Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka > Potřebuji se dozvědět > Informace pro občany

 

Usnesení RM č.13 18.07.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 18.07.2011 od 14:00 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

Usnesení č. 386: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. za rok 2010.

 

Usnesení č. 387: RM schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídek na provedení přezkoumání hospodaření Městského hospodářství Vodňany, spol. s r.o.  za rok 2010 a současně schvaluje členy komise pro hodnocení nabídek ve složení Finanční komise.

 

Usnesení č. 388: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. stanovuje s účinností od jmenování do funkce měsíční odměnu paní Jiřině Janíkové, jednatelce společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o., ve výši uvedené v zápise.

 

Usnesení č. 389: Rada městave funkci valné hromady společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. schvaluje vypsání výběrového řízení na funkci jednatele společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o.

 

Usnesení č. 390: RM schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídek na provedení přezkoumání hospodaření města Vodňany za rok 2011 a současně schvaluje členy komise pro hodnocení nabídek ve složení Finanční komise.

 

Usnesení č. 391: RM schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídek na provedení forenzního auditu Smlouvy o sdružení „INTEGROVANÉ BYTOVÉ DOMY – CENTRUM – VODŇANY“ a současně schvaluje členy komise pro hodnocení nabídek ve složení Finanční komise.

 

Usnesení č. 392: RM schvaluje změny v příloze č. 1 Vnitřní organizační směrnice – oběh účetních dokladů.

 

Usnesení č. 393:  RM schvaluje změny v přílohách Vnitřní organizační směrnice – vedení pokladen.

 

Usnesení č. 394: RM schvaluje změny v přílohách Vnitřní organizační směrnice – osoby pověřené hospodařením s rozpočtovými prostředky a jejich podpisové vzory.

 

Usnesení č. 395: RM v návaznosti na vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje pořádání veřejné produkce  na sportovním areálu Blanice ve Vodňanech dne 30. 7. 2011 od  14.00 hod. do  24.00 hod a 31. 7. 2011  od 0.00 hod. do 2.00 hod.

 

Usnesení č. 396: RM schvaluje doporučení hodnotící komise, která vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na akci „Stavební úpravy panelového domu čp.1197 ve Vodňanech“ nabídku firmy Stavitelství Šťástka, Ing. Pavel Šťástka, Legií 1241, 389 01 Vodňany, IČ: 60867787.

Současně schvaluje uzavření smlouvy o dílo k akci: „Stavební úpravy panelového domu čp.1197 ve Vodňanech“ uzavřené mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a firmou  Stavitelství Šťástka, Ing. Pavel Šťástka, Legií 1241, 389 01 Vodňany, IČ: 60867787, a pověřuje starostu města jejím podpisem.        

 

Usnesení č. 397: RM  schvaluje  na základě provedeného výběrového řízení na  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Stavební úpravy Dřemlinské stoky ve Vodňanech“  zhotovitele: STRABAG a.s., oz České Budějovice, Pražská 313, Písek, IČ: 60838744.

Současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na stavbu:  „Stavební úpravy Dřemlinské stoky ve Vodňanech“ se zhotovitelem STRABAG a.s., oz České Budějovice, Pražská 313, Písek, IČ 60838744, za  cenovou nabídku  247 168,98 Kč bez DPH a pověřuje starostu  Ing. Viktora Blaščáka  podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo. 

 

Usnesení č. 398: RM  schvaluje  na základě provedeného výběrového řízení na  veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Vodňany – odkanalizování místní části Pražák“  zhotovitele: SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská č. p. 495, České Budějovice,  IČ: 480 35 599. 

Současně schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na stavbu:  „Vodňany - odkanalizování místní části Pražák“ se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská č. p. 495, České Budějovice, IČ: 480 35 599, za cenovou nabídku  960 000,-Kč  bez  DPH a pověřuje  starostu  Ing. Viktora Blaščáka uzavřením  výše  uvedené  Smlouvy o  dílo.

 

Usnesení č. 399: RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace  na  akci: „ZTV Vodňany – místní část Pražák“.

 

Usnesení č. 400: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 23, velikost 1+0,  zvláštního určení v DPS Vodňany, Elektrárenská 32, pro nájemce paní Jaroslavu Beránkovou, dosud trvale bytem Vodňany, Výstavní 841, a pověřuje starostu města podpisem schválené smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 8. 2011 na dobu neurčitou.

 

Usnesení č. 401: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu p. č. 1744/1 v  k.ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a panem Otakarem Michálkem, bytem Výstavní 1033, 389 01 Vodňany  a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene, které spočívá ve zřízení práva vstupu  a vjezdu   na pozemkové parcele p. č. 1744/1 k pozemkové parcele p. č. 482/5 v k. ú. Vodňany.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 402: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu p. č. 486/1 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a panem Otakarem Michálkem, bytem Výstavní 1033, 389 01 Vodňany  a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene na pozemkové parcele p. č. 486/1   s právem strpění uložení kanalizační   přípojky  k budoucí novostavbě rodinného domu na  pozemkové parcele p. č.482/5  v k.ú. Vodňany  a  právem přístupu za účelem opravy a údržby.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 403: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemkové parcely p. č. 1098 o  výměře 8073 m2, druh pozemku – orná půda a část pozemkové parcely p. č. 544 o výměře cca 2000 m2, druh pozemku – orná půdavše v  k. ú. Libějovice,  mezi Městem Vodňany a firmou ZEMCHEBA s.r.o., sídlem Chelčice 106, IČ: 25174797, 389 01 Vodňany a  pověřuje starostu města jejím podpisem.

Předmětem smlouvy je pronajmutí pozemkové parcely  p. č. 1098 o výměře 8073 m2 a části  pozemkové parcely p. č. 544 o výměře cca 2000 m2 v k. ú.  Libějovice za účelem zemědělské výroby za nájemné 0,10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s přihlédnutím k vegetačnímu období.

 

Usnesení č. 404: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej  pozemkové parcely  dle PK p. č. 45 o výměře cca 2295 m2 v k. ú. Stožice  firmě  RUMPOLD  01-Vodňany s.r.o. se sídlem Stožická 1241/3, IČ: 49023098, 389 01 Vodňany za kupní cenu 1.500.000,-Kč + náklady spojené s prodejem.

 

Usnesení č. 405: RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 v čp. 28 ulice Elektrárenská ve Vodňanech s Mgr. Alenou Příhodovou a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončil k 30. 6. 2011.

 

Usnesení č. 406: RM schvaluje kupní smlouvu na movité věci (zařízení bytu) včetně stavebních úprav uzavřenou mezi městem Vodňany jako kupujícím a Mgr. Alenou Příhodovou, bytem Tylova 157, 389 01 Vodňany v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 407: RM revokuje své usnesení č. 217 ze dne 4. 4. 2011.

 

Usnesení č. 408: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 21.12.2010 uzavřený mezi Městem Vodňany a MATANOU a.s., IČ: 41691211 v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

 

Usnesení č. 409: RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu  na byt č. 6 v domě čp. 153 v ul. Majerova ve Vodňanech pro podnájemce  Karlu a Milana Oláhovy.

Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 30. 6. 2012.

 

Usnesení č. 410: RM schvaluje snížení nájemného na byt v ul. Škorna 1220, paní Monice Dumps, po dobu prováděných oprav ze 100,-Kč/m2/měsíc na 75,-Kč/m2/měsíc, nejdéle do 31. 7. 2011.

 

Usnesení č. 411: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č. p. 3 na nám. Svobody ve Vodňanech uzavřené s Angelikou Frenákovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o nájmu bytu.

Doba nájmu se prodlužuje od 1. 8. 2011 na dobu určitou do 31. 7. 2012.

 

Usnesení č. 412: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí architektonické studie Obnova území kolem rybníku Škorna mezi Společností Petra Parléře, o.p.s., se sídlem Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, IČ: 271 32 111 a městem Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 413: RM na základě zmocnění vyjádřeném v usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 11. 2010, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje udělení odměn občanům za práci v komisích rady města a výborech zastupitelstva města za první pololetí roku 2011 dle návrhu.

 

Usnesení č. 414: RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odvolává Ing. Jiřího Kulíka z funkce člena komise majetkové a bytové.

 

Usnesení č. 415: RM doporučuje zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

„Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. t), ve spojení s § 78 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města způsobem uvedeným v části IV. Vnitřního předpisu městského úřadu vydaného tajemníkem pro zaměstnance zařazené do městského úřadu.“

 

Usnesení č. 416:  RM schvaluje splátkový kalendář na dlužné nájemné uzavřený mezi Městem Vodňany a Pavlínou Galbovou, bytem Budějovická 824 ve Vodňanech a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 417: RM schvaluje zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 3 v  čp. 824 v ul. Budějovická ve Vodňanech,  schválené  dne 18. 4. 2011 usnesením č. 255. Výpověď se ruší z důvodu uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné.

 

Usnesení č. 418: RM revokuje usnesení č. 271 ze dne 9. 5. 2011 o snížení nájemného pro nájemce Ing. Jaroslavu Sonntagovou, Kodádkova 844, 389 01 Vodňany, IČ: 72178094.

 

Usnesení č. 419: RM  schvaluje Dohodu o účasti na akci „Zameť si před svým prahem“ uzavřenou mezi Městem Vodňany a  Ing. Jaroslavou Sonntagovou, Kodádkova 844, 389 01 Vodňany, IČ: 72178094 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 420: RM  schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s Ing. Jaroslavou Sonntagovou, Kodádkova 844, 389 01 Vodňany, IČ: 72178094 v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 421: RM schvaluje služební cestu Ing. Viktoru Blaščákovi, Mgr. Ladislavu Horváthovi a Václavu Heřmanovi do partnerského města Kisbér, Maďarsko, v termínu 22. 7. – 24. 7. 2011.

 

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 1.8.2011 / 1.8.2011

Počet návštěv: 1166
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém