Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Cesta: Titulní stránka

 

Usnesení RM č. 12 27.06.2011

 

 
 

Usnesení z jednání rady města 

konaného v pondělí dne 27.06.2011 od 15:30 hodin 

 v malé zasedací místnosti MěÚ Vodňany

 

 

Usnesení č. 344: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o. projednala Zprávu nezávislého auditora z forenzního auditu této společnosti.

 

Usnesení č. 345: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o., na základě zjištěných nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora z forenzního auditu a po zhodnocení celkové úrovně řízení této společnosti odvolává k 27. 6. 2011 z funkce jednatele  Ing. Stanislava Valentu a pověřuje starostu realizací usnesení.

 

Usnesení č. 346: Rada města ve funkci valné hromady společnosti s ručením omezeným Městské hospodářství Vodňany, spol. s r. o. jmenuje k 28. 6. 2011 do funkce jednatelky této společnosti paní Jiřinu Janíkovou a pověřuje starostu realizací tohoto usnesení včetně změny zápisu v obchodním rejstříku.

 

Usnesení č. 347: RM na základě § 574  zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, dává ke dni 30. června 2011 výpověď z Mandátní smlouvy na obstarání správy nemovitostí uzavřené mezi Městem Vodňany, se sídlem Vodňany, nám. Svobody čp. 18 a Městským hospodářstvím Vodňany, s. r. o. dne 10. 8. 1999, na základě usnesení Rady města č. 314 z 9. 8. 1999.

 

Usnesení č. 348: RM schvaluje pro hospodářský rok 2011-2012 dvousložkovou cenu vodného a stočného. Cenu vodného ve výši 29,65 Kč/m3 +  DPH a cenu stočného ve výši 18,34 Kč/m3 +  DPH (celkem 47,99 Kč/m3  + DPH) a paušální částku za vodoměr dle tabulky, při nájemném Městu Vodňany ve výši 4.055.000,- Kč.

 

Usnesení č. 349: RM schvaluje Splátkový kalendář nájemného pro hospodářský rok 2011 sjednaný mezi Městem Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany a ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 350: RM uděluje Základní škole Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice předchozí souhlas dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí peněžitého daru účelově určeného od dárce Gräther-Tlakové lití spol. s r. o., Za Kapličkou 1305, Vodňany ve výši 41.400 Kč k úhradě nákladů na kulturní vystoupení Michala Nesvatby „Michal je Pajdulák“ organizovaného pro žáky ZŠ dne 29. 6. 2011.

 

Usnesení č. 351: RM uděluje Základní škole Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice předchozí souhlas dle § 39b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí věcného daru od dárce Sdružení rodičů při ZŠ Bavorovská Vodňany v hodnotě 20.824 Kč.

 

Usnesení č. 352: RM schvaluje mimořádné odměny pro ředitele Středního odborného učiliště služeb Vodňany, základních škol - Vodňany Alešova 50, Vodňany Bavorovská 1046 a mateřské školy Vodňany Smetanova 204, zřizovaných městem Vodňany za 2. čtvrtletí roku 2011 v navržené výši.

 

Usnesení č. 353: RM v souladu s § 102 odst. 2  písm. f) a písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provádí tyto změny ve struktuře městského úřadu:

1.                   zrušuje odbor kontroly a rozvoje,

2.                   zřizuje oddělení kancelář úřadu,

3.                   zřizuje odbor investic a rozvoje,

4.                   zřizuje odbor správy majetku,

5.                   schvaluje organizační řád městského úřadu  s připomínkami uvedenými v zápise,

6.                   stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 61 a ukládá tajemníkovi zajistit personální zajištění provedených organizačních změn.

 

Usnesení č. 354: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání sportovní komisí pro tyto žadatele a pověřuje starostu města podpisem smluv:

 

1.

Rostislav Bakula, Vodňany

 10 000 Kč

Vodňanská liga sálové kopané 2011/2012

2.

Rostislav Bakula, Vodňany

1 500 Kč 

fotbalový turnaj DG303 OPEN                     (9. červenec 2011)

3.

Michal Vlček, Vodňany

3 000 Kč 

5. ročník vánočního turnaje jednotlivců a dvojic mužů a žen v šipkařském sportu v roce 2011

4.

TJ Karate České Budějovice

10 000 Kč 

celoroční činnost oddílu Sport Karate Vodňany

5.

TJ Sokol Pražák

3 660 Kč 

materiálové dovybavení dětských členů oddílu orientačního běhu při TJ Sokol Pražák

6.

TJ Sokol Pražák

5 000 Kč 

oslavy 90. výročí TJ Sokol Pražák

7.

TJ Sokol Vodňany

1 500 Kč 

turnaj o vodňanského kapra v badmintonu - 15. ročník

8.

TJ Sokol Vodňany

3 500 Kč 

údržba Sokolské louky - sportoviště a plochy pro kulturní akce

9.

TJ Sokol Vodňany

2 000 Kč 

trénink mládeže a školení trenérů elitním evropským trenérem Peterem Mouritsenem - badminton

10.

TJ Sokol Vodňany

8 000 Kč 

Všesokolský slet 2012 - nácvik a účast vodňanského bloku žen

11.

Zájmový klub metané Vodňany

5 000 Kč 

Euro Grand Prix U 16 Ritten (Itálie)                                   30. - 31.7. 2011

 

Usnesení č. 355: RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání sportovní komisí pro:

 

1.

Lenka Švecová, Vodňany

dětský a junior aerobik - fitklub Lenky Švecové

2.

Tomáš Kvěch, Vodňany

účast fotbalového týmu B&D Boys ve Vodňanské lize sálové kopané a v dalších turnajích

 

Usnesení č. 356: RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové položky Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost po projednání kulturní komisí pro tyto žadatele a pověřuje starostu města podpisem smluv:

 

1.

Sbor dobrovolných hasičů Radčice

 500 Kč

vyčištění požární nádrže a přepadové stoky

2.

Vodňanská kapela Vodňany

20 000 Kč 

koncertní činnost pro město Vodňany

3.

Pěvecký sbor Regina,Vodňany

7 000 Kč 

vánoční koncert - Rybova česká mše vánoční

4.

Helena Štouračová, Malovice

7 000 Kč 

Výtvarná dílna Heleny Štouračové aneb postavíme velrybu II - výstava a výtvarná dílna

5.

TJ Sokol Vodňany

3 000 Kč 

setkání věrné gardy Sokola

6.

Institut Váši Příhody Vodňany

33 500 Kč 

Den Váši Příhody - den Váš i příhody

7.

Sbor Církve bratrské v Husinci, stanice Vodňany

10 000 Kč 

Živý Betlém

 

Usnesení č. 357: RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřené mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a Gymnáziem Vodňany, zastoupené PhDr. Martinem Schacherlem, Ph.D., Bavorovská 1046, 389 01 Vodňany, IČ: 60650818 a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 358: RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí grantu SD/OEZI/525/11 k akci „Lezecké a lanové centrum“ uzavřené mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a Jihočeským krajem, zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650 a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

Usnesení č. 359: RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. ETE 23_11 k akci „Rekonstrukce beachvolejbalového hřiště“ uzavřené mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města Ing. Viktorem Blaščákem , náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a Nadací ČEZ, Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3, IČ: 26721511 zastoupené jednajícími Ing. Bohdanou Horáčkovou a Janem Husákem a pověřuje starostu města jejím podpisem.       

     

Usnesení č. 360: RM schvaluje členy komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Stavební úpravy panelového domu č.p. 1197 ve Vodňanech“.

 

Hodnotící komise

Náhradníci

1.

Karel Burda

Mgr. Pavel Janšta

2.

František Hloch

Josef Kubička

3.

Sladký Leoš

Ing. Ľudovít Brehovský

4.

Ing. Jiří Janšta

Václav Heřman

5.

Lenka Martanová

Petra Buchtelová

 

Usnesení č. 361: RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města p. Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ: 00251984 a DIRICKX Bohemia, spol. s r.o., U Panských 1447, 580 01 Havlíčkův Brod, zastoupené Ing. Petrem Neumanema pověřuje starostu města jejím podpisem.    

 

Usnesení č. 362: RM schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů  uzavřené mezi městem Vodňany, zastoupené starostou města p. Ing. Viktorem Blaščákem, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČ 00251984 a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ:70971641, zastoupené ředitelem organizace p. Miloslavem Ouředníkemapověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 363: RM zřizuje v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, pracoviště krizového řízení v rámci odboru správního, vnitřních věcí a majetku  v organizační struktuře městského úřadu Vodňany.

 

Usnesení č. 364: RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkovou parcelu p. č. 1126/3 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a manželi Oldřichem a Zdeňkou Zimovými, oba bytem Radomilická 593, 389 01 Vodňany  a pověřuje starostu města jejím podpisem.                                                

Předmětem smlouvy  je zřízení věcného břemene, které  spočívá ve zřízení práva vstupu  a vjezdu na pozemkové parcele p. č. 1126/3 k rodinnému domu č. p. 799  na stavební parcele p. č. 1139 v k.ú. Vodňany.

Věcné břemeno na výše uvedenou nemovitost  se zřizuje  bezúplatně. 

 

Usnesení č. 365: RM  schvaluje předložený  návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkových parcelách p. č. 486/1 a p. č. 1744/1 v  k. ú. Vodňany  mezi městem Vodňany a společností  E.ON Distribuce, a.s. se sídlem Lannova 2051/6, České Budějovice, PSČ 370 49, IČ: 25733591a pověřuje starostu města jejím podpisem. Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového vedení NN pod názvem stavby ,,Vodňany: Staropoštovská, p. Michálek – kabelové vedení NN“ na výše uvedených  parcelách.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva  tj. 5750,-Kč + DPH.

 

Usnesení č. 366: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v č. p. 845 v ulici Kodádkova ve Vodňanech uzavřené se Stanislavem Šestákem a pověřuje starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1. 8. 2011 na dobu určitou do 31. 7. 2012.

 

Usnesení č. 367: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č. p. 24 v ul. A. Křížka ve Vodňanech uzavřené s Lucií Preislerovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1. 6. 2011 na dobu určitou do 31. 5. 2012.

 

Usnesení č. 368: RM  schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v č. p. 1223 na Sídlišti Škorna ve Vodňanech uzavřené s Vladimírou Kýbusovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 9. 8. 2011 na dobu určitou do 8. 8. 2012.

 

Usnesení č. 369: RM  schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č. p. 19 na nám. Svobody ve Vodňanech uzavřené s Jiřinou Danninger a pověřuje starostu města podpisem dodatku  nájemní smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1. 6. 2011 na dobu určitou do 31. 5. 2012.

 

Usnesení č. 370: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 110 v č. p. 1220 na Sídlišti Škorna ve Vodňanech  uzavřené s Monikou Dumps a pověřuje starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1. 8. 2011 na dobu určitou do 31. 7. 2012.

 

Usnesení č. 371: RM  schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 107 v č. p. 1220 na Sídlišti Škorna ve Vodňanech  uzavřené s Věrou Leovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 16. 6. 2011 na dobu určitou do 15. 6. 2012.

 

Usnesení č. 372: RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Tyršova čp. 273 ve Vodňanech  uzavřené s Adélou Hrachovcovou a pověřuje starostu města podpisem dodatku nájemní smlouvy. Doba nájmu se prodlužuje od 1. 7. 2011 na dobu určitou do 30. 6. 2012.

 

Usnesení č. 373: RM schvaluje dohodu o účasti na akci „Zameť si před svým prahem“ uzavřenou s Věrou Kůtovou, Výstavní 1035, Vodňany, IČ: 46671048 v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 374: RM  schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s Věrou Kůtovou, Výstavní 1035, Vodňany, IČ: 46671048 v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 375:  RM  schvaluje  dohodu o účasti na akci „Zameť si před svým prahem“ uzavřenou s Wcomp s.r.o., Chelčického 843, Vodňany, IČ: 26080095 v předloženém znění a pověřuje starostu  města jejím podpisem.

 

Usnesení č. 376: RM  schvaluje  dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené s Wcomp s.r.o., Chelčického 843, Vodňany, IČ: 26080095 v předloženém znění a pověřuje starostu města jeho podpisem.

 

Usnesení č. 377: RM  neschvaluje žádost o úpravu nájemného u nebytových prostor pro společnost   Polanských, s.r.o, Mírová 146, 398 11 Protivín, IČ: 47252341 z důvodu nesplnění podmínek bodu 3.1. Pravidel pro pronájem nebytových prostor v majetku města.

 

Usnesení č. 378: RM schvaluje vypůjčení prostoru sklepení pod městským úřadem pro sdružení Vodňany žijou, o.s. Sovova 391, Vodňany, IČ: 22873074. Výpůjčka bude poskytnuta za účelem vystoupení jihlavského divadla Tejp. Doba výpůjčky bude na jeden den, a to 29. 7. 2011.

 

Usnesení č. 379: RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytového prostoru v ul. Písecká č.p. 200 ve Vodňanech uzavřené s Bohuslavem Žižkou, Bavorovská 746, Vodňany, IČ: 13512145. Nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty k 30. 9. 2011.

 

Usnesení č. 380: RM  schvaluje prodloužení podnájemní smlouvy uzavřené mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, Vodňany IČ: 25183222 a Marií Novákovou, Šafáře 64, České Budějovice, IČ: 63883210.

Doba podnájmu se prodlužuje od 1. 8. 2011 na dobu určitou do 31.12.2012.

 

Usnesení č. 381: RM schvaluje prodloužení podnájemní smlouvy uzavřené mezi Městským hospodářstvím Vodňany, spol. s r.o., Výstavní 726/II, Vodňany IČ: 25183222 a Van Sy Bui, Švandy dudáka 744, Strakonice, IČ: 6595957.

Doba podnájmu se prodlužuje od 1. 8. 2011 na dobu určitou do 31.12.2012.

 

Usnesení č. 382: RM schvaluje Občanskému sdružení Prevent, Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČ: 69100641 podle ,,Obecně závazné vyhlášky o symbolech města a jejich používání“ použití znaku města Vodňany za účelem prezentace města na webových stránkách sdružení.

 

Usnesení č. 383: RM v návaznosti na vyhlášku o pořádání veřejných produkcí schvaluje pořádání veřejné produkce na sportovním areálu Blanice ve Vodňanech dne 24. 9. 2011 od  19.00 hod. do  24.00 hod a 25. 9. 2011  od 0.00 hod. do 1.00 hod.

 

Usnesení č. 384: RM schvaluje Smlouvu o užívání anténního stožáru (spr.-13-2011)  uzavřenou mezi STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 26041561  a  městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

 

Usnesení č. 385: RM po projednání žádosti firmy P.L.A. cz s.r.o., tř. Čsl. Legií 319, 378 10 České Velenice neuděluje výjimku z  Obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.

 

 
Zodpovídá: Dana Hrachovcová
Vytvořeno / změněno: 4.7.2011 / 4.7.2011

Počet návštěv: 1352
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
Zpět na začátek stránky

Navštivte také

 

Banner ČEZ


ICe-on


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém