. p. 824 v ulici Budějovická ve Vodňanech uzavřené s Annou Bílkovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Doba nájmu se prodlužuje od 1. 7. 2011 na dobu určitou do 31.12.2012.

 

Usnesení č. 496: RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užívání systému vismo služby společnosti WEBHOUSE, s.r.o., Smlouvy o dílo služby společnosti WEBHOUSE, s.r.o. a Smlouvy o provozu systému vismo služby společnosti WEBHOUSE, s.r.o. mezi firmou WEBHOUSE, s.r.o., Levského 3187/6, 143 00 Praha 4, IČ: 25327054 a městem Vodňany a pověřuje starostu města jejich podpisem.

 

Usnesení č. 497: RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb souvisejících s dodávkou elektrické energie a zemního plynu mezi firmou E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201 a městem Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 498: RM schvaluje škole TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o. Palackého 81, 389 01 Vodňany, podle Čl. VII. Obecně závazné vyhlášky o symbolech města a jejich používání, použití znaku města na nových webových stránkách školy.

 

Usnesení č. 499:  RM v souladu s § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pravidla pro přípravu, předkládání a publikaci materiálů pro jednání zastupitelstva města a rady města Vodňany  dle návrhu.

 

Usnesení č. 500: RM doporučuje zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: „Zastupitelstvo města v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Jednací řád zastupitelstva města“.

 

Usnesení č. 501: RM schvaluje Smlouvu o reklamě mezi Mgr. Věrou Matoušovou, nakladatelství Kalina, se sídlem Putim 162, IČ: 87143747 a městem Vodňany v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 502: RM schvaluje služební cestu panu Karlu Burdovi v termínu 6. 9. – 11. 9. 2011 za účelem účasti a reprezentace města na akci „Evropou na kole“ z Vodňan do San Vincenza a panu Ing. Viktoru Blaščákovi, panu Milanu Němečkovi a panu Mgr. Ing. Jiřímu Hořánkovi  v termínu 9. 9. – 11. 9. 2011 do italského města  San Vincenza, na základě pozvání sdružení měst Val do Cornia (Údolí řeky Cornie) zastoupeného starostou San Vincenza panem Michele Biagim.

 

Usnesení č. 503: RM schvaluje služební cestu panu Mgr. Pavlu Janštovi dne 9. 9. 2011 do rakouského města Grieskirchen na pozvání firmy Pöttinger.

 

Usnesení č. 504: RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu pro maloodběratele, č. smlouvy 5200109687, uzavřenou mezi E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201 a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 7.9.2011 / 7.9.2011

Počet návštěv: 1033
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém