Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č. 15 08.08.201

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 08.08.2011 od 15:30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 426: RM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na sportovní a kulturní aktivity a jinou zájmovou činnost z rozpočtu města Vodňany včetně příloh č. 1 -Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Vodňany, č. 2 - Vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu města Vodňany a č. 3 - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Vodňany s účinností od 31.10.2011.

 

Usnesení č. 427: RM schvaluje Centru sociální pomoci Vodňany převod finančních prostředků ve výši 200 000,- Kč z položky rozpočtu č. 5154 - Elektrická energie do položky č. 5171 - Opravy a udržování.

 

Usnesení č. 428: RM schvaluje uzavření smlouvy č.09033113 na akci: „Instalace solárních panelů pro CSP Vodňany – pro ohřev TUV“  mezi městem Vodňany, zastoupeným starostou města Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a Státním fondem životního prostředí  České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou.

Podpora ze SFŽP 43.565,- Kč tj. 5% způsobilých nákladů akce a podpora z ERDF 85%    z celkových  způsobilých výdajů akce tj. 740 613,50 Kč.

Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí podpory.

 

Usnesení č. 429: RM jmenuje členy hodnotící komise pro výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci:  „Základní technická vybavenost Vodňany – místní část Pražák“.

Členové:           p. Karel Burda                          náhradníci:        p. Ing. Ľudovít Brehovský

p. Ing. Jiří  Janšta                                             p. Mgr. Stanislav Podlaha

p. František  Hloch                                           p. Josef Kubička 

 

Usnesení č. 430: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele na akci: ,,Stavební úpravy povrchů chodníků ve Vodňanech“.

 

Usnesení č. 431: RM v návaznosti na Vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje  pořádání veřejné produkce  v  “Pizza Nat“, nám. Svobody 9, Vodňany  dne 12. 8. 2011 od  21.00 hod. do 24.00 hod. a 13. 8. 2011  od 0.00 hod. do 1.00 hod.

 

Usnesení č. 432: RM v návaznosti na Vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje  pořádání veřejné produkce  v  “Pizza Nat“, nám. Svobody 9, Vodňany  dne 19. 8. 2011 od  19.30 hod. do 24.00 hod. a 20. 8. 2011 od 0.00 hod. do 1.00 hod.

 

Usnesení č. 433: RM v návaznosti na Vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje  pořádání veřejné produkce v “Pizza Nat“, nám. Svobody 9, Vodňany  dne 7. 9. 2011 od  20.30 hod. do 23.00 hod.

 

Usnesení č. 434: RM v návaznosti na Vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje  pořádání veřejné produkce v ul. Alešova 44 - parkán, Vodňany  dne 27. 8., 10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2011 od  18.00 hod. do 23.00 hod.

 

Usnesení č. 435: RM schvaluje smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem mezi městem Vodňany a Karlem Jarmarem, Výstavní 1031, 38901 Vodňany, IČ: 87645271 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 436: RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu dle KN p. č. 480/1 v  k. ú. Hvožďany u Vodňan mezi městem Vodňany a  Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, IČ: 70971641  a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na pozemkové  parcele dle KN p. č. 480/1 v k. ú. Hvožďany u Vodňan s právem strpění uložení kabelového vedení  veřejného osvětlení včetně osvětlovacího stožáru a  právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 437: RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu dle PK p. č. 74  v  k. ú. Hvožďany u Vodňan  mezi městem Vodňany a spoluvlastníky  Ladislavem Kadlecem, bytem Újezd 8, 389 01 Vodňany, Marií Kadlecovou, bytem Újezd 8, 389 01 Vodňany a Jitkou Langerovou, bytem  Elektrárenská 28, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na pozemkové  parcele dle PK p. č. 74  v  k. ú. Hvožďany u Vodňan s právem strpění uložení kabelového vedení veřejného osvětlení včetně osvětlovacího stožáru a  právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 438: RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu dle KN p. č. 75/2 v  k. ú. Hvožďany u Vodňan mezi městem Vodňany a Miroslavem Pekařem, bytem  Hvožďany 19, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na pozemkové  parcele dle KN p. č. 75/2 v k. ú. Hvožďany u Vodňan s právem strpění uložení kabelového vedení  veřejného osvětlení včetně osvětlovacího stožáru a  právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 439: RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu dle PK p. č. 73  v  k. ú. Hvožďany u Vodňan mezi městem Vodňany a spoluvlastníky Jiřinou  Kadlecovou, bytem K Lusnému 1974/20, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic a Miroslavem Pekařem, bytem  Hvožďany 19, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na pozemkové  parcele dle PK p. č. 73  v k.ú. Hvožďany u Vodňan s právem strpění uložení kabelového vedení  veřejného osvětlení  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 440: RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách   p. č. 1812/13 a p. č. 1812/3  v  k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a paní  Šárkou Šmejkalovou, bytem  Pražák 42, 389 01 Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na  pozemkových parcelách p. č. 1812/13  a p. č. 1812/3 s právem strpění uložení plynové  přípojky  k  rodinnému domu čp. 42 v místní části Pražák na stavební parcele p. č. 504 v k. ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby. Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 441: RM  schvaluje  ukončení nájmu na části pozemkových parcel p. č. 751/1 o výměře cca 24.644 ma p. č. 751/12 o výměře cca 2.487 m2 vše v  k. ú. Vodňany s firmou AGRO Vodňany, a. s, se sídlem Číčenická 1192/II, IČ: 60070919, 389 01 Vodňany z důvodu vybudování  ZTV Na Kameni.

Nájem  bude ukončen  na základě čl. IV nájemní smlouvy ze dne 22. 5. 2007 a jejích platných dodatků  s roční výpovědní   lhůtou s přihlédnutím k vegetačnímu období.

 

Usnesení č. 442: RM  schvaluje  uzavření nájemní smlouvy na pozemkové parcely p. č. 1043/69 o výměře 168 m2 a p.č. 1788/23 o výměře 4 m2   v k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany jako nájemcem a paní Bohuslavou Helovou, bytem MUDr. Ducháčkové 262, Pardubice a paní Janou Kitzlerovou, bytem Nemošická 1069,Pardubice jako pronajímatelkami  apověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je pronajmutí pozemkových parcel p. č. 1043/69 a p. č.1788/23 v k. ú. Vodňany za účelem umístění inženýrských sítí a chodníku a za účelem přístupu  k provádění  jejich oprav a údržby  za celkové roční nájemné  3440,- Kč  na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 443: RM  schvaluje zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 4 na nám. 5 května 110 ve Vodňanech manželům Mastilovým, schválené dne 18. 4. 2011 usnesením č. 254. Dlužná částka včetně poplatku z prodlení byla uhrazena.

 

Usnesení č. 444: RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 9 v ul. Elektrárenská 28 ve Vodňanech paní Blance Velkové v předloženém znění.   

 

Usnesení č. 445: RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací  pro účetní období roku 2011.

 

Usnesení č. 446: RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí informaci o průběhu projektu Inteligentní úřad.      

 

Usnesení č. 447: RM schvaluje Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody z tepelného zdroje kotelny Škorna pro odběrná místa obytných domů čp. 1193, 1194 a 1197 uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222 a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 448: RM schvaluje Dodatek č.1 /2011 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 8. 8. 2011 o dodávce a odběru tepla pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody z tepelného zdroje kotelny Škorna pro odběrná místa obytných domů čp. 1193, 1194 a 1197 uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s  r. o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222  a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 

Usnesení č. 449: RM schvaluje Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody z tepelného zdroje Centrum sociální pomoci  pro odběrné místo obytného domu Kodádkova 845 uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222 a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 450: RM schvaluje Dodatek č.1 /2011 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 8. 8. 2011 o dodávce a odběru tepla pro vytápění a dodávce teplé užitkové vody z tepelného zdroje Centrum sociální pomoci  pro odběrné místo obytného domu Kodádkova 845 uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 

Usnesení č. 451: RM schvaluje Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla pro vytápění z tepelného zdroje Centrum sociální pomoci pro odběrné místo obytného domu Elektrárenská 28 uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 452: RM schvaluje Dodatek č.1 /2011 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 8. 8. 2011 o dodávce a odběru tepla pro vytápění z tepelného zdroje Centrum sociální pomoci  pro odběrné místo obytného domu Elektrárenská 28 uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 

Usnesení č. 453: RM schvaluje Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla pro vytápění z tepelného zdroje Poliklinika Jiráskova 116  pro odběrná místa Poliklinika Vodňany, Finanční úřad ve Vodňanech a Střední odborné učiliště služeb Vodňany uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222  a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 454: RM schvaluje  Dodatek  č.1 /2011  ke  Kupní  smlouvě  uzavřené  dne  8. 8. 2011  o dodávce a odběru tepla pro vytápění z tepelného zdroje Poliklinika Jiráskova 116  pro odběrná místa Poliklinika Vodňany, Finanční úřad ve Vodňanech a Střední odborné učiliště služeb Vodňany uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 

Usnesení č. 455: RM schvaluje Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla pro vytápění z tepelného zdroje domovní kotelny čp. 1223 sídl. Škorna uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 456: RM  schvaluje  Dodatek  č.1 /2011 ke  Kupní smlouvě  uzavřené dne  8. 8. 2011  o  dodávce a odběru tepla pro vytápění z tepelného zdroje domovní kotelny čp. 1223 sídl. Škorna uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38 901 Vodňany, IČ: 25183222  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 

Usnesení č. 457: RM schvaluje Kupní smlouvu o dodávce a odběru tepla pro vytápění z tepelného zdroje domovní kotelny čp. 1220 sídl. Škorna uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, 38901 Vodňany, IČ: 25183222  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 458: RM  schvaluje  Dodatek  č.1 /2011  ke  Kupní  smlouvě  uzavřené  dne  8. 8. 2011 o dodávce a odběru tepla pro vytápění z tepelného zdroje domovní kotelny čp. 1220 sídl. Škorna uzavřenou mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s  r. o., Výstavní 726/II, 389 01 Vodňany, IČ: 25183222  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 

Usnesení č. 459: RM schvaluje služební cestu panu Karlu Burdovi, panu Mgr. Pavlu Janštovi, panu Milanu Němečkovi a panu Václavu Heřmanovi do partnerského města Wartberg ob der Aist, Rakousko,dne 28. 8. 2011.

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2011 / 23.8.2011

Počet návštěv: 1250
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém